home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


afkortingen in de bouw, bouwkundige tekeningen, afkortingen architectuur

 

afkortingen, afko's, beginnend met letters h t/m p *)


(klik hier voor Engelse termen en afkortingen in de bouw)
(klik hier voor Franse termen en afkortingen in de bouw)
(kijk hier voor symbolen in bouwtekeningen)

De volgende lijst geeft een aantal afkortingen die in de bouwwereld worden gebruikt, bijvoorbeeld op bouwtekeningen. Ook de meer gangbare zijn opgenomen.
Eventuele punten in afkortingen zijn veelal weggelaten. 
Een afkorting als k-waarde staat redelijk voorin bij de de letter K (dus niet beginnend met "KW"), maar Rc-waarde wordt als "RC" beschouwd. V-trechtertest is een beetje dubieus, maar staat voorin de V (dus niet beginnend als "VT").
Veel frequent gebruikte afkortingen worden met kleine letters geschreven (onderkast letters); voor de duidelijkheid is daar in een aantal gevallen van afgeweken en zijn afkortingen in hoofdletters opgenomen.
Af en toe wordt de lijst aangepast dus geef a.u.b. zo nu en dan <F5 verversen> in de browser om de laatste versie te zien.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0/9


 

h 

hoogte

h uur (hour/heure)
h constante van Planck
h warmteoverdrachtscoŽfficiŽnt
h hecto (100)
H symbool voor belichting
H enthalpie
H magnetische veldsterkte
H-gas Hoogcalorisch gas, dat wil zeggen (aard)gas dat per m3 relatief veel energie kan leveren, namelijk met een bovenwaarde tussen 10,8 kWh/m3 en 12,8 kWh/m3 gas (verg. L-gas; zie bij L-gas voor meer info)

H-profiel

(stalen) profiel in de vorm van een H (H-profiel)

ha hectare (100 are, 10.000 m2)
HACCP Hazard Analysis Critical Control Points; het HACCP-systeem is een methode om bijvoorbeeld voedingsmiddelen te produceren of te verwerken die aan de hoogste eisen voldoen op het gebied van voedselveiligheid; zie HACCP wand-, pladond- en vloersystemen
HAK,
HAK-kast
HoofdAansluitKast, een meterkast
HAWT Horizontal Axis Wind Turbine (zie windenergie)
HBCD, HBCDD HexaBromoCycloDoDecane (CAS-nr. 25637-99-4)
HBO Hoger BeroepsOnderwijs
HCFK HydroChloorFluorKoolstof of HydroChloorFluorKoolwaterstof, een koudemiddel dat de ozonlaag kan aantasten en daarom in steeds meer toepassingen verboden wordt (verg. CFK). "In HCFK's is een deel van de waterstofatomen niet vervangen door chloor, hierdoor wordt de levensduur in de atmosfeer belangrijk verkort; ze tasten de ozonlaag minder aan dan CFK's." (Wikipedia)
HCM Hollandse Cement Maatschappij
HD H-profiel, breedflensbalk HD (verg. HEA, HEB, HEM, HP); High-Density, Hoge-Dichtheid, soms Hoge-Densiteit (alle soms zonder koppelteken ertussen)

HDF

High Pressure Density board (verg. MDF)

HDI HogeDrukInjectie of Hohe Druck Injektion (in het Engels VHP, Very High Pressure), zie jetgrouten
HDM diffusible Hydrogen of the Deposited Metal, een waarde waterstof [ml/100g], bij lastechnieken
HDPE High Density PE, ook wel PE-HD genoemd (PE is PolyEtheen/PolyEthyleen, zie HDPE-folie, verg. VLDPE, LDPE, MDPE)
HDR, HDRI High Dynamic Range (Image/Imaging), in de fotografie een type foto waarbij zowel de donkere als de lichte delen eenzelfde bereik hebben (je ziet dus heel veel details die anders wegvallen); een aantal foto's met verschillende belichtingstijden worden daartoe over elkaar gelegd (je krijgt dan van die onwerkelijke kleuren), maar door tone-mapping wordt er een "realistisch" beeld van gemaakt
HE Hot Extruded staal (warmgetrokken staal)
HEA, HEB, HEM H-profielen, verschillende typen H-ligger, breedflensbalken (stalen ligger, verg. HD, HP)
HEMS Home Energy Management System
hEN harmonised European standard (geharmoniseerde Europese Norm), een voorloper van CE-markering
HES High Early Strength (hoge aanvangssterkte), een kenmerk van bepaalde soorten cement (bijvoorbeeld Portlandcement CEM I 52,5 R HES, verg. HSR)
HFC,
HFK
HydroFluoroCarbon,
geHalogeneerde Fluor Koolwaterstof (koelmiddel / koudemiddel R32 bevat een deel HFKs)
HFRC Hybrid Fibre Reinforced Concrete (vezelversterkt beton met vezels van kunststof en staal, hybride vanwege zowel kunststof als stalen vezels, verg. FRC, HPFRC)

hh

herenhuis

hh huishoud-, huishoudelijk
hha huishoudelijk afval (verg. bsa, gft, inda, kca, kga, rda, sa, zha)
HHCAP Human Health Criteria Air Potential, een milieueffect
HHD Het Hellend Dak, branchevereniging voor dakdekkers hellende daken
HIPS High Impact PolyStyrene
HKO Haitsma Korte Overspanning; een HKO-ligger is een korte ligger (verg. HKP)
HKP Haitsma Koker Profiel, een HKP-ligger is een lange betonnen ligger waarbij polystyreenblokken tijdens het storten voor de "holle" ruimte zorgt, tot 70 m lengte en 240 ton (verg. HKO)
HHV Higher Heating Value (bovenste verbrandingswaarde), een waarde bij de bepaling van bijvoorbeeld de Primaire Fossiele Energiefactor van bijvoorbeeld elektriciteit (verg. LHV)
HHW hoog hoog water 
HK, HKN oude aanduiding betonstaal (wapening) voor resp. Koudvervormd (koudgerekt) en Koudvervormd toegepast in Netten (behorend bij FeB400 en FeB500, nieuwe klasse zie B500A/B/C)
HLB High Load Bearing (hoge last dragend, bijvoorbeeld vloerisolatie van olietanks met foamglas)
HMI Human Machine Interface (denk bijvoorbeeld aan domotica)
HMV Hoofdbediening (hoofdschakelaar) Mechanische Ventilatie (verg. SMV)
HOB Half Open Bebouwing (BelgiŽ; in Nederland: 2 onder 1 kap)

hoh 

hart op hart

horeca hotel, restaurant, cafť
HP H-profiel, speciaal voor funderingsconstructies; zie MV-paal (verg. HD, HEA, HEB, HEM)
HP Heat Pump, de Engelse term voor warmtepomp
HP90/90 High-tenacity Polypropylene (?, of wellicht High-Performance), een aanduiding voor een geotextiel met treksterkte in lengterichting†>= 90 kN/m, treksterkte in breedterichting >= 90 kN/m (dus beide minmaal 90 kN/m)
HPC High Performance Concrete
HPFRC High Performance Fiber Reinforced Concrete (verg. FRC, HFRC)

HPL 

High Pressure Laminate (hogedruk kunststofplaat met hardkunststof toplaag; verg. CPL)

H-profiel 

(stalen) profiel in de vorm van een H

HR

Hoog Rendement (venster, cv-ketel, ventilatie)

HR+, HR++ extra Hoog-Rendement glas (HR+ glas heeft U-waarde van 1,6 W/m2 K en HR++ glas 1,2)

HRe 

Hoog Rendement cv-ketel die ook (een beetje) elektriciteit levert

HRL Hoge Resolutie Luchtopnamen (luchtcartografie e.d.)
HRww Hoog Rendement warmwater (verg. HR-ketel voor de cv)
HS High Sulphate resistance, hoge bestandheid tegen sulfaten, slakgehalte >= 65 %, een kenmerk van bepaalde soorten cement (bijvoorbeeld CEM III/B 32,5 N LH HS, verg. HES, HSR)
HS HoogSpanning (36 kV tot 220 kV; verg. LS, MS, ZHS)
Hs significante golfhoogte (bijvoorbeeld bij watergolven; H van Height, s van significant; in meter)

HSB

HoutSkeletBouw

HSB HogeSterkteBeton (Engels: HSC; verg. UHSB)
HSC High Strength Concrete (hogesterktebeton HSB)
HSFP Hauteur Sous Faux Plafond, de Franse term voor HVP
HSL HogeSnelheidsLijn
HSP HogeSnelheidsPaal (Voorbij Funderingstechnieken HSP)
HSPVC High Strength PolyVinylChloride, zie PVC-O
HSR High Sulphate Resistance, een hoge bestandheid tegen sulfaten, slakgehalte >= 66 %, een kenmerk van bepaalde soorten cement (bijvoorbeeld CEM III/B 42,5 N LH HSR, verg. HES, HS)
HT Human Toxicity
HTM Hout-, Timmer- en Meubelbranche
HTP, HTTP Human (health) Toxicity Potential, , humane toxiciteit t.o.v. 1,4-Dichloorbenzeen, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening
HUA Het Utrechts Archief
HUF-toets HUF staat voor Handhaafbaarheid, Uitvoerbaarheid, Fraudebestendigheid, vastgelegd in een zogenoemde HUF-toets
HVAC Heating, Ventilation, Air Conditioning (verwarming, ventilatie, airconditioning/koeling; verg. AC, AC/CV)
Er zijn veel Engelse termen die hier mee te maken hebben, zie HVAC Glossary voor deze termen:
Air changes per hour, Air cleaner, Air conditioner, Air filtration system, Air handler, Air handler, air handling unit, All-in-one system, Allergen, British thermal unit (BTU), BTU, Capacity, Centrifugal fan, CFM, Chiller, Coil, Compressor, Condenser, Condenser coil, Constant air volume, Control, Controller, Cycling, Damper, Deep lake water cooling, Dehumidifier, Delta T , Diffuser, Dry bulb temperature, Dry bulb thermometer, Duct, Ductwork, Economizer, Energy Starģ, Enthalpy, Evaporator, Fan coil unit, Flow, Fresh air fan, Fresh air fraction, Fresh air intake, Furnace, Gas furnace heat exchanger, Grille, Heat exchanger, Heat gain, heat load, heat loss, Heat pump, Heat transfer, Heating coil, Hepa filter, Home automation, HSPF, Hspf Ė (heating seasonal performance factor), Humidifier, Humidity, HVAC, Hybrid comfort system, Indoor coil, Indoor/outdoor system, Industrial refrigerator, Intermediate fluid, Load calculation, Makeup air unit, Matched system, Minimum outside air, Modulating heating, NATE, Outdoor coil, Outdoor unit, Outside air damper, Outside air temperature, Packaged system, Packaged terminal air conditioner, Packaged unit, Plenum space, Psychrometric, Radiant ceiling panels, Radiant floor, Radiation, Refrigerant, Rooftop unit (RTU), SEER, SEET, Smart home, Smoke damper, Split system, Subcooling, Superheat, Terminal unit, Thermal zone, Thermostat, Two-stage (cooling and heating), Two-stage heating / two-stage cooling, TXV thermostatic expansion valve, Underfloor air distribution, Unitary controller, Variable air volume, Variable-speed motor, Zoning system
HVDC High Voltage Direct Current (hoogspanningsgelijkstroom)
HVP Hoogte Verlaagd Plafond, Hoogte Vals Plafond (een vals plafond is een verlaagd plafond), zie bij plenum en  verlaagd plafond
HW Hoog Water
HW Hot Worked steel, Hot Wrought steel (beide: warm gevormd staal)
HW HemelWater (afvoer; verg. VuilWater VW)

hwa

hemelwaterafvoer (soms: regenwaterafvoer rwa; vaak met een diameter, bijvoorbeeld 80, d.w.z. 80 mm)

HWC

houtwolcement(plaat) (Engels: WWCB, Wood Wool Cement Board)

HWL, HWN oude aanduidingen betonstaal (wapening) voor resp. Warmgewalst Lasbaar en Warmgewalst toegepast in Netten (behorend bij FeB220 en FeB400, nieuwe klasse zie B500A/B/C)
HWTK HoofdWerkTuigKundige
Hz Hertz (eenheid van frequentie)
 
I elektrische stroomsterkte, in U = I * R (spanning = stroomsterkte * weerstand)
I geluidsintensiteit
I lichtsterkte
I stralingssterkte

I-profiel 

(stalen) profiel in de vorm van de letter I

IABR Internationale Architectuur Biennale Rotterdam

IBA

Individuele Behandeling Afvalwater (bijvoorbeeld met sceptic tanks; verg. WVO)

IBB Integrale Brandveiligheid Bouwwerken
IBK Instituut voor Bouwkwaliteit, een (waarschijnlijk tijdelijke) stichting die de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) nader verklaart
IBR Instituut voor BouwRecht
ic in casu
IC ntegrated circuit
ICB Integrale Criminaliteitsbestendigheid Bouwwerken

ICDLI 

International Committee of the Decorative Laminates Industry

ICES/
STRUDEL
Integrated Civil Engineering System / STRUctural DEsign Language, engineering software eind jaren 1970 van IBM; zie bijvoorbeeld het spaceframe van het Thermenmuseum
ICES/
COGO
Integrated Civil Engineering System / COordinate GeOmetry 
ICF Insulated Concrete Forms, een bepaald type bouwblok
icm in combinatie met
ICOM International Council Of Museums
ICT Informatie- en CommunicatieTechnologie
id idem (hetzelfde)
idd inderdaad (idd zeker niet specifiek voor de bouw)
IDS Information Delivery Specification, "begeleidt de ontwikkeling en levering van projectinformatie" in BIM
ie id est (dat wil zeggen (d.w.z.), dat is (d.i.))
IE Inwoner-Equivalent (gemiddelde belasting oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen door 1 inwoner per etmaal, verg. ve, veO, veG, veZ)
IE Internationale Eenheid
IE Intellectueel Eigendom (verg. met octrooi, patent)

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IFC Industry Foundation Classes, een open bestandsformaat voor bouwinformatie (o.m. BIM; verg. DWG, DXF, gbXML, RAW);  IFC is een "datamodel voor semantische afspraken en dataformats" en "zorgt voor een soepele uitwisseling van modelobjecten en hun eigenschappen, tussen verschillende software-applicaties", zie eventueel Building Smart International

IFD

Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen

IFD Internationale Federatie van Dakdekkers (Internationale FŲderation des Dachdeckerhandwerks, International Federation for the Roofing Trade)
ifv (Vlaams) in functie van
igv in geval van
iha in het algemeen
ihb in het bijzonder
ihkv in het kader van

ihw

in het werk (op de bouwplaats, niet vooraf vervaardigd in fabriek o.d. of niet vooraf te bepalen); verg. voc (volgens opgaaf constructeur)

ihwg in het werk gestort (beton) (verg. tpg)
iig in ieder geval
IKB Integrale KetenBeheersing (in de bouw: bijvoorbeeld bij het onderhoud aan doseerinrichtingen bij prefab en betonmortel)
II Inspectie-Instelling
il in loco (ter plaatse)
IL, IL1, IL2, IL3 Inspection Level (resp 1, 2, 3 voor IL1, IL2, IL3; zie bij gevolgklasse)
ILS InformatieLeveringsSpecificatie, een onderdeel van BIM
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport "bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport", een onderdeel van Ministerie van Milieu en Infrastructuur, voortgekomen uit de samenvoeging van de VROM-inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)
IM1, IM2, IM3, IM4 IMmersion-classes, zie bij corrosieklasse
IMHO In My Humble Opinion (naar mijn bescheiden mening, meestal gezegd wanneer je sterk twijfelt aan de juistheid van een bewering)
IMP Indicatief MeerjarenProgramma water, bijvoorbeeld IMP 85/89
IMVD Is Mijn Dak Veilig, een registratiesite met Europees gecertificeerde veiligheidssystemen van het dak, die zijn te raadplegen via de postcode van het dak
in inch

ind 

indeling

inda industrieel afval (verg. bsa, gft, hha, kca, kga, rda, sa, zha)
inox inoxidable, Frans voor roestvast/roestvrij (inox wordt niet vaak gebruikt, wel bijvoorbeeld bij bestek e.d., verg. rvs)
INP balkstaal I-profiel (verg. IPE)

io

in overleg

io in opleiding
IO Industrieel Ontwerpen (voorheen Industrieel Vormgeven / IndustriŽle Vormgeving, IV)
IoE Internet of Everything, waarbij "alles" via internet en smartphones e.d. gestuurd kan worden en eventueel zelfsturend is (apparaten laten "van zich horen"; verg. IoT)
ION Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (Vereniging ION)
IoT Internet of Things, waarbij "alles" via internet en smartphones e.d. gestuurd kan worden en eventueel zelfsturend is (apparaten laten "van zich horen"; verg. IoE); het risico van IoT is dat bij uitval van (een deel van) internet of bepaalde software voor een wereldwijde storing kan zorgen (de keten is zo sterk als de zwakste schakel; een dergelijke, soms wereldwijde fout kan ontstaan door een vergissing of moedwillig); omdat steeds meer apparaten en programma's aan internet worden gekoppeld en men vaak de standaardwachtwoorden niet wijzigt, wordt de kans steeds groter dat de firmware / software van brandalarmen, tunnels, elektriciteitsvoorzieningen e.d. door ciminele hackers worden aangestuurd
IP Intellectual Property (term die te maken heeft met octrooien, patenten, octrooirect, patenttrecht; zie eventueel bij startup-onderneming)
IP Internet Protocol (bijvoorbeeld in de term IP-adres, het adres van een netwerkkaart of controller die op internet is aangesloten en op die manier een uniek adres op internet heeft)
IP1x, IP2x e.d. "International Protection Rating, ook soms Ingress Protection. De IP-codering op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker." Zie verder bij Wikipedia. Een voorbeeld is de IP25 beschermingsgraad voor bepaalde elektrische warmwatertoestellen.
IPE balkstaal I-profiel (verg. INP)
IPB Integraal Plan Brandveiligheid
IPO INterProvinciaal Overleg
IPP Industrial Partnership Programme
IPS Installatie Performance Scan
IPvE Integraal Programma van Eisen (verg. PvE)
IR InfraRood

ISO 

International Organization for Standardization (oorspronkelijk waarschijnlijk International Standards Organization o.d.)

ISGV Inkoop Samenwerking Gooi en Vechtstreek, een samenwerkingsverband t.b.v. bijvoorbeeld aanbestedingen
ISPM International Phytosanitary Measure; ISPM is een markering van houten verpakkingen; "in de wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden"; een voorbeeld: een etiket met "NL 000 HT" met NL als ISO landcode, 000  een drie-cijferig registratienummer van de behandelaar en HT de behandelingswijze Heat Treatment aangeeft; zie Stichting Markering Houten Verpakkingen SMHV
ISSO kennisinstituut voor de installatiesector, de volledige naam was oorspronkelijk "Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek", maar die wordt al lange tijd niet meer gebruikt (zie ook NTR)
itm, itt in tegenstelling met, in tegenstelling tot
ITC Innovatie Test Centrum (van Rijkswaterstaat)
ITS Internationaal ToegankelijkheidsSymbool (vaak een icoon van een persoon in een rolstoel)
ivm in verband met
IW-klasse,
IW1..IW4
InitiŽle Wateropname, IW1 (zeer weinig zuigend) t/m IW4 (sterk zuigend), een kenmerk van bijvoorbeeld een baksteen (zie bij baksteen specificaties)
ivwv hs/ls installatie- en werkverantwoordelijke hoogspanning en laagspanning
IWUN Interprovinciale Werkgroep Uniformering Meterruimten (meterruimte is in de volksmond meterkast)
izgs in zeer goede staat
 
J Joule (eenheid van energie, 1 J = 1 Nm; 1 Watt is 1 Joule per seconde ofwel 1 J/s; voor Joules en kWh zie bij kWh, zie ook eenvoudig omrekenen energie-eenheden)
J traagheidsmoment
J stroomdichtheid

J-ring

met de J-ring-test wordt de vloeimaat van specie voor (zelfverdichtend) beton bepaald

JDPV Jan Dirk Peereboom Voller (architect)
JIT Just In Time (zie bijvoorbeeld lean bouwen en smart industry)
jr jaar
jr junior (de jongere, de beginneling)
 

k

kamer

k kast
k kookplaat (wandcontactdoos voor; verg. ek en Perilex)
k (bij een driehoekje) koolzuursneeuwblusser
k koppelfactor
k veerstijfheid
k kilo (1000 of 103)
K Kilo (afgerond 1000 of 103; eigenlijk 210 ofwel 1.024), bijvoorbeeld in KBytes
K Kelvin (verg. C van Celsius)
K warmtedoorgangscoŽfficiŽnt
k-factor de k-waarde, k-factor of bindmiddelfactor geeft aan welk deel van de vulstof, in combinatie met cement, als bindmiddel mag worden gezien
k-waarde de k-waarde, k-factor of bindmiddelfactor geeft aan welk deel van de vulstof, in combinatie met cement, als bindmiddel mag worden gezien
K150, K200, K250 betonkwaliteit volgens de GBV-1950: K150 komt overeen met sterkteklasse C8/10, K200 met C11/1 en K250 met C13,5/16,5 (zie eventueel kubusdruksterkte)
Ka Kilo annum (duizend jaar, geologisch begrip; soms ook als "ka" verkort)
Kabaz de Kern van Architectuur is de Bewustwording van onze Alledaagse Zoektocht naar ruimteÖ, om ons heen en in ons zelf (architectenbureau Kabaz)

karakt

karakteristiek

KB Kathodische Bescherming
KB Koninklijk Besluit; Koninklijke Bibliotheek
KB KwaliteitsBorger, degene die gecertificeerd is op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) toe te zien
KBB KlankBordgroep Bodembescherming (ook: KBb; zie NRB)
KBI Stichting KwaliteitsBorging Installatiesector
KBO KruispuntBank van Ondernemingen (Vlaamse Kamer van Koophandel KvK)

kc

koelcel

kca klein chemisch afval (verg. bsa, gft, hha, inda, kga, rda, sa, zha)
KCAF Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (funderingsherstel)
kcal kilocalorie, 1 kcal = 4,2 kJ, zie bij kJ en eenvoudig omrekenen energie-eenheden
kcg kristal-cement-graniet
KCG KennisCentrum Glas
KD "KD (Kiln Dried) hout daarentegen wordt gelijkmatig gedroogd in een droogkamer/oven. Vooraf wordt het benodigde vochtpercentage voor het hout ingesteld. Dit proces gaat sneller en is veel gelijkmatiger. Het vochtpercentage aan de buitenzijde is namelijk gelijk aan de kern (binnenkant) van het hout. KD gedroogd hout 'werkt' daardoor een stuk minder dan AD gedroogd hout. Dit proces is wel iets duurder en minder goed voor het milieu." (GevenHout) (kiln  dried is Engels voor oven-gedroogd)
Verg. AD (Air Dried)
kdt keuken, douche, toilet
KEMA Keuring van Elektrotechnische Materialen, sinds 30-12-2019 "is het eigendom van KEMA B.V. overgedragen van DNV GL naar CESI SpA. De overname omvat alle hoogspanningstesten, inspectie- en certificeringsactiviteiten die zijn uitgevoerd in de KEMA-laboratoria in Arnhem (Nederland) en Praag (TsjechiŽ)." (Wikipedia
Tussen
2011 en 30-12-2019 zijn onderdelen van KEMA overgenomen door DNV en DEKRA (verg. Kiwa, TNO, T‹V).
KENTEC KENniscentrum voor TEChnisch vakmanschap
KERN Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw (Stichting KERN)
KEW Kapitaalverzekering Eigen Woning
kga klein gevaarlijk afval (verg. bsa, gft, hha, inda, kca, rda, sa, zha)
kgf kilogramforce, de druk die 1 kg uitoefent op 1 m2 van het aardoppervlak; afhankelijk van de breedtegraad op aarde, in NL is dat bijvoorbeeld 9,81 Pa (voor veel toepassingen volstaat 1 kgf = 10 Pa als die 2% toch binnen de significantie valt); zie ook bij Pa
kgv kleinst gemene veelvoud
KGV KoudGeVormd, zie koudgevormd
KGW KoudGeWalst, zie koudgevormd
KI Kunstmatige Intelligentie (ook AI, Artificial INtelligence); 
kadastraal inkomen
KIA KleinschaligheidsInvesteringsAftrek 
KIK Komo Instrument Kwaliteitsborging, een toegelaten instrument in verschillende modules om als gekwalificeerde kwaliteitsborger te voldoen aan de gestelde eisen
KISS "Keep It Simple, Stupid" of "Keep It Short and Simple": afkorting van een bekende manier om een probleem of innovatie aan te pakken (van alle onnodige zaken ontdoen)
KIVI KIVI is Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, voorheen KIVI NIRIA (NIRIA was Nederlands Instituut voor Register-Ingenieurs en Afgestudeerden van Hogere Technische Scholen)
Kiwa oorspronkelijk Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen, een organisatie voor hooggekwalificeerde certificering in tal van sectoren (de volledige naam wordt al lange tijd niet meer gebruikt, maar simpelweg Kiwa); verg. Kema, TNO, T‹V
kJ kiloJoule (zie bij J van Joule en bij eenvoudig omrekenen energie-eenheden)

kk

koelkast (wandcontactdoos voor)

kk kosten koper (verg. vrij op naam von)

kkn

keuken

kl klasse
k&l kabels & leidingen
KLH KruisLaagHout, Kruislagenhout, ofwel: cross-laminated timber CLT

KLIC

Kabels en Leidingen InformatieCentrum, de voorloper van de WION

KMO in Vlaanderen "Kleine, Middelgrote en micro-Ondernemingen" of, in de volksmond, "Kleine en Middelgrote Ondernemingen" (in Nederland: MKB)

kmr

kamer

kN kiloNewton; 1 kN komt overeen met iets meer dan 100 kg (101,97 kg)
KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
KNB Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
KNB Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (ook voor klachten over notarissen)
KNOB Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; de KNOB treedt naar voren als de landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van architectuur- en bouwgeschiedenis, archeologie, cultuurlandschap en monumenten
KNX waarschijnlijk een verkorting voor connection en is een standaard voor domotica (zie ook KNX)
KOAC-NPC Oorspronkelijk stichting "Keuring, Onderzoek en Advies in de Civiele techniek" (afkomstig uit de drie regionale laboratoria Noordelijk, Oostelijk en Zuidelijk Wegenbouwlaboratorium, samengevoegd in 1992) resp. "Netherlands Pavement Consultants" (afkomstig van de Hollandse betongroep HBG; NPC was opgericht in 1984 uit een samenvoeging van de wegmeetdienst van Hollandse Wegenbouw Zanen HWZ en Pavement Management Consultants PMC van Shell); de naam KOAC-NPC dateert van 2004; "sinds 2013 is KOAC als een zelfstandige divisie onderdeel van KIWA N.V. en per februari 2017 werkt KOAC-NPC onder de naam Kiwa KOAC"
KOMO oorspronkelijk Keuring en Onderzoek voor Materialen in Openbare werken: het keuringsinstituut voor producten, processen, systemen en diensten in de bouw (de volledige naam wordt al lange tijd niet meer gebruikt, maar simpelweg KOMO)
kPa kiloPascal (1000 N/m2); bijvoorbeeld 200 kPa is 2 bar; in de volksmond correspondeert 1 kPa met 100 kg/m2 of 10 g/cm2 (eigenlijk kgf/m2 resp. gf/cm2)
KPI KPI's zijn Kritieke Prestatie-Indicatoren (ook, soms: Kritische Prestatie-Indicatoren), in het Engels: Key Performance Indicators; KPI's zijn variabelen om de prestaties van bedrijven te achterhalen, te beoordelen en, indien mogelijk, te meten; KPI's werken op verschillende niveaus in de organisatie en moeten voldoen aan de SMART-filosofie
KPV KanaalPlaatVloer
KpVV Kennisplatform Verkeer en Vervoer, onderdeel van CROW

kr

kamer

K&R Kiss & Ride, een stopplaats voor auto's waar slechts kort van gebruik mag worden gemaakt (extreem kort parkeren)

krl

kruipluik (luik naar kruipkelder/kruipruimte)

KRMT Kandidaat RegisterMakelaar en Taxateur (verg. RMT)
KRW KaderRichtlijn Water, "de Kaderrichtlijn Water is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen", de Kaderrichtlijn wordt vaak genoemd in samenhang met "Waterbeheer van de 21e Eeuw (WB21)" waarin "ruimte voor de rivier" ter sprake komt om wateroverlast te vermijden

kt

kooktoestel

KV-er KleinVerbuiker, bijvoorbeeld van elektriciteit (meestal woningen en zeer kleine bedrijven)
kVA kiloVoltAmpŤre (kW bij factor 1)
kVAr blind vermogen kiloVoltAmpŤre reactief (bij zonnepanelen)
KVE Kok & Van Engelen (KVE Composites Group)
KvH Kwaliteitseisen Voor Hout (NEN 5466)
KvK Kamer van Koophandel
KVT Kwaliteitseisen Voor Timmerwerk

kw

koud water

kW kilowatt (1000 Watt, zie W van Watt en kWh van kiloWattuur)
kwalibo kwaliteitsborging in het bodembeheer
kWh kiloWatt hour, kilowattuur, de eenheid van energie die gelijk is aan 1 kW uitgeoefend gedurende 1 uur, 1 kWh = (1000 J/s)*(3600 s) = 3.600.000 J = 3,6 MJ, zie eenvoudig omrekenen energie-eenheden;
andere grote energie-getallen met Wh zijn: 1 TWh = 1.000 GWh = 1.000.000 MWh = 1.000.000.000 kWh = 1.000.000.000.000 Wh;
1 TWh = 1.000 GWh
1 GWh = 1.000 MWh
1 MWh = 1.000 kWh
1 kWh = 1.000 Wh (= 3.600 J)
KWH Kwaliteitszorg Woondiensten Huursector
KWL KoudWaterLeiding

KWO

Koude-Warmte-Opslag, zie WKO

KWZI (Vlaams) Kleineschalige WaterZuiveringsInstallatie, Kleine WaterZuiveringsInstallatie
KZS,
kzs-blokken
kalkzandsteen-blokken (zie ook bouwblokken)
 
l liter
l lengte
l soortelijke overgangsenergie
L geluiddrukniveau
L impulsmoment
L luminantie
L overgangsenergie/warmte
L golflengte bij heersende waterdiepte (in meter [m])
Lnnn codering voor kalkzandsteen Lijmblok, nnn = dikte in mm
L-gas Laagcalorisch gas, dat wil zeggen (aard)gas dat per m3 relatief weinig energie kan leveren, namelijk met een bovenwaarde tussen 9,5 kWh/m3 en 10,7 kWh/m3; het Nederlandse aardgas van de grote gasvelden is L-gas; cv-ketels zijn hierop ingesteld; van hoogcalorisch gas (H-gas) kan door toevoegen van stikstof L-gas gemaakt worden (verg. H-gas).
1 m3 gas staat dus ongeveer gelijk aan 10 kWh; immers: 1 m3 gas komt overeen met 35,17 MJ (een soort standaard gesteld door Gasunie; de waarde varieert echter naar het soort gas!); 1 kWh heeft een warmte-inhoud van ( 1000 J/sec) * (3600 sec) = 3.600.000 J ofwel 3,6 MJ; dus 1 m3 gas staat ongeveer gelijk aan 10 kWh.
la linksaf
LA Limited Alkalides (begrensd alkaligehalte), een kenmerk van bepaalde soorten cement (bijvoorbeeld CEM III/B 32,5 N LH HSR LA)
LAC Light weight Aggregate Concrete (LAC 2 t/m LAC 25 druksterkte in N/mm2; denk bijvoorbeeld aan Argex); verg. LC
LAN Local Area Network
LAN Landelijk Actieprogramma Netcongestie (zie eventueel congestie)
LAP, LAP2 Landelijk AfvalbeheerPlan (LAP2)
LBC Living Building Concept
LBC Landelijk BedrijfsvoeringCentrum (ook Central Control Center CCC), het hoofdkantoor van de beheerder van het elektriciteitsnet (het LBC wordt ook wel "zaal" genoemd)
LBK LuchtBehandelingsKast (in het Engels AHU, Air Handling Unit)
LBK Lineaire BandKeramiek (ca. 5500-5000 v.Chr.), een term om de oudste Europese boerencultuur mee aan te duiden
LBV LuchtBelVormer, een mogelijke hulpstof bij de bereiding van betonspecie
LBVG Low Body Voltage Generation, een lage persoonsoplading (meestal i.v.m. statische elektriciteit, zie bij ESD-vloer)
LC Light (weight) Concrete (lichtbeton, coderingen zijn LC12/13, LC20/22, LC30/33, LC40/44, LC50/55, LC60/66, LC70/77, LC80/88 druksterkte sterkteklasse in N/mm2; o.m. Argex); verg. LAC
LCA Life Cycle Analysis, LevensCyclusAnalyse; verg. ESL
LCC Life Cycle Costing (verg. TCO, LCA, LCCA)
LCCA Life Cycle Cost Analysis (verg. LCC)
LCI Life Cycle Inventory Analysis, inventarisatie van de levenscyclus (levenscyclusinventarisatie)
LCIA Life Cycle Impact Assessment, analyse van het effect van de levenscyclus (levenscycluseffectanalyse)
LCOE Levelized Cost Of Electricity, een gegeven bij accu's en batterijen
LDES Long Duration Energy Storage, zodat je bijvoorbeeld in de winter kunt profiteren van de opgeslagen energie (zie CAES bij congestie)
LDPE Low Density PE (PolyEthene), een thermoplast (verg. VLDPE, MDPE, HDPE)
LDR Light Dependent Resistor, een weerstand die verandert afhankelijk van invallend licht: veel licht geeft een lage weerstand, weinig licht geeft een hoge weerstand (verg. NTC)

LDS

Lekkage Detectie Systeem (bij bijvoorbeeld groendak, verg. SPS)

LD-staalslak een verzamelnaam voor alle staalslakken die afkomstig zijn van de staalbereiding via het Linz-Donawitz proces
LEAB Laag-Energie AsfaltBeton (ook wel LT-asfalt genoemd, verg. DAB, GAB, OAB, SMA, STAB, ZOAB en de CE-markering AC nn surf xx)
LED Light Emitting Diode (ook: led, met kleine letters)

ledig

lege, dus onbekabelde aansluiting (voor toekomstig gebruik, ook: loos)

LEED Leadership in Energy and Environmental Design (een "keurmerk" voor duurzaamheid; "LEED Green Building Rating System werd ontwikkeld door de United States Green Building Council (USGBC); LEED kan worden beschouwd als het Amerikaanse equivalent van BREEAM; verg. Dutch Green Building Council DGBC)
LEW Lage Energie Woning (nadert een passiefhuis)
LH Low Heat of hydration (lage hydratatiewarmte-ontwikkeling ), een kenmerk van bepaalde soorten cement (bijvoorbeeld CEM III/B 32,5 N LH HSR LA)
LHESS Latent Heat Energy Storage Systems (zie Thermal Energy System TES, Phase Change Material PCM)
LHV Lower Heating Value (onderste verbrandingswaarde) (verg. HHV)
LIFO Last In First Out ("stack"; verg. FIFO)
ll laatstleden
LLAP Long Life Asphalt Pavement, Long-Lasting Asphalt Pavement (verg. o.m. ZOAB)
LLC Limited Liability Company, een soort Amerikaanse BV (Beperkte Vennootschap), waarbij de aandeelhouders alleen aansprakelijk zijn voor hun aandeel in de investering 
LLDPE Linear Low Density PE (PolyEthene, verg. VLDPE, LDPE, MDPE, HDPE)
LLW Laag Laag Water
LL-WP, LLWP Lucht/Lucht WarmtePomp (verg. LW-WP, WW-WP)
LLWW Lucht/Lucht WarmteWisselaar (verg. warmtewisselaar ww, aarde warmtewisselaar aww, bodem warmtewisselaar bww, buizen warmtewisselaar bww, platen warmtewisselaar pww)

lm

lichtmast

Lm Lumen (eenheid van lichtsterkte/lichtstroom; verg. candela cd, Lux); Lm-terugval (Lumen maintenance waarde) is het verminderen van de lichtopbrengst na verloop van tijd, vaak 70-80% an het einde van de levensduur van de lichtbron/lamp

LMC

Latex-Modified Concrete (LMC-mortel, polymeerbeton), zie ook PC, PCC, PPCC

LMRA Laatste Moment Risico Analyse; zoals in LMRA-kaart met aandachtspunten net voor de start van een (bouw)project
LMV Landelijke Makelaars Vereniging (LMV) en Register van Vastgoed Taxateurs (RVT) zijn in 2009 gefuseerd onder de naam VastgoedPRO
Lo golflengte op diep water (L van Length, herkomst van de o onbekend; in meter [m])
LOA Level Of Automation (bijvoorbeeld Grasshopper/Rhino/Archicad verhoogt de LOA aanzienlijk)
LOB LoopbaanOriŽntatie en -Begeleiding; omdat een foutieve keuze van school- of vakrichting veel gevolgen heeft, is LOB bijna noodzakelijk om de interesse van leerlingen voor bepaalde vakken te peilen en hen te begeleiden in de keuze
LOHC Liquid Organic Hydrogen Carriers, ofwel een drager van waterstof (Hydrogen, H2) zodat geen waterstof hoeft te worden getransporteerd (onder druk) maar de waterstof is in een soort olie opgesloten en kan er na transport weer uit worden gehaald; de waterstof kan daarna worden toegepats als energiebron (warmte of, via brandstofcellen, elektriciteit)

loos

lege, dus onbekabelde aansluiting (voor toekomstig gebruik, zie ledig)

LOP LandschapsOntwikkelingsPlan
LOT Lifetime Optimalisation Tool (Lifetime Optimalization Tool)
LPG Liquefied Petroleum Gas (verg. MDO)
LR LichtReflectie
LRbi,
LRbu
LichtReflectie naar binnen en LichtReflectie naar buiten
LRi,
LRe
LichtReflectie naar binnen (intern) en LichtReflectie naar buiten (extern)
LRL Lage Resolutie Luchtopnamen (luchtcartografie e.d.)
LRV Light Reflectance Value (ook LRW Licht Reflectie Waarde), de waarde die aangeeft in welke mate het oppervlak opvallend licht (zichtbaar licht van alle golflengten en in alle richtingen) reflecteert, een gegeven bij bijvoorbeeld vloerbedekking e.d.; de LRV bepaalt bijvoorbeeld ook of er meer of minder licht nodig is om een ruimte goed te verlichten (een vloer met een lage LRV absorbeert veel licht en daar zal dus meer watt's aan verlichting nodig zijn dan bij een vloer met een hoge LRV); de waarde loopt van 0 (een volmaakt absorberend oppervlak, zwart nadert dit soms) tot 100 (wit kan dit soms naderen); naast kleur zijn ook structuur en glans van het oppervlak van belang 
LRW Licht Reflectie Waarde, zie bij LRV
LS LaagSpanning (230 V en 400 V; verg. MS, HS, ZHS)
LSL Laminated Strand Lumber (timmerhout / constructiehout van gelamineerde "strengen" ofwel reepjes hout), zie pdf, verg. LVL 
lt lage temperatuur (zie lage temperatuur verwarming ltv)

lta

lichttoetredingsfactor, lta-waarde (verg. g-waarde en eventueel de oude zta)

LT-asfalt Lage Temperatuur Asfaltbeton, een andere benaming voor LEAB
LTFD Lange Termijn FrequentieDistributie-model, de oude benaming van NNM
LTP Load Transfer Platform (zie paalmatras)

ltv

lage temperatuur verwarming (ca. 35 graden C; verg. zltv)

LTV Loan To Value ratio; als de gemiddelde loan to value ratio 85% is, dan is de gemiddelde (resterende) hypotheekschuld 85% van de woningwaarde (op het moment van peilen)
Lux eenheid van lichtsterkte (verg. Lumen Lm als eenheid van lichtstroom en candela cd); het symbool is lx (hoewel vaak ook lux zelf wordt gebruikt, bijvoorbeeld daglicht als indirect zonlicht is 10000-20000 lux ofwel 10-20 klx)
LVL Laminated Veneer Lumber (timmerhout / constructiehout van gelamineerd fineer, Ultralam), "bestaat uit meerdere lagen van 3 ŗ 6 mm dikke grenen- en vurenfineren; de fineerlagen liggen meestal parallel, soms ook gekruist", verg. LSL, verg. gelamineerde spant en eventueel CLT (cross-laminated timber)
LW Lucht/Water zoals in LW-WP (Lucht/Water WarmtePompen)
LW Laag Water
LWA Lightweight Aggregate (zie EN 13055)
LWA, LWA A-Weighted sound power Level in dB(A), simpel gesteld het geluidsniveau van een machine, bijvoorbeeld "LWA 94 dB" (dit dient op een sticker op de machine vermeld te zijn)
LW-WP, LWWP Lucht/Water WarmtePomp (verg. WW-WP)
lx symbool van de eenheid lux, maar vaak alleen maar als klx (kilolx) omdat meestal ook "lux" zelf wordt gebruikt als symbool; zie bij lux

LZA

LinkerZijAanzicht

 

m 

met

m meter
m massa
m magnetron (wandcontactdoos voor)
m magnetisch moment
m milli (0,001)
M moment van kracht
M magnetisatie
M molecuulmassa
M schroefdraadsysteem Metrisch
M Mega (106; eigenlijk 220 ofwel 1.048.576), bijvoorbeeld in MBytes
Md codering voor druksterkte van Metselmortel: Mnn, waarbij nn de druksterkte is (M2,5; M5; M8; M12 en M20) zie afbeelding met nieuwe en oude codes
Mnnn codering voor kalkzandsteen Metselblok, nnn = dikte in mm
M1, M2, M3, M4, M5 oude codering voor de druksterkte van metselmortels, zie afbeelding met nieuwe en oude codes (zie ook Md)
Ma Mega annum (miljoen jaar, een geologisch begrip)

MAC-waarde

Maximaal Aanvaarde Concentratie (van een schadelijke stof)

MAC-C-
waarde
Maximaal Aanvaarde Concentratie waarbij C staat voor Ceiling, plafondwaarde
MAC-TGG-
waarde
Maximaal Aanvaarde Concentratie waarbij TGG staat voor TijdGewogen Gemiddelde
MAETP Marine Aquatic Eco Toxicity Potential, mariene aquatische ecotoxiciteit t.o.v. 1,4-Dichloorbenzeen

mag

magnetron (wandcontactdoos voor)

MAG Metal Active Gas, MAG-lassen is een is een voorbeeld van de GMAW-lasmethode met een reactief gas (CO2, eventueel met argon, verg. MIG, een andere GMAW-lasmethode en SMAW)
MArch Magister Architecturae (Master of Architecture)
MARS Modern Architectural Research Group (Londen, MARS Group)
MaSS MaSS is een onderdeel van Cultureel Erfgoed; "Maritime Stepping Stones (MaSS) is een database met verhalen over wrakken en sites onder water. MaSS wil een volledig beeld geven van een site in zijn archeologische en historische omgeving. Het is niet de bedoeling om exacte posities te geven."
Mawipex MArie en WIllem (van Doorn), de namen van de oprichters van Mawipex
MB MethyleneBlue-waarde geeft de kwaliteit van het fijne materiaal in bijvoorbeeld een betongranulaat aan

MB

Moeilijk Brandbaar (halogeen toegepast om brandbaarheid sterk te verminderen)

mbar 0,001 bar
MBWA Management By Walking Around (Management By Wandering Around), zie bij management

MBZH

Moeilijk Brandbaar, Zonder Halogeen (of Zero Halogeen)

MBZH-FB Moeilijk Brandbaar, Zonder Halogeen (of Zero Halogeen), FunctieBehoud (deze afkorting wordt niet vaak gebruikt)

MBZH-FR

Moeilijk Brandbaar, Zonder Halogeen (of Zero Halogeen), Fire Resistant

MCB oorspronkelijk MetaalCompagnie "Brabant" (de volledige naam wordt niet meer gebruikt, maar simpelweg MCB Nederland BV)
MCC Motor Control Center; MCC-ruimte of MCC-gebouw is de ruimte of het gebouw dat de trafo's (transformatoren), schakelaars en andere bedieningsapparatuur bevat (ook wel ECC genoemd, Electric Control Center)
MCD Master City Developer, een masteropleiding stedelijke gebiedsontwikkeling (meer gericht op strategie, tactiek e.d. dan de oude term "stedenbouwkunde" aangaf, waarschijnlijk omdat na 2008 wel geld beschikbaar is voor "milieu" en "watermanagement")
MD Metal Depletion, een milieueffect
MD Membrane Distillation, bijvoorbeeld bij de elektrolyse van zeewater naar waterstof (Polymer Electrolyte Membrane Water
Electrolysis PEMWE)

MDF

Medium Density Fibre board (verg. HDF)

MDI Methylene Diphenyl di-Isocyanate, een component bij de fabricage van polyurethaan (PUR)
MDO Marine Diesel Oil (verg. LPG)
MDPE Medium Density PE (PolyEthene, verg. VLDPE, LLDPE, LDPE, HDPE)
MDV Manufacturer's Determinated Value (verg. MLV)
ME Marine Eutrophication, een milieueffect
MEB Moulded Earth Block, zie leemsteen (ook: Molded Earth Block, in de VS)
MEG Mono Ethylene Glycol (ook wel genoemd propaan-1,2-diol of propyleenglycol), een koelmiddel (bij 30% MEG in water is het mengsel vloeibaar tot ruim 13 graden C onder nul; soortelijke warmte c van mengsel is 3591 J/kg.K; soortelijke massa ro van mengsel is 1053 kg/m3; verg. MPG en PEG)
MEP Milieukwaliteit ElektriciteitsProductie
MER MilieuEffectRapportage
MET Marine EcoToxicity, een milieueffect
MF MelamineFormaldehyde, een thermoharder; schroefdraadsysteem Metrisch Fijn
MF Mineral Fiber (minerale wol: steenwol, glaswol) in het Nederlands meestal als MW afgekort
MFA Material Flow Analysis, "is een methode om stromen en voorraden van materialen of stoffen in een goed gedefinieerd systeem te kwantificeren. In een MFA wordt gekeken naar kwantiteit. Daarnaast kan onderscheid gemaakt worden in de kwaliteiten van verschillende stromen"
MFA MultiFunctionele Accommodatie: verschillende maatschappelijke organisaties op ťťn locatie, bijvoorbeeld een gemeentehuis en een school, of een dorpshuis/cultuurcentrum en een zorgcentrum
MFFD MultiFunctional Flood Barrier, een dam of dijk die het land beschermt tegen het water en gelijktijdig andere functies heeft (bijvoorbeeld een parkeergarage of winkels)
MFP Multi-Functional Plate, een plaatmateriaal gebaseerd op hout: houtresten (soort wat dikkere houtkrullen) worden met melamine gemengd en samengedrukt tot een plaat (toegepast als vloerplaten en soms wandplaten)
MGE Maatschappelijk Gebonden Eigendom (vergelijkbaar met MVE); MGE "is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector. Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor groot onderhoud. Het woord 'Gebonden' verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan te bieden aan de woningcorporatie." (Uw huis en hypotheek)

MGW

meergezinswoning (een zelfstandige woning als onderdeel van een vastgoedobject dat meer woningen omvat)

mgt management
mho met het oog op
MHP vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (ook wel vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel genoemd; ook waarschijnlijk wel VCP genoemd)
MHV Machina HandVorm (zie handvormsteen)
mHz, MHz milliHertz resp. MegaHertz
mi middag
mi mijns inziens
MIA Milieu-InvesteringsAftrek
MIAR Movimento Italiano per l'Architettura Razionale (ca. 1935, Italiaans Rationalisme, rationele architectuur)
MIG Metal Inert Gas, MIG-lassen is een voorbeeld van de GMAW-lasmethode met helium of argon, een inert gas (verg. MAG, een andere GMAW-lasmethode en SMAW)
MIKK-meter Maatwerk In KopersKorting; met de MIKK-meter of iemand in aanmerkin gkomt een korting te verkrijgen op een door een woningcorporatie in de verkoop geplaatste woning (bij verkoop wordt de korting plus een deel van de meerwaarde aan de woningcorporatie "teruggeven")
MIM Metal Injection Molding, een methode om metaal te vormen door metaalpoeder met een bindmiddel in een vorm te spuiten (gecompliceerde vormen zijn zo van metaal te maken); verg. CIM en PIM
MiMo Meer input, Meer output (een regelsysteem, verg. SiSo)
min minuut
min minus
MIP Monumenten Inventarisatie Project; "het MIP werd in de periode 1987-1994 uitgevoerd door de provincies en de vier grote steden, in samenwerking met de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ)"; "in de MIP Objecten database zijn gegevens opgenomen van 152.400 waardevolle cultuurhistorische gebouwde objecten uit de periode 1850-1940"; "bij het MIP is ongeveer 2,5% van de totale Nederlandse woningvoorraad (stand 1990) geÔnventariseerd; zo'n 9% daarvan is in het Monumenten Selectie Project (MSP) aangewezen als rijksmonument"
MIT Massachusetts Institute of Technology, misschien wel het belangrijkste technische opleidingsinstituut in de wereld
MIVA MInderVAliden (bijvoorbeeld bij toilet- en badruimten, bij vloeren met/zonder hoogteverschillen, bij liften)
MJ MegaJoule, zie eenvoudig omrekenen energie-eenheden
MJOB MeerJarenOnderhoudBegroting (ook wel met tussen-s MeerJarenOnderhoudsBegroting; vaak aangeduid met MOB)
MJOP MeerJarenOnderhoudPlanning (ook wel met tussen-s: MeerJarenOnderhoudsPlanning; vaak aangeduid met: MOP); bijvoorbeeld VvE's hebben zo'n planning nodig om de benodigde reserveringen te kunnen doen
MJPO MeerJarenProgramma Ontsnippering. "Veel natuurgebieden zijn versnipperd doordat kanalen,spoorwegen en autowegen er dwars doorheen zijn aangelegd. Dat betekent dat veel dieren vastzitten in een onnatuurlijk klein leefgebied. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) herstelt de verbindingen tussen de natuurgebieden. Bijvoorbeeld door de aanleg van ecoducten en wildtunnels." (Rijkswaterstaat)
Andere zaken die het leven of overleven van dieren vergemakkelijken, zie hulpmiddelen t.b.v. dieren.
MK MeterKast (MR, MeterRuimte), verg. SK is StijgKast
MKB Midden- en KleinBedrijf (in Vlaanderen "Kleine, Middelgrote en micro-Ondernemingen" of, in de volksmond, "Kleine en Middelgrote Ondernemingen" (KMO) en in WalloniŽ PME, volledige naam van de laatste afkorting helaas onbekend)
MKI MilieuKostenIndicator, de milieukosten voor een project in euro's, een onderdeel van rekensysteem DuboCalc ( Duurzaam Bouwen Calculator); termen zijn bijvoorbeeld MKI-score, MKI-reductie; "de MKI weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot ťťn enkele score (in euro's)"; in het Engels heet de MKI ECI (Environmental Cost Indicator)
mld miljard
mln miljoen
MLTW Moore, Lyndon, Turnbull en Whitaker (architectenbureau, beŽindigd in 1970)
MLV Manufacturer's Limited Value (verg. MDV)
m/m massa (massapercentage bij ...% m/m, verg. volumepercentage v/v)
mmv met medewerking van
mn met name
MNP Milieu- en Natuurplanbureau, ondergebracht bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
MO MedeOpdrachtgeverschap (verg. PO, CPO)
MOB MeerjarenOnderhoudsBegroting (ook wel MJOB)
MOC Mechanisch, Operationeel, Chemisch; de MOC-methode houdt in dat bij een probleem gezocht wordt naar een mechanische dan wel operationele oplossing en als laatste een chemische oplossing (bijvoorbeeld corrosie van buizen bij aardwarmte (geothermie)
MoMA Museum of Modern Art (New York)
MoMo Modern Movement (moderne beweging)
MoMo Modernisering Monumentenzorg, met als gevolg dat veel gemeenten cultuurhistorische waardenkaarten hebben laten maken
MOOC Massive Online Open Courses (uitspraak: "moek"), gratis open onderwijs via internet, een soort gratis open universiteit online; voorbeelden zijn edX (o.m. van de TU Delft), Futurelearn en Coursera (verg. OCW)
MOP MeerjarenOnderhoudPlanning, ook bekend als MJOP
MPa MegaPascal (d.w.z. 1 N/mm2 ofwel 106 N/m2 ofwel 103 kN/m2 ofwel ca. 0,1 kg/mm2 ofwel ca. 10 kg/cm2 ofwel ca. 100.000 kg/m2)
MPG MilieuPrestatie Gebouw (MilieuPrestatieberekening Gebouwen, een onderdeel van GPR Gebouw)
MPG Mono Propylene Glycol (een koelmiddel; bij 30% MPG in water is het mengsel vloeibaar tot ruim 13 graden C onder nul; soortelijke warmte c van mengsel is 3796 J/kg.K; soortelijke massa ro van mengsel is 1038 kg/m3; verg. MEG, PEG)
MPP Maximum Power Point tracking, een efficiency-begrip bij bijvoorbeeld zonnepanelen
MR MeterRuimte (MK, MeterKast)
MRPI MilieuRelevante ProductInformatie, zie bijvoorbeeld MRPI Gyproc gipskartonplaat
MRS MonumentenRegistratieSysteem, bijvoorbeeld in de term "MRS aanv.", zie Cultureel Erfgoed (waarschijnlijk: aanvaard in het monumentenregistratiesysteem)

MS

Metal Stud (wanden)

MS MiddenSpanning (1kV tot 30 kV; verg. LS, HS, ZHS)
MSP Monumenten Selectie Project, zie bij MIP
MTBF Mean Time Between Failure (de gemiddelde tijd tussen het optreden van twee fouten); gerelateerde begrippen zijn: MTTD Mean Time Till Diagnose (gemiddelde diagnosetijd), MTTR Mean Time Till Repair (gemiddelde reparatietijd) en MTTF Mean Time Till Failure (gemiddelde tijd vanaf hersteld zijn tot optreden van de fout)
MTG Maximaal Toelaatbare Gevelbelasting. "Op grond van artikel 72 van de Wet geluidhinder door de Minister vast te stellen geluidsbelasting die resteert na toepassing van saneringsmaatregelen voor een industrieterrein."
MTR Maximaal Toelaatbaar Risico
mu (μ) micro (10-6)
mu (Ķ) dampdiffusiecoŽfficiŽnt is (dampdiffusiegetal, dampremmingscoŽfficiŽnt), zie bij dampdiffusie
MUAD Master of Urban & Area Development, "een deeltijd opleiding tot all-round gebieds- en procesmanager voor mensen met minimaal 3 jaar werkervaring"

mv

maaiveld

mv mechanische ventilatie (bedoeld wordt de mv-unit of de schakelaar voor mechanische ventilatie, verg. 3ST)
mv meervoud

MV

benaming voor MV-paal (ook: HP-paal)

MV-box zie bij mechanische ventilatie
MVE Maatschappelijk Verantwoord Eigendom (vergelijkbaar met MGE); de MVE-koopvorm biedt kopers een aantal garanties, waaronder verkoop aan de woningcorporatie, groot onderhoud door de woningcorporatie e.d., mede afhankelijk van de vorm van de MVE (MVE-A,-B,-C)
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bijvoorbeeld via cradle-to-cradle of deelname aan de circulaire economie
MVP Minimum Viable Product, een product dat aan de (absolute) minimumspecificaties voldoet, een soort 1e versie van een product (uit de wereld van Lean en Startup; viable is Engels voor haalbaar, levensvatbaar, uitvoerbaar)
MVRDV de eerste letters van de voorvoegsels/achternamen van de oprichters Winy Maas, Jacob van Rijs en Nathalie de Vries (MVRDV, architectenbureau)
MVSA Meyer en Van Schooten Architects
MW MegaWatt (106 Watt); verg MWth
MW Minerale Wol (steenwol, glaswol); in het Engels MF (Mineral Fiber)
MWe MegaWatt electric, de eenheid waarmee een eelektriciteitscentrale aangeeft hoeveel MW elektriciteit wordt opgewekt (de output van de centrale); vaak wordt ook de MWt aangegeven, het aantal MegaWatt thermal: de hoeveel warmte benodigd om dat aantal MWe te leveren (de input van de centrale)
MWG Mineral Wool Glass (glaswol)
mwkk, Ķwkk microwkk (micro warmte kracht koppeling)
MWR Mineral Wool Rock (steenwol)
MwSt Mehrwertsteuer, de Duitse BTW
MWt MegaWatt thermal, zie bij MWe
MWth MegaWatt thermisch (bijvoorbeeld bij aardwarmte (geothermie))
 
n aantal (aantal deeltjes, moleculen e.d.)
n nano (10-9)
N Noord
N Newton, eenheid van kracht (1 N = 1 kg*m/s2); ongeveer-waarden: 1 kg = 10 N; 1 ton = 10.000 N = 10 kN; 1 kN = 100 kg (eigenlijk 101,97 kg)
N aanduiding Normale beginsterkte bij cement (bijvoorbeeld CEM III/B 32,5 N LH HS, verg. hoge beginsterkte R)
NAD Nationaal Applicatie Document (bijv. NVN-ENV 1994-1-1 met NAD, een soort NEN-norm)
NAi voormalige Nederlands Architectuurinstituut, Het Nieuwe Instituut (o.m. architectuur en design)
NAM Nederlandse AardolieMaatschappij, een werkmaatschappij van Shell en ExxonMobil voor winning van aardolie en aardgas op Nederlands grondgebied

NAP

Normaal Amsterdams Peil

nav naar aanleiding van
NAVB Nationaal Actiecomitť voor Veiligheid en hygiŽne in het Bouwbedrijf (BelgiŽ), onderdeel van Constructiv
NAW Naam, Adres, Woonplaats

NB

Nota Bene (let wel)

NB Noord Brabant
NBD Nederlandse BouwDocumentatie (NBD)
NBN Normalisatie-instituut BelgiŽ, Bureau de Normalisation (in Nederland: NEN)
NBNL NetBeheer NederLand, "de vereniging van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland"
NBP NatuurBeheerPlan; NatuurBeleidsPlan
NBR NitrilButadieenRubber (ook nitrilrubber genoemd), vaak toegepast wanneer EPDM niet voldoet (wat betreft resistentie tegen bijvoorbeeld minerale olie, niet tegen o.m. ketonen; verg. FPM
NBvT Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
nC, nChr na Christus (verg. AD, CE)
NC Not Connected (niet aangesloten)
NCCI Non-Contradictory Complementary Information, de referentie in een Nationale Bijlage die nadere informatie of handreikingen bevat en niet in tegenspraak is met de Eurocode
NCBE Nationaal programma Circulaire Economie (2023- 2030 ), zie bij CBE
NCG Nederlandse Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica
NCS Natural Colour System, een systeem voor kleurcodes van bijvoorbeeld vloerbedekking
NCW Netto Contante Waarde, de contante waarde van de opbrengsten minus de contante waarde van de kosten (soms over een aantal jaren bezien, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar, om eenmalige kosten te nivelleren)
NDA Nederlandse Dakdekkers Associatie
NDP New Product Development
NDP Nationally Determined Parameters (parameters die nationaal en niet Europees, zijn vastgelegd bij bijv. de Eurocodes)
NEDC New European Driving Cycle, een testmanier om de actieradius en uitstoot e.d. van een auto te meten. 
De NEDC-methode is vervangen door de WLTP-methode.
neg niet elders genoemd
Nemef Nederlandsche Meubelsloten Fabriek (NEMEF)
NE-metaal Nicht Eisen, zoals in NE-Metall (Nichteisenmetall), Duits voor non-ferro-metaal (NF-metaal: zink, aluminium, koper, messing e.d.), soms vernederlandst als NE-metaal
NeMo Nederlandse Mortel Organisatie
NEMO geen afkorting, maar Latijn voor niemand, geen (nemo non betekent iedereen; nemo Romanus is geen Romein); NEMO is de naam van het wetenschapsmuseum in Amsterdam

NEN

de NEN is NEderlandse Norm (norm van het NEN); het NEN is NEderlands Normalisatie-instituut (in BelgiŽ: NBN; verg. NPR, NTR)

NEN-EN

NEderlandse Norm Europese Norm

NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
NeR Nederlandse emissieRichtlijn lucht
NeVaP Nederlands Vastgoedexploitatie Platform
NF No Failure (Bijvoorbeeld bij prestatiebepalingen van een bouwproduct; verg. NR, NPD)
NF Norme France (in BelgiŽ: NBN, in Nederland: NEN)
NF-metaal Non-Ferro metaal (d.w.z. "geen ijzer"; non-ferro-metalen zijn o.m. zink, aluminium, koper, messing e.d.; in het Duits: NE-Metall)
NFO Nuttige Functionele Oppervlakte (zie bij BVO)
NFPA National Fire Protection Association; de NFPA heeft verschillende normenuitgewerkt zoals de NFPA 70E (Standard for Electrical Safety in the Workplace)
NGO Non-Governmental Organization (niet-gouvernementele organisatie), een organisatie die niet tot de overheid behoort maar zich richt op een maatschappelijk doel, vaak in het buitenland, op NGO database is (per land) na te gaan welke organisatie welk bedrag heeft besteed

NHG

Nationale Hypotheek Garantie (zie WEW en NWWI)

NHL

Nederlands HandelsLood (van nhl 12 t/m nhl 40, d.w.z. 12 kg/m2 t/m 40 kg/m2)

NHL Natural Hydraulic Lime, kalk gebrand uit kalksteen (steenkalk) of schelpen (schelpkalk)
NIBE Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
NIBV Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen
NIH Not Invented Here, de neiging ideeŽn, normen, kennis van buiten je gebied (land, bedrijf, vak) te negeren (niet te gebruiken)
NIL Nederlands Instituut voor Lastechniek
NITG NITG-TNO (daarna TNO-NITG en verder simpelweg TNO) is de opvolger van de RGD, de Rijks Geologische Dienst
NIVRE Nederlands Instituut Van Register Experts
NKAM Nederlandse Kring Aardse Materialen (de eigen NKAM-site bestaat sinds 2021 niet meer)
NKS Nederlandse KastelenStichting
nl namelijk
nl, NL Nederland

NLCS

Nederlandse CAD Standaard, 2D CAD-standaard van de Nederlandse GWW-sector

nm namiddag
nm nanometer (10-9 m)
Nm3 Normaal kubieke meter, een aanduiding voor een kubieke meter aardgas bij 0 graden C (bij een druk van 101,325 kPa ofwel 1,01325 bar ofwel vrijwel 1 atm); een "normaal kubieke meter" aardgas bevat 5,4% meer energie van de "standaard kubieke meter" aardgas (Sm3); Nm3 is een wat wonderlijke "eenheid" omdat de N normaliter voor Newton wordt gebruikt en niet voor de term Normaal; verg. Sm3 
Soms wordt het aantal mg van een stof vermeld in een Normaal kubieke meter lucht o.d. [mg/Nm3].
NMD Nationale Milieudatabase; "De databases van Stichting NMD bevatten milieudata die bij het berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken worden gebruikt. Naast de database met (achtergrond) processen en basisprofielen, die wordt gebruikt door LCA-uitvoerders, is er de database met milieuverklaringen voorheen genoemd productkaarten, die we de Nationale Milieudatabase (NMD) noemen. De NMD beheert twee databases. Namelijk de milieudatabase met de milieuverklaringen en de processendatabase." (2023-09)

nmda

niet meer dan anders

NMP 

Nationaal Milieubeleidsplan, ondergebracht bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

NMVOC Non-Methane Volatile Organic Compouns, een milieueffect
NN Nomen Nescio, Latijn voor "de onbekende" (letterlijk: naam ik weet het niet)
NN Normal Null (Duitse NAP, ongeveer gelijk aan NAP)
nnb nog niet bekend
NNI oude afkorting van het NEN (Nederlands Normalisatie Instituut)
NNM Nieuw Nationaal Model (bepaling luchtkwaliteit, verg. SRM, oude naam is LTFD
NNN NatuurNetwerk Nederland, werd door het InterProvinciaal Overleg (IPO) gemaakt (verg. EHS)
no netto
no numero, nummer (meestal: nummer nr)
NO NoodOverstort
NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
NOCT Nominal Operating Cell Temperature; bij pv-panelen een soort standaardsituatie (zonkracht, windsnelheid e.d.) waardoor vergelijken van pv-panelen enigszins mogelijk wordt
nOJ na Onze Jaartelling (na het begin van onze jaartelling), voor wappies die niet nC (na Christus) willen gebruiken (zo ook vOJ)
NOM Nul Op de Meter (nul-op-de-meter); elektriciteit leveren aan en elektriciteit gebruiken van het openbare net waardoor, na een jaar, netto nul op de meter staat; bij nul-op-de-meter wordt alle elektriciteit gerekend, ook die van bijvoorbeeld de tv en de wasmachine; verg. BENG, nZEB (nearly Zero Energy Building), POM
NOM Noordnederlandse OntwikkelingsMaatschappij, tegenwoordig geheten Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (verg. BOM)
notk nader overeen te komen
NOx Nitrogen Oxide, aanduiding stikstofoxiden (NO2, NO3)
NOVB Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid
NOVI Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarvan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) een onderdeel was
np nul pas, 0 pas (BelgiŽ; verg. het Nederlandse p voor peil)
NPD No Performance Determined (geen prestat bepaald; bijvoorbeeld van gevaarlijke stoffen in een bouwmateriaal; verg. NF, NR)

NPF 

Nominal Protection Factor (beschermingsfactor bij maskers, stoffilters; zie ook PBM, MAC-waarde)

NPR Nederlandse PraktijkRichtlijn, een onderdeel van een NEN-norm (verg. NTA, NTR)
NPT National Pipe Thread Taper, een Amerikaansee pijpschroefdraad, NPTF is Fuel and oildryseal, conisch; NPSF is NPTF maar met rechte draad)
nr naar
nr nummer (soms: numero no)
NR Not Required (bijvoorbeeld van een karakteristiek van een bouwproduct; verg. NF, NPD)
NRB Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (verg. bijvoorbeeld VVV)
NRC Noise Reduction Coefficient. "De Noise Reduction Coefficient (NRC, geluidsreductiecoŽfficient), berekend volgens ASTM C423, is een score in ťťn cijfer voor geluidsabsorptie (hoe hoger de waarden, des te beter). Het is het rekenkundige gemiddelde van de gemeten geluidsabsorptiecoŽfficiŽnt αs bij frequenties van 250, 500, 1000 en 2000 Hz. De NRC geeft een gelijke weging over het hele frequentiebereik, dit betekent dat hij niet zo nauwkeurig is als αw." (Bouwtotaal 2016-04)
NRK federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (verg. RKI)
NRP Nationaal Renovatie Platform (de volledige naam wordt niet gebruikt), afgeleid van de Nationale Renovatie Prijs; NRP "agendeert en stimuleert een verantwoord en duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving"
NRVT Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)
NS No Spall, toevoeging aan pantserglas, bij breuk geen scherven/splinters aan binnenzijde (zie BR1 t/m BR7)
NSA NoodStroomAggregaat (ook: UPS)
NSP Nieuwe SleutelProjecten; "de Nieuwe Sleutelprojecten zijn integrale stedelijke projecten op en rond de stations Amsterdam-Zuid/WTC, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem Centraal en Breda Centraal" (in verband met de ooit verwachte hogesnelheidstreinen)
NSW Near Shore Windpark, een windpark (windmolenpark) op zee maar dichtbij de kust
NTA Nederlandse Technische Afspraak; de NTA is een voornorm, opgesteld volgens richtlijnen van de NEN en heeft een geldigheidsduur van maximaal drie jaar (verg. NPR, NTR); een bekend voorbeeld, waarschijnlijk zeer veel langer dan drie jaar werkzaam vanaf 1-1-2021, is de NTA 8800 Energieprestatie van gebouwen -  Bepalingsmethode
ntb nader te bepalen, nog te bepalen
NTC Negative Temperature Coefficient thermistor, een weerstand die gevoelig is voor de temperatuur (voor warmte): een hoge temperatuur geeft een lage weerstand, een lage temperatuur geeft een hoge weerstand (verg. LDR)
nto nog te ontwikkelen
NTR Nederlandse Technische Richtlijn, een onderdeel van een NEN-norm, vaak in samenwerking met ISSO (verg. NPR, NTA)
NTS Nationale Taxatie Service (voor taxaties en bouwkundige keuringen van woningen e.d.)

nu

nooduitgang

NURBS Non-Uniform Relational B-Spline, een wiskundig model in computer graphics om krommen en vlakken te genereren en weer te geven (B-Spline is basis-vrijevormkromme, weergegeven door een set punten). Grasshopper en Rhino die gebruikt worden bij het parametrisch ontwerpen, maken gebruik van NURBS.

nv

noodverlichting (verg. anv)

NVAF Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (v/h Funderingsbedrijf)

NVB

NVB stond voor Nederlandse Vereniging van Bouwbedrijven, later Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en Bouwondernemers; de naam is nu WoningbouwersNL

NVBK Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen
NVC Nederlands VerpakkingsCentrum
NvI Nota van Inlichtingen (bij een aanbesteding)
NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (in een noodgeval: bel eerst een arts; op de site van NVIC kan gezocht worden op stoffen, bijvoorbeeld bij een cementsluierverwijderaar van een bepaald merk staat vermeld dat er zoutzuur in verwerkt is)

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed

NVN Nederlandse VoorNorm, een voorstadium van een NEN, met praktische regels e.d. (bijvoorbeeld NVN 6725)
NVO nettovloeroppervlakte (NEN 2580; verg. BVO, GO, VVO)
NVO NatuurVriendelijke Oever

NVOB

Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid, nu: Nederlandse Vereniging voor ontwikkelaars en Bouwondernemers 

nvt niet van toepassing
NVTB Nederlands Verbond Toelevering Bouw
N-waarde bij de Standard Penetration Test SPT het aantal slagen voor 300 mm penetratie
NWEA Nederlandse WindEnergie Associatie
NWO Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
NWP Netherlands Water Partnership "ondersteunt de watersector bij export en internationale samenwerking", een samenwerkingsverband van vele bedrijven en organisaties in de watersector
NWWI Nederlands Woning Waarde Instituut, een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (zie NHG en STenV); "Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld."
NZ-label Naverwarmer Zonneboiler, een gaskeur keurmerk van cv-ketel/combiketel dat de ketel geschikt is voor toevoer van voorverwarmd water (van bijvoorbeeld een zonneboiler)
nZEB nearly Zero Energy Building, een gebouw dat bijna geen energie behoeft van energieleveranciers zoals het gas- en elektriciteitsbedrijf (zie Zero Energy Building ZEB, in Nederland Bijna EnergieNeutraal Gebouw BENG genoemd, in Vlaanderen BEN Bijna Engerieneutraal en in WalloniŽ Q-ZEN Quasi Zťro Engerie); verg. NOM (nul op de meter);
LET OP: nZEB staat helaas soms ook voor net Zero Energy Building, een gebouw dat netto geen energie "van buiten" nodig heeft (zo'n gebouw kan wel of niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten; wanneer het niet eraan verbonden is, noemen we het meestal simpelweg ZEB; wanneer het wel aan het elektriciteitsnet is aangesloten, kan er stroom worden afgenomen en stroom worden geleverd, met minimaal per jaar een netto gebruik van nul)
 
O Oost
O oppervlakte (vaak: A van area)

oa

onder andere

OAB Open AsfaltBeton (verg. DAB, GAB, LEAB, SMA, STAB, ZOAB en de CE-markering AC nn surf xx)
oai ontruimingsalarminstallatie
OAT Open Access Transmission, "een aanpak waarbij transmissiesystemen open staan voor alle marktdeelnemers; dit betekent dat externe partijen, zoals elektriciteitsproducenten en -distributeurs, toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk om hun energie te leveren aan eindgebruikers"

OAZ 

OnderAanZicht

OB Open Bebouwing (BelgiŽ; in Nederland: vrijstaande woning)
OBD Open BedrijvenDag
obv op basis van
obv onder begeleiding van
OC Ordinary Concrete (Normaal Beton)
OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OCW Open Course Ware (lesmateriaal op internet; verg. MOOC)
OD Ozone Depletion, een milieueffect
OD205 afkorting van het adres (Oude Delft 205 in Delft) van architectenbureau OD205
ODP Ozone Depletion Potential, een maat voor aantasting van de ozonlaag (in CFK-11 equivalenten), de ODP geeft het ozonafbrekend vermogen aan van een gas (en daarmee een mate waarin de aarde kan opwarmen); 
zero-ODP houdt in dat er geen enkel gevaar is voor de ozonlaag; een onderdeel van o.m. de MPG-berekening

og

ondergetekende

og of gelijkwaardig
OG onroerend goed (verg. BOG)
OGB Original Greenbuild Board (OGB), de duurzame en constructief verbeterde variant van OSB
ogv op grond van
ogv onder gebruikelijk voorbehoud
OH1, OH2, 
OH3, OH4
Ordinary Hazard in verschillende risicoklassen; "gebruiksfuncties waarin brandbare materialen met een gemiddelde vuurbelasting en een gemiddelde brandbaarheid wordt verwerkt of gefabriceerd"; Ordinary Hazard is dus een soort een klasseaanduiding en wordt bijvoorbeeld toegepast bij sprinklerinstallaties; hoe hoger het getal, hoe groter het risico dus hoe meer rekening er  moet worden gehouden met het bestrijden van brand/vuur; OH1 o.m. hotels en cafťs, OH2 o.m. parkeergarages, OH3 o.m. tapijtgabrieken, data centers, chemische fabrieken (die geen brandbaar materiaal produceren), OH4 (OH Special?) o.m. katoenfabrieken, film- en televisiestudio's, chemische fabrieken (die brandbaar materiaal produceren)
OHD OverHeadDoor (ook: OverHeadDeur), een roldeur die boven het hoofd naar binnen toe geopend wordt.
oi onzes inziens (zoals wij het zien)
OIA OntwerpInstrument Asfalt

ok

onderkant, bijvoorbeeld in "ok vloer" (onderkant vloer), verg. "bk vloer" is bovenkant vloer 

okk 

onderkant kozijn

OMA oorspronkelijk Office for Metropolitan Architecture (architectenbureau, de volledige naam wordt niet meer gebruikt, maar simpelweg OMA)
oms omschrijving
OMS Openbaar MeldSysteem
omw omwenteling(en)
OMOP Overeenkomst Met Open Posten (bij een RAW-bestek), een raamovereenkomst
ONRI Orde van de Nederlandsche Raadgevend Ingenieur, de oude naam van NLingenieurs, de branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus

ontw

ontwerp

O&O Onderzoek & Ontwikkeling (in het Engels R&D)
O&O-fonds Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid
oogo onder overigens gelijkblijvende omstandigheden (bij tests bijvoorbeeld, om de vergelijking met andere tests zuiver te houden)
oov onvoorziene omstandigheden voorbehouden
OPB OverlegPlatform Bouw(regelgeving), een afdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)
OPC Ordinary Portland Cement
opm opmerking

opp

oppervlakte (verg. A van area)

OPS Organisch PsychoSyndroom (Organo Psycho Syndroom), de zogenoemde schildersziekte of Chronische Toxische Encephalopathie (CTE), aantasting van de zenuwen door langdurig inademen van vluchtige oplosmiddelen (vooral in verf)
OPV, OPVC Organic PhotoVoltaics, Organic PhotoVoltaic Cell, zonnecellen met een organische tussenlaag (zie bij PV-paneel)
ORV OverlijdingsRisicoVerzekering (in BelgiŽ: SSV)

os

ontstoppingsstuk (in riool of hemelwaterafvoer)

OSB 

Oriented Strand Board (chipboard, vlokkenplaat; verg. OGB)

ostl

ontluchting standleiding

OTB OntwerpTracťBesluit, ťťn van de stappen bij de aanleg van wegen (alle stappen zijn in volgorde: Startbeslissing, Verkenning, Voorkeursbeslissing, Ontwerptracťbesluit (OTB), Tracťbesluit (TB), Realisatie, Evaluatie en opleveringstoets)

ov

onder voorbehoud

OV Openbaar Vervoer
OVHP Opnieuw Verbeterde Hollandse Pan (zie bij verbeterde hollandse pan)
OVT Openbaar Vervoer Terminal (bijvoorbeeld een station)
ovv onder vermelding van
OW OnderWaarde (bijvoorbeeld bij calorische waarde van een stof)

OZB

Onroerende Zaak Belasting, zie WOZ

 

p

peil (0-niveau, standaard meetniveau, bovenkant afgewerkte beganegrondvloer

p (bij een driehoekje) poederblusser
p symbool voor druk (pressure)
p pico (10-12)
...-/+p hoogte onder of boven standaard meetniveau p
P Power (vermogen)
P Peta (1015)
P2F Power-to-Fuel, elektriciteit wordt omgezet naar een brandstof (waterstof, methaan, ammoniak, methanol)
P2G Power-to-Gas, elektriciteit wordt omgezet naar een "gas" (waterstof, methaan, ammoniak, methanol); het gas zal meestal in vloeibare vorm opgeslagen zijn, dus eigenlijk Power-to-Fuel P2F of Power-to-Liquid P2L
P2H Power-to-Heat, elektriciteit wordt warmte
P2L Power-to-Liquid, elektriciteit wordt omgezet naar een vloeistof (waterstof, methaan, ammoniak, methanol) die later weer omgezet wordt in elektriciteit (de vloeistof zal meestal een brandstof zijn en is het dus eigenlijk Power-to-Fuel P2F)

pa

panieksluiting (deur met)

Pa Pascal, eenheid van druk (N/m2, kg/(m.s2), zie ook kPa, MPa, GPa); in de volksmond correspondeert 1 Pa met 0,1 kg/m2 of 0,01 g/cm2 (eigenlijk kgf/m2 resp. gf/cm2);
1 N = 1 kg*(m/s2), namelijk "de eenheid newton is gedefinieerd als de kracht die een massa van 1 kilogram een versnelling van 1 m/s2 geeft";
1 N = ca. 10 kgf want 1 kg drukt met 1*de valversnelling op het aardoppervlak en de valversnelling is ca. 10 m/s2;
1 Pa = 1 N/m2 = ca. 10 kgf/m2 (in de volksmond simpelweg 10 kilo per vierkante meter);
(hier spreken we van ca. 10 kgf omdat het afhankelijk is de breedteplaats op aarde, voor NL is 9,81)
PA Poly Amide, Nylon, een thermoplast
PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (bijvoorbeeld koolteer, verg. VOS)
par parameter, variabele
PAR PolyARylate
PAW Programma Aardgasvrije Wijken, een iets te snel en ondoordacht plan om gehele wijken aardgasvrij te maken. Naast restwarmte van de industrie (zoveel is dat niet) moet blijkbaar de even ondoordachte biomassa voor elektra en eventueel warmte zorgen. Voor nieuwe wijken is dat wellicht wel te realiseren voor de warmtebehoefte, omdat die gebouwen extreem goed geÔsoleerd zijn, maar elektra kan duidelijk een probleem zijn. Voor oudere wijken wordt aardgasvrij maken belachelijk duur (isoleren gevels en dak en vloer, kierdichting, geen ruimte voor warmtepomp e.d., nieuwe radiatoren, nieuwe vloeren, nieuwe vloerverwarming, nieuwe vloerbedekking, extra elektragroepen, nieuw fornuis enz.). 
Het plan om alles aardgasvrij te maken is veel te snel genomen, uit angst voor Groninger aardbevingen (terecht) en Russisch aardgas. Wonderlijk dat wij waarschijnlijk als enige landje van Europa er zo over denken... Als een land veel waterkrachtcentrales heeft of veel kernenergie, dan is het geen probleem. 
Kritische noot:
Nederland kan ook het aardgasverbruik sterk verminderen door heel veel te laten isoleren en desnoods hybride pompen te nemen (minder aardgasverbuik, maar ook meer elektriciteitsverbruik). Maar:
- als je heel veel elektriciteit benodigd hebt terwijl je netwerk dat niet aankan en "alleen zon en wind" nooit voldoende is (zeker geen robuust netwerk)
- als je geen waterkrachtcentrales en nauwelijks kernenergie hebt
- als je geen Russisch aardgas wilt hebben (uitsluitend vanwege stijfkoppigheid)
- als je geen via fracken verkregen aardgas in vloeibare vorm uit de VS wilt laten invoeren (fracken is vaak een milieuonvriendelijke methode om aardgas boven het aardoppervlak te krijgen; waarom horen we de milieubeweging niet over deze transporten uit de VS...?)

dan is dat als een ondoordacht plan te bestempelen.
PAW is vermoedelijk in 2018 gestart.

PBA

Polyurethane Bonded Aggregate (composiet materiaal)

PBK Prijsindex Bestaande Koopwoningen (zie verder bij Kadaster)

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving (kan het vager; vroeger Milieu- en Natuurplanbureau MNP en Nationaal Milieubeleidsplan NMP)

PBM Persoonlijk BeschermingsMiddel (zie bijvoorbeeld NPF, in het Engels Personal Protection Equipment PPE; zie ook bijvoorbeeld de Handschoenenwijzer van Volandis)
PBO, PBO-uren Permanente BeroepsOntwikkeling, dat wil zeggen nascholing en bijscholing in het betreffende vakgebied; sommige beroepsgroepen kennen een (vrijwillig of verplicht) aantal na- of bijscholingsuren per jaar, bijvoorbeeld artsen en architecten; die gevolgde scholingsuren worden PBO-uren genoemd (soms is er een minimale eis en een gewenste eis, respectievelijk bijvoorbeeld 16 en 30 uren)
PBTA Voorheen Prinssen en Bus raadgevende ingenieurs, werd PB TheaterAdviseurs en daarna PB Theater & Akoestiek
PBV PBV is de oude benaming voor Verklaring Vloeistofdichte Voorziening VVV; PBV stond voor Plan Bodembeschermende Voorzieningen, een PBV geeft bijvoorbeeld aan dat een bedrijfsvloer vloeistofdicht is (zie NRB)

PC

PolyCarbonate, een thermoplast

PC PortlandCement (is CEM I)
PC Polymer Concrete (pc-mortel, polymeerbeton, zie ook PCC, PPCC en LMC)

PCC

Polymer Cement Concrete (pcc-mortel, polymeerbeton), zie ook PC, PPCC en LMC

PCM

Phase Change Material (in het Nederlands FaseOvergangsMateriaal FOM, verg. Thermal Energy Storage TES)

PCR Product Category Rules, product categorie regels
PDCA Plan Do Check Act (zie lean bouwen)
PDF Portable Document Format, een manier waarop bestanden worden opgeslagen
PE PolyEthylene (polyethene, polyetheen, polyethyleen)
PED Primary Energy Demand, een milieueffect
PEEK PolyEtherEtherKetone, kunststof, thermoplast; "PEEK wordt over het algemeen beschouwd als ťťn van de best presterende thermoplasten in de wereld"
PEF Primaire EnergieFactor, zie NTA 8800 (NEN): "Conversiefactor per energiedrager waarmee de berekende hoeveelheid energie 'op de meter' omgerekend wordt naar prirnaire energie.
Opmerking bij de term: de primaire energiefactor geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid fossiele energie die nodig is om de energie die aan het gebouw wordt geleverd, te produceren, en de hoeveelheid aan het gebouw geleverde energie". Niet echt duidelijk, maar de PEF van het openbare elektriciteitsnet is plots aangepast van 2,56 naar 1,49 waarmee het zogenoemde opwekkingsrendement van dat net plotseling opgewaardeerd is van 39% naar 69%... Tsja, dat gesjoemel heeft toch wel veel weg van een sprookje voor de vaak, om wensdenken uit te laten komen.  Het lijken de rekenrentes wel waar de pensioenfondsen van de overheid mee moeten werken. En dan zitten er 150 leden in de Tweede Kamer ťn nog eens 100 leden in de Eerste Kamer gewoon te slapen. Wat een bananenmonarchie is Nederland geworden.
PEF,
PEF-factor
Product Environmental Footprint (methodology) 

PEFC

Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (houtkeur duurzaamheid; verg. FSC, ATFS)

PEG Poly Ethylene Glycol, een stof die bijvoorbeeld toegepast wordt bij het conserveren van houten boten die eeuwen lang in de natte grond hebben gelegen. "Het hout wordt in warm water opgeslagen waar steeds een hogere concentratie aan PEG wordt toegevoegd, totdat het hout er helemaal mee doortrokken is." Zonder conservering rot dit hout, blootgesteld aan de lucht, zeer snel weg. (Verg. MEG, MPG.)
PE-HD zie HDPE
PEI De PEI-waarde geeft aan hoe krasbestendig een tegel is; meestal gaat het om keramische tegels (zie eventueel UPEC)
PEMWE Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis

Perilex

voorziening voor o.m. elektrisch koken (om twee elektrische groepen van de meterkast in 1 stekker te verenigen; is geen echte afkorting maar een vroegere handelsnaam, zie Perilex; verg. ek elektrisch koken)

PE-RT Poly Ethylene of Raised Temperature Resistance, bijvoorbeeld bij vloerverwarming  (lage temperatuur verwarming LTV) (verg. PEX)
PET PolyEtheneTerephtalate, de kunststof waarvan o.m. de flessan voor frisdranken worden gemaakt (PET-flessen)
PEX, PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc,
PEX / AL / PEX
PolyEthylene (PE), cross-linked (X) waarbij de polymeren aan elkaar gebonden worden; een alternatief voor PVC; Xa/Xb/Xc geeft verschillende manieren aan; bijvoorbeeld tegenwoordig vaak in de vorm van PEX/AL/PEX, "een samengestelde buis bestaande uit 5 lagen: een kunststof binnenlaag, lijmlaag, een laag aluminium (bij ALUPEX), een lijmlaag en een kunststof buitenlaag" (Bicon Benelux) (verg. PE-RT). Als kunststof heeft soms PEHD de voorkeur (PE staat voor PolyEthyleen en HD staat voor High Density).

PF

Phenol Formaldehyde

PFI

Private Financed Initiative (verg. PPP, PPS)

PGA Peak Ground Acceleration (piekgrondversnelling, zie eventueel aardbevingsbestendig)
PGB branchevereniging Producenten Gepleisterd Bouwen, waarschijnlijk later Bond voor Pleisterbouw
PGO PrestatieGericht Onderhoud (zie bij prestatie-inkoop)
PGS Publicatie Gevaarlijke Stoffen
PGVC Polymeer gemodificeerd GlasvezelVersterkt Cement

ph, PH

passiefhuis

ph plafondhoogte
pH zuurgraad
PHA PolyHydroxyAlkanoaat (PolyHydroxyAlkanoate), een bioplastic
PHPP Passive House Planning (design) Package ofwel PassiefHuis PlanningsPakket is oorspronkelijk ontwikkeld in Duitsland en geldt als het ontwerpinstrument van passiefhuisprojecten
PIB PolyIsoButyleen (bijvoorbeeld toplaag van een bepaald type loodvervanger)
PID Proportional-Integral-Derivative (Proportioneel, Integrerend en DifferentiŽrend), in de procestechnologie de manier waarop gewenste en gemeten waarde bepalend zijn voor de bijsturing van het proces (bijvoorbeeld de regeling van de temperatuur van warm water)
PIE Produceren, Installeren en Energie, een technisch profiel van VO en MBO 
PIF Poly Isolatie Folie? zie bij PIF
PIM Project Informatie Management (verg. BIM)
PIM Powder Injection Molding (verg. CIM en MIM); let op: soms: Plastic Injection Molding

PIR

PolyIsocyanuRaat (kunstschuim isolatiemateriaal)

PIT / PRODIS PIT/PRODIS staat voor ProductInformatie Tapijt / PRODuct Information System voor tapijt (zie ook Alles over tapijt)
PJ1, PJ2 klassering blokkeringsmaat zelfverdichtend beton (P van Passing, J van J-ring)
pk paardenkracht (1 pk = 0.734754 kW)

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen (deursloten e.d.; verg. SKG)

PL PLastificeerder
PL1, PL2 klassering blokkeringsmaat zelfverdichtend beton (P van Passing, L van L-box)
PLA PolyLactic Acid (polymelkzuur, een biologisch afbreekbare kunststof; een thermoplastisch polymeer van melkzuur)
plm plusminus
pm per maand
pm pro memorie (ter herinnering; geen bedrag ingevuld bijvoorbeeld in offerte)
pm post meridiem (namiddag)
PM,
PM10
Particulate Matter (fjnstof)
PM10 staat voor Particulate Matter met een grootte tot 10 micrometer (een andere maat is PM2,5)
PMB Polymeer Gemodificeerd Bitumen, een bindmiddel toegepast bij de productie van asfalt (verg. o.m. EME, ZOAB)
PMC Product Markt Combinatie
PMMA PolyMethylMethAcrylate (perspex, plexiglas)
PMV Predicted Mean Vote; deze waardes geven aan hoe een grote groep mensen gemiddeld over het comfort in de ruimte zal denken (van -3 koud tot +3 heet)
po per ommegaande
PO Particulier Opdrachtgeverschap (verg. CPO, MO, SAR)
POCP Photo-Oxidant Creation Potential, Photochemical Ozone Creation Potential, fotochemische oxidantvorming (smogvorming) in etheen-equivalenten (CH4-equivalenten), een milieueffect
("Photochemical ozone creation potential is also known as ground-level smog, photochemical smog, or summer smog")
PoE Power- over-Ethernet, stroom en data leveren over een standaard ethernetkabel
POE Post-Occupancy Evaluation (zie bij onderhoud)
POF Photochemical Oxidants Formation (summer smog, "smog" in de zomer), een milieueffect, een onderdeel van o.m. de MPG-berekening
POM Plus-Op-de-Meter, verg. NOM
POM PolyOxyMethylene, acetaal, merknamen Delrin en Acetron, een thermoplast: een harde kunststof, slijtvast, maatvast, temperatuurbereik -40 tot 100 graden C (lange termijn), meestal wit, zwart of blauw; varianten zijn POM-C (Copolymeer), POM-H (Homopolymeer), POM-LX, POM+PE (PolyEthyleen), POM-C ELS; "door zijn maatvastheid vindt het materiaal vooral zijn toepassing in onderdelen zoals lagers voor de machine- en apparatenbouw"; zie productspecificatie POM van Thyssenkrupp 
pp per persoon
PP PolyPropene (ook: PolyPropylene), een thermoplast
PPA Product Performance Assessment

PPCC

Polymer Portland Cement Concrete (ppcc-mortel, polymeerbeton), zie ook PC, PCC en LMC

PPE Personal Protective Equipment, persoonlijk beschermingsmiddel tegen bijvoorbeeld (fijn)stof, zie PBM
pphp Pleasant Places Happy People, het architectenbureau van Sjoerd Soeters (vanaf 2016 heeft zijn architectenbureau de naam pphp; in 2023 is Sjoerd Soeters op 76-jarige leeftijd met pensioen en stopte pphp)
ppm parts per million, de concentratie van een bepaalde stof, vaak als grenswaarde van die stof (bijv. een CO2-gehalte max. 1200 ppm in een woonruimte of CO 25 ppm in 8 uur TGG-8u)

PPP

Public-Private-Partnership (in het Nederlands Publiek-Private Samenwerking (PPS)

PPP People - Planet - Profit/Prosperity (ook: 3P, Triple-P); Kees Duijvestein breidde dit uit met een vierde P (Project) die staat voor "ruimtelijke kwaliteit, flexibiliteit, diversiteit, evenwicht en schoonheid"

PPS

Publiek-Private Samenwerking (Engelse benaming is Public-Private-Partnership PPP)

ppt parts per trillion (het Engelse trillion is ons biljoen, 1012)
PPV PolyPlaatVloer
PQ PowerQuality (spanningskwaliteit bij elekriciteitsnetten)
PR PartiŽle Recycling
PR Piezo-Resistive, zoals in PR-waterspanningsmeter (piezo-resistive pressure transducer)
prefab prefabricated, voorgefabriceerd
PRO Pressure Retarded Osmosis (zie blue energy; verg. RED)

ps

panieksluiting

ps per stuk
ps druk (spanning, pressure) verzadigd (saturated); dampspanning zie bij dauwpunt

PS

PolyStyrene (polystyreen, verg. EPS, XPS)

PS Post Scriptum (naschrift)
PS1 PS1 is een onderdeel van MoMA, heet nu MoMA PS1 (bron van de afkorting helaas niet bekend)
psi pound per square inch, een eenheid uit de VS, ca. 69 hPa (68,947572932 hPa), zie eventueel atm
PSIBouw voormalig instituut "Proces- en Systeeminnovatie in de Bouwsector"
pst per stuk
PST Particle Sintering Technology, een technologie om bijvoorbeeld harde, onderhoudsarme werkbladen te maken (o.m. Dekton; zie Lars RŲntzsch)
PSV Polished Stone Value of polijstwaarde (voorheen: polijstgetal), een waarde voor de stroefheid van steenslag en gebroken grind; de polijstwaarde moet minimaal 58 zijn voor wegdekken; wordt behandeld in NEN-EN 1097-8 (verg. FAP)
PTFE PolyTetraFluorEthylene (polyfluoretheen, een polymeer, Teflon)
PTV Pendulum Test Value (zie bij antislipwaarde)
PTV Probeton Technische Voorschriften

PUR

PolyURethaan (kunstschuim isolatiemateriaal)

PV

Photo Voltaic; een PV-paneel is een zonnepaneel; een PV-installatie is het geheel van de zonnepanelen van een gebouw; verg. PVT, verg. Wattpiek Wp)

PvA Plan van Aanpak
PVA, PVAL PolyVinylAlcohol, een thermoplast (ook, soms: PVOH)
PVB PolyVinylButyral, een thermoplast (als folie bijvoorbeeld toegepast in gelaagd glas)

PVC

PolyVinylChloride, een thermoplast kunststof, hard voor aan- en afvoerbuizen e.d. (PVC-U), met weekmakers is PVC zacht (PVC-P), toegepast voor o.m. dakbanen (verg. PEX)

PVC-A PolyVinylChloride Acetated, een thermoplast (verg. PVC en de PVC-x-en)
PVC-C PolyVinylChloride Chlorinated, een thermoplast (verg. PVC en de PVC-x-en)
PVC-O PolyVinylChloride Oriented, de PVC voor leidingen en buizen, ook genoemd HSPVC (High Strength PVC), is PVC-U waarbij de moleculen een voorkeur voor een speciale richting hebben
PVC-P PolyVinylChloride Plasticised (ook simpelweg PVC genoemd), soft/zacht/weich (verg. PVC en de PVC-x-en)
PVC-U PolyVinylChloride Unplasticised, hard/hart (verg. PVC en de PVC-x-en)
PVD Physical Vapour Deposition, het "fysisch aanbrengen van een stof door dampafzetting", een manier van coaten, bijvoorbeeld om deurbeslag te beschermen tegen UV-stralen, zilte zeelucht e.d.
PVDF PolyVinylDiFluoride, bijvoorbeeld in PVDF-coating voor bijvoorbeeld aluminium of verzinkt staal: "Voor een fraai uiterlijk gedurende langere tijd is de door SAB-profiel geleverde Colorcoat PVDF elastisch en mechanisch steeds voldoende sterk en goed bestand tegen oplosmiddelen, chemicaliŽn en UV-straling. Deze coating is uitermate geschikt voor toepassing in niet agressieve (buiten)omgevingen voor gevelbekledingen waar kleurbehoud belangrijk is." (Een dergelijke coating bevat bijvoorbeeld 70 of 80% polyvinyldifluoride.)

PvE

Programma van Eisen (voor een ontwerpopgave e.d., heel soms: Pakket van Eisen; verg. IPvE, SPvE)

PvO Plan van Onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwhistorie
PVP PolyVinylPyrrolidon, een thermoharder
PVT Photo Voltaic Thermal; een PVT-paneel is een PV-paneel dat zowel elektriciteit als warmte levert (verg. PV)
PWW Platen WarmteWisselaar (verg. warmtewisselaar ww, aarde warmtewisselaar aww, bodem warmtewisselaar bww, buizen warmtewisselaar bww, lucht-lucht warmtewisselaar llww)
 


Naar top pagina.

Naar de volgende serie afkortingen.

Eng. abbreviation