home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hypotheekbegrippen

 

hypotheekbegrippen ťn andere belangrijke zaken bij koop of verkoop van een woning

Aankoopmakelaar
"Een makelaar adviseert ůf de koper, ůf de verkoper. Een makelaar in de functie van aankoopmakelaar is er om de belangen van de koper te behartigen. Hij heeft kennis van de lokale huizenmarkt, inzicht in data en weet waar jouw kansen liggen. Hij kan je helpen met het proces van een huis zoeken tot aan de sleuteloverdracht. Het is vaak ook mogelijk om de aankoopmakelaar alleen in te schakelen voor bijvoorbeeld de onderhandelingen."
De kosten van een aankoopmakelaar zijn afhankelijk van de activiteiten die hij verricht. Een makelaar kan in verschillende fasen worden ingeschakeld:
- Voor advies, waarbij de makelaar de lokale markt kent en je al over e.e.a. kan adviseren.
- Voor een zoekopdracht, waarbij je wensen naar voren komen, al of niet realistisch. Voordeel is dat de aankoopmakelaar meestal al weet dat een woning op de markt gaat komen, terwijl dat nog niet via Funda e.d. is doorgegeven. Je kunt er dus al "eerste" bij zijn. 
- Voor het bezichtigen, waarbij de aankoopmakelaar op zaken let waar je misschien niet direct aan denkt. De aankoopmakelaar is meestal goed op de hoogte van de staat van onderhoud e.d. en kijkt niet door een roze bril.
- Voor het onderhandelen over aankoopprijs e.d., waarbij duidelijk is dat een makelaar minder emotioneel tegenover de eventuele nieuwe woning staat en dus in beginsel beter kan onderhandelen.
- Voor het gehele aankoopproces, waarbij de makelaar de bovenstaande activiteiten kan ontplooien maar ook eventuele taxatie, bouwkundige keuring, afhandeling documenten met hypotheekverstrekker (geldverstrekker) e.d.

De kosten van de aankoopmakelaar zijn "vrij". Het kan zinvol zijn aan meer makelaars te vragen wat hu kosten zijn en wat ze daarvoor doen. Overigens, de goedkoopste kan een risico zijn (doet veel minder voor je, werkt traag, werkt onzorgvuldig).

Verg. verkoopmakelaar.

Afkopen

Tussentijdse beŽindiging van een levensverzekering.

Aflossingsnota
Een schriftelijke opgave van het geldbedrag dat nodig is om de hypotheek of het leningsdeel op een bepaalde datum volledig af te kunnen lossen.

Aflossingsvrije hypotheek
Hypotheekvorm waarbij gedurende de looptijd alleen rente wordt betaald. Pas aan het eind van de looptijd dient de lening te worden afgelost.
(Deze hypotheekvorm is voor nieuwe hypotheken niet meer toegestaan.)

Aflossingswijze
Wijze waarop het geleende geld wordt terugbetaald aan de geldverstrekker.

Afsluitkosten
De kosten die de hypotheekbank aan de klant in rekening brengt als vergoeding voor de administratieve handelingen bij het aangaan van de hypotheek. Deze kosten bestaan uit een percentage van de geleende som (meestal 1%).

Aftrekbare kosten bij aankoop woning
"De onderstaande kosten mag u in 1 keer aftrekken in de belastingaangifte over het jaar waarin u de kosten hebt betaald. Houd er rekening mee dat u alleen de rente en kosten mag aftrekken voor uw eigenwoningschuld."

Van de kosten die bij de aankoop van een woning worden gemaakt, zijn aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting:
- advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur (ook wel advies- en afsluitkosten genoemd)
- verlengingskosten hypotheekofferte (bereidstellingsprovisie)
- notariskosten voor de hypotheekakte (waarschijnlijk: mits apart gespecificeerd wanneer in dezelfde sessie notariskosten i.v.m. transport zijn gemaakt)
- kadastrale rechten voor de hypotheekakte (waarschijnlijk: mits apart gespecificeerd wanneer het dezelfde sessie kadastrale kosten i.v.m. transport zijn gemaakt)
- taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypothecaire lening (alleen indien de geldverstrekker een taxatie eist)
- kosten bouwkundige keuring i.v.m. verkrijgen hypothecaire lening (alleen indien de geldverstrekker of Nationale Hypotheek Garantie een bouwkundige keuring eist)
- kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- boeterente wegens vervroegd aflossen hypotheek (echter: wanneer die meegefinancierd is in de hypotheek valt de schuld in box 3)
- bouwrente die u betaalde nŠ het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vůůr het tekenen van de hypotheekakte
- kosten voor uw nieuwbouwdepot (voor de eerste twee jaar geldt: de rente die u krijgt, gaat af van de rente die u betaalt; het bedrag dat dan overblijft, is aftrekbaar)
- kosten voor uw verbouwingslening of verbouwingsdepot (in ieder geval voor de eerste zes maanden geldt: de rente die u betaalt, is aftrekbaar)
- royements- of advieskosten i.v.m. beŽindigen geldlening
- rente eigenwoningschuld (echter: wanneer die meegefinancierd is in de hypotheek valt de schuld in box 3)
- rente restschuld (alleen ontstaan tussen 28-10-2012 en 01-01-2018; echter: wanneer die meegefinancierd is in de hypotheek valt de schuld in box 3),

En niet aftrekbaar van de belasting:
- annuleringskosten i.v.m. afzien van de hypotheekofferte
- reiskosten voor bezichtigingen en voor bezoek aan adviseurs e.d.
- koopsom (uiteraard)
- overnamekosten roerende goederen
- kosten aankoopmakelaar (makelaarscourtage, opstartkosten makelaar e.d.)
- overdrachtsbelasting en BTW (omzetbelasting)
- notariskosten i.v.m. transport (eigendomsakte, zogenoemde levering)
- kadastrale rechten i.v.m. transport (inschrijving eigendom bij kadaster)
- kosten bankgarantie
- servicekosten, mutatiekosten e.d. Vereniging van Eigenaren (VvE)
- onderhoudskosten (voor monumenten gelden echter speciale regelingen).

Periodieke kosten die aftrekbaar zijn in de belastingaangifte:
- periodieke rente van de hypothecaire lening (hypotheekrente)
- premies arbeidsongeschiktheids-verzekering (WIA; echter: wanneer die meegefinancierd is in de hypotheek valt de schuld in box 3)
- periodieke betaling erfpacht (erfpachtcanon).

Akte
Schriftelijk stuk, al dan niet opgemaakt door een notaris, dat dient als bewijs van een rechtshandeling, bijvoorbeeld een koopovereenkomst.

AnnuÔteitenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij het maandbedrag bestaande uit een deel rente en een deel aflossing, gedurende de looptijd gelijk blijft. In het begin van de looptijd wordt veel rente en weinig aflossing betaald, aan het einde is de verhouding juist andersom.

Bankgarantie
Een bank garandeert dat zij op eerste aanmaning een schuld van een van haar klanten voldoet.

Bedenktijd
De wettelijke bedenktijd bij het uitbrengen van een bod op een huis is 3 dagen. (Vůůr 2003 was een mondelinge overeenkomst al bindend.)
Zie eventueel bij Onder bod.

Beleggingshypotheek
Hypotheekvorm waarbij naar verwachting de aflossing van de schuld aan het einde van de looptijd geschiedt met het vermogen dat gedurende de looptijd van de lening is opgebouwd in ťťn of meer beleggingsfondsen of beleggingsrekeningen.

Bijleenregeling
Per 1 januari 2004 is de Bijleenregeling van kracht als onderdeel van het Belastingplan 2004. Deze regeling heeft gevolgen voor huizenbezitters die hun huis willen verkopen, een nieuwe duurdere woning kopen en daarvoor hun hypotheekbedrag willen verhogen.

Bouwdepot bestaande bouw
Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van een verbouwing worden gestort. De verbouwing wordt uit dit depot betaald.

Bouwdepot nieuwbouw
Rekening(depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van de aanschaf van een nieuw te bouwen woning worden gestort. De verstreken bouwtermijnen worden uit dit depot betaald.

Bouwrente
Alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning moet betalen aan aannemer en hypotheekverstrekker tijdens de bouw van de woning. Deze rente wordt vaak in de hypotheek meegefinancierd.

Courtage (makelaarscourtage bij aankoopbegeleiding of verkoopbegeleiding van een woning)
De bemiddelingskosten die door een makelaar aan de koper of verkoper in rekening worden gebracht voor de door hem verrichte diensten bij de koop of verkoop van een woning. Hieronder een aantal aspecten.

Aankoop van een woning
Bij aankoop wordt vaak een fixed fee (vast bedrag) gehanteerd, waardoor de makelaar niet benadeeld wordt wanneer de prijs laag is... (en de koper niet benadeeld wordt wanneer de aankoopsom toch wat hoger is). Wanneer niet tot aankoop wordt overgegaan, geldt vaak het "no cure no pay" principe.

Verkoop van een woning
De makelaarscourtage voor verkoop is:
- meestal een percentage van de gerealiseerde verkoopsom, waarbij dat percentage vast is of afhankelijk kan zijn van bijvoorbeeld de prijsklasse; bijvoorbeeld 1,2% (gemiddeld 1,38% situatie 2019), te voldoen na verkoop van de woning (specifieker: na passeren bij de notaris?)
- soms in plaats van een percentage een vast tarief ("fixed fee"), vaak verhoogd met een bonus

Let op: Bij de bonus gaat het om een bepaald percentage (vaak 10%) van het verkoopbedrag dat boven een bepaalde minimum verkoopprijs uitgaat. Vaak is fixed fee + bonus veel hoger dan een simpel percentage van de verkoopsom. 
Voorbeeld:
De vraagprijs van de woning is 300.000 euro maar blijkt bij verkoop toch 340.000 op te brengen. 
Een simpel percentage van 1,38% is 1,38% van 350.000 is 4.830 euro.
Een vast bedrag en bonus geeft bijvoorbeeld 1,38% (?) van 300.000 is 4.140 euro en de bonuskosten van 10% geeft 5.000, samen 9.140 euro... 

Ga altijd na of de kosten incl. btw zijn.
Ga ook altijd na of de woning op Funda wordt geplaatst.

Bij intrekken van de opdracht zijn normaliter geen courtagekosten verschuldigd, maar wel de Opstartkosten. Intrekken kan bijvoorbeeld als na een bepaalde tijd de woning nog steeds niet verkocht is. Ga na welke eisen er zijn m.b.t. intrekken van de opdracht!

Wanneer daadwerkelijk tot verkoop wordt besloten, worden de Opstartkosten verrekend met de Courtage.
Onder de courtage vallen daarom o.m.:
- alle activiteiten die onder de Opstartkosten vallen
- verkoop melden aan sociale media
- bezichtigingen regelen met potentiŽle kopers en bij bezichtigingen deze klanten informeren
- onderhandelen met potentiŽle kopers (bieders)
- opstellen van de koopovereenkomst
- controleren akten van de notaris.

Verder zijn eventueel extra kosten vereist voor bijvoorbeeld:
- verkoopstyling (niet alleen tips hoe de woning het beste naar voren komt, maar eventueel ook aankleding met bloemen o.d.; meestal geeft de makelaar tijdens het oriŽnterende gesprek ook al wat tips; vraag naar de tips)
- advertenties (ook op sociale media)
- open huis.

De courtage is, net als de opstartkosten en eventuele extra's, niet aftrekbaar van de belasting.

Dagrente
Het actuele rentepercentage dat wordt gehanteerd voor nieuw af te sluiten leningen.

Deposito's
Het uitzetten van een som geld bij een bank tegen een van te voren afgesproken termijn en vergoeding.

Effectieve rente
Een theoretisch vastgestelde rente, waarbij naast de akterente ook de afsluitkosten en wijze van aflossing zijn betrokken.

Eigen risico
Het bedrag dat bij schade voor eigen rekening blijft.

Erfbelasting
Erfbelasting over bijvoorbeeld een woning vindt plaats over de WOZ-waarde van een woning. De tarieven van de erfbelasting en de vrijstellingen vindt u op Belastingdienst.
Voor 2020 geldt dat een partner of kind een laag percentage heeft (tot 126.723 euro 10% en erboven 20%); kleinkinderen en verder afstammelingen in die lijn resp. 18% en 36%; alle overigen (broers, ouders, neven maar ook mensen die geen enkele familierelatie hebben) resp. 30% en 40%.
De vrijstelling voor 2020 is voor een echtgenoot of geregistreerd of samenwonend partner 661.328 euro, voor een kind, pleegkind, stiefkind, kleinkind 20.946 euro, een achterkleinkind 2.208 euro, een kind met beperking 62.830, een ouder 49.603 euro (twee ouders samen helaas ook dit bedrag) en anderen (ook broer, zus e.d.) 2.208 euro.
Let op
- Er zijn notarissen die niet iedereen inlichten (soms moet je van familie of vrienden van de overledene horen dat je een legaat ontvangen hebt).
- De notaris zal meestal de erfbelasting inhouden op het uit te keren bedrag. Echter, wanneer de notaris niet betaalt aan de Belastingdienst of daar te laat mee is, de Belastingdienst toch aan de erfgenamen een aanmaning stuurt de erfbelasting plus de boete te betalen. (Zover zal het niet snel komen, maar een malafide notaris kan vrolijk met het geld verdwijnen naar een land dat niet uitlevert, om wat voor reden dan ook...)
- De Belastingdienst zegt "Wacht met het invullen van de belastingpapieren tot u van ons hoort", laat dan niets meer van zich horen, stuurt nooit herinneringen, maar onmiddellijk aanmaningen. Elk bedrijf zou bij de rechter voor deze handelwijze in het ongelijk worden gesteld, de Belastingdienst echter niet (zo heeft men het in de wet gezet, de ratten). Dat kan eventueel heel wat onnodig geld kosten. (Situatie 2018.)

Erfdienstbaarheid
Erfdienstbaarheid is een beperkt recht dat je hebt op een (onroerend) object van iemand anders. Bekendst is het recht van overpad.

Estate planning
Nalatenschapsplanning.

Executeur-testamentair
Degene die een testament of het codicil uitvoert. Dit kan een notaris zijn of een door de overledene gekozen persoon.
Let op:
- Wanneer de notaris ook executeur-testamentair is, heeft de notaris alle macht in handen en is controle zťťr moeilijk! Laat dus nooit de notaris ook executeur-testamentair zijn!

Executie
De gedwongen, dus onvrijwillige, verkoop van de woning, wanneer een geldnemer niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Executiewaarde
Dit is de waarde van de woning wanneer deze gedwongen moet worden verkocht. Een taxatierapport moet altijd melding maken van deze waarde.

Herbouwwaarde
Het bedrag benodigd voor herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. 
Let op: 
- Gelukkig hoeft tegenwoordig voor de bepaling van de herbouwwaarde geen extreem moeilijke berekening meer plaats te vinden, maar kunnen bepaalde standaardbedragen worden gehanteerd. Nadeel van de moeilijke brekening is ook dat bij elke forse aanpassing van het pad de berekening opnieuw moet en de polis moet worden aangepast.

Hybride hypotheek
Een hypotheekvorm waarbij zowel belegd als gespaard kan worden. Bovendien is het mogelijk tussentijds te switchen.

Hypothecaire lening
Een geldlening met onroerend goed als onderpand en waarvan een notaris een akte afgeeft.

Hypotheekakte
De verplichte en door de notaris opgemaakte akte waarin een 'recht van hypotheek wordt gevestigd' ten behoeve van een geldgever en waarin bovendien de geldleningovereenkomst is vastgelegd.

Hypotheekgever = particulier
Een hypotheekgever is een persoon of instantie (bijvoorbeeld iemand die een huis wil kopen maar niet voldoende geld heeft) die een hypotheek (het eerste recht van verkoop van hte onderpand) geeft aan de hypotheeknemer (bijvoorbeeld een bank die op basis van het huis, het onderpand, een lening aan die persoon verstrekt).
Let op:
- Onder de hypotheekverstrekker wordt wťl de bank verstaan (eigenlijk niet correct, maar deze term is volkstaal en staat niet in aktes; daarom wordt wel van geldverstrekker gesproken, dat is tenminste eenduidig).

Hypotheeknemer = bank
Een hypotheeknemer is een geldverstrekker (bijvoorbeeld een bank); deze neemt het recht van hypotheek (onderpand) op het huis van de koper. 
De koper van het huis geeft juist het recht van hypotheek (onderpand). 
Helaas betekent in de volksmond "een hypotheek nemen" meestal het aangaan van een hypothecaire lening, waaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat een hypotheeknemer de persoon is die geldt leent bij een bank, terwijl de hypotheeknemer juist de bank is.
Let op:
- Onder de hypotheekverstrekker wordt wťl de bank verstaan (eigenlijk niet correct, maar deze term is volkstaal en staat niet in aktes; daarom wordt wel van geldverstrekker gesproken, dat is tenminste eenduidig).

Inboedel
Alle roerende zaken die behoren tot de particuliere huishouding van verzekerden.

Kadaster
Voormalige rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd. Iedereen kan in het kadaster informeren naar deze onroerende zaken.

Kapitaalverzekering
Een vorm van sparen waarmee u kapitaal opbouwt.

Kosten koper
"Kosten koper" omvat de kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, onder meer bestaande uit overdrachtsbelasting (normaliter 2% van de koopsom) en notariŽle overdrachtskosten en kadasterkosten (alleen transportkosten). In totaal wordt meestal gerekend op een bedrag aan kosten koper van 2,6% van de koopprijs van een woning.

De totale kosten die voor rekening van de koper komen, zijn echter aanzienlijk hoger, maar worden niet gevat onder de term "kosten koper".

Let op, de totale kosten bij aankoop van een bestaande woning omvatten o.m.:
- kosten aankoopmakelaar (courtage, opstartkosten, extra's)
- kosten hypotheekadviseur (advieskosten, afsluitkosten)
- taxatiekosten (nodig voor een hypothecaire lening)
- kosten bouwkundige keuring
- kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- kosten van een bankgarantie
- kosten overbruggingskrediet
- overdrachtsbelasting (2% tenzij er een gunstige regeling is)
- notariskosten overdracht woning (transportkosten ofwel eigendomsakte en inschrijving kadaster)
- notariskosten i.v.m. een hypotheek (hypotheekkosten incl. recherchekosten en hypotheekinschrijving kadaster)
- verhuiskosten
- kosten van verbouwingen (uitbouw, keuken, badkamer e.d.), zonnepanelen, buitenzonwering, verwarming, reparaties e.d.
- inrichtingskosten (vloerbedekking, binnenzonwering e.d.)
- house warming party...

Als allerlei zaken door adviseurs e.d. worden uitgevoerd, dan bedragen de kosten koper ca. 8% van de aankoopsom (verhuiskosten, verbouwingen e.d. niet meegerekend).

Opmerkingen:
- Het kan goedkoper zijn om zowel de transportakte als de hypotheekakte door dezelfde notaris te laten opstellen, maar de notariskosten i.v.m. hypotheekakte moeten hoogstwaarschijnlijk gespecificeerd zijn wil er sprake zijn van belastingaftrek bij notariskosten i.v.m. hypotheek. 
- Notariskosten zijn "vrij", dus vraag bij een paar notarissen een offerte aan. Overigens, de goedkoopste kan een risico zijn (onzorgvuldig, alles duurt langer).
- Kosten hypotheekakte zijn meestal aftrekbaar van de belasting. 

Zie eventueel bij Aftrekbare kosten bij aankoop woning.

"Kosten koper" komt meestal alleen voor bij koop van bestaande bouw.
Verg. vrij op naam (v.o.n.).

Levenhypotheek
Hypotheekvorm waarbij rente voor de hypotheek en premie voor een gemengde levensverzekering wordt betaald. Met deze premie wordt waarde opgebouwd waarmee de hypotheek naar verwachting kan worden afgelost. 
Let op: de uitkering aan het einde van de looptijd is bij een Levenhypotheek niet gegarandeerd, omdat deze afhangt van een behaald rendement (en dat wordt zelden of nooit gehaald...; dus meestal geen goede hypotheekvorm).

Leveringsakte
De akte waarin de juridische levering van een onroerende zaak wordt bekrachtigd bij de notaris.

Looptijd
De duur van de geldlening.

Makelaar
Een makelaar adviseert ůf de koper, ůf de verkoper. Een aankoopmakelaar adviseert de koper, een verkoopmakelaar adviseert de verkoper.
Zie bij aankoopmakelaar en verkoopmakelaar

Minuut
Het origineel van de notariŽle akte.

Nationale hypotheek garantie (NHG, situatie 2020)
De Nationale Hypotheek Garantie is de opvolger van de Gemeentegarantie.
"NHG streeft naar woningbehoud. Als dit echt niet mogelijk is, neemt NHG onder voorwaarden de restschuld over. In ruil voor deze zekerheid betaal je minder hypotheekrente, maar wel eenmalige kosten."
Bij de NHG staat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) na betaling van een borgstellingsprovisie borg namens de geldgever.
 
Voordeel NHG voor de koper van een woning: 
- het rentepercentage van de hypothecaire lening is meestal lager dan wanneer er geen NHG is (het risico voor de bank is immers nihil!)
- de koper blijft niet met een enorme schuld zitten wanneer de garantie in werking treedt, bijvoorbeeld bij gedwongen verkoop omdat de hypotheekpremie niet meer betaald kan worden, door ontslag o.d., en er is een groot verschil tussen hypotheekschuld en gedwongen verkoopprijs.
Nadeel NHG voor de koper van een woning:
- Het verkrijgen van een NHG kost een bepaald percentage van de koopsom van de woning (0,7%).

Voordeel NHG voor de bank:
- Omdat uiteindelijk de Staat garant staat, is voor de bank het risico van de hypothecaire lening nihil! 
Om in aanmerking te komen voor de NHG moet aan bepaalde normen voldaan worden:
- Het leningbedrag moet lager of gelijk zijn aan de zogenoemde kostengrens. De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is Ä 310.000 (100% van de marktwaarde). De maximale kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen is Ä 328.600 (106% van de marktwaarde). Het bedrag dat je meer mag lenen moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.
- U dient aan een aantal voorwaarden te voldoen wat betreft inkomsten e.d.
Voorwaarden & Normen NHG (een zeer lijvig document, raadpleeg uw hypotheekadviseur voor de normale regels). 
De kosten van de NHG zijn aftrekbaar van de belastingen.

NotariŽle akte
Een door een notaris opgemaakt geschrift dat door hem en de belanghebbende is ondertekend en gedagtekend.

Obligatie
Een gedrukte, als effect verhandelbare, schuldbekentenis die deel uitmaakt van openbare lening van gelden door de overheid, een instelling of bedrijf.

Omzetten
Het aanbrengen van wijzigingen in een lopende lening, zonder tussenkomst van de notaris.

Onder bod
Wanneer iemand bij de verkopende partij (meestal de verkopende makelaar) een bod uitbrengt op een woning (al of niet via een aankoopmakelaar), kan die bij de makelaar en bijvoorbeeld op Funda vermeld worden met "Onder bod". Meestal zijn dan de besprekingen al aardig gevorderd, maar een makelaar kan er ook voor kiezen bij het eerste bod al de aanduiding "Onder bod" te gebruiken. Een snelle aanduiding "Onder bod" is niet altijd gunstig voor de verkoper, omdat daarmee toch een barriŤre wordt gelegd voor andere biedingen. Soms is het echter juist de manier om andere, bij voorkeur uiteraard hogere biedingen uit te lokken... (Vooral als er sprake is van een aankoopmakelaar, omdat die aankoopmakelaar meestal wel weet dat er best nog over andere biedingen te praten valt.) 
Dit houdt niet in dat andere gegadigden van gesprekken of van een eigen bod moeten afzien (wat vroeger wel zo was bij de term "Optie"). 
Een makelaar: "Wij zijn te allen tijde verplicht een bod te bespreken met de verkopende partij. Als die ervoor kiest om de onderhandelingen met de ene partij te staken omdat er een beter bod is gedaan, gaan wij partijen hierover informeren." "Het netste wat je als verkoper nog kunt doen? Beide partijen de gelegenheid geven om een nieuw bod uit te brengen binnen een nader te bepalen termijn. Daarna geeft de verkopend makelaar aan welk bod hij accepteert dan wel met welke partij hij verder in onderhandeling treedt."
Zie eventueel bij Bedenktijd.

Onderhandse lening
Niet openbaar, zonder tussenkomst van een officieel bevoegde instantie zoals bijvoorbeeld een notaris.

Onderhandse verhoging
Een verhoging van een lopende lening (met een extra leningsdeel) zonder tussenkomst van een notaris.

Onderpand
De onroerende zaak (woning) die in uw eigendom is en die in handen komt van uw geldverstrekker wanneer u niet langer aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Het onderpand dient als zekerheid voor betaling van een hypothecaire geldlening.

Opstartkosten verkoopmakelaar
Naast de courtage van de makelaar bij verkoop van een woning, worden meestal opstartkosten gerekend.
Opstartkosten dekken de kosten die makelaar moet maken om de woning in de verkoop te zetten.
Wat onder opstartkosten valt, kan de makelaar zelf bepalen; meestal zijn dat:
- opmeten van de woning
- kadastraal onderzoek
- maken plattegrond
- maken foto's en video
- maken pakkende tekst
- maken verkoopbrochure
- plaatsen op Funda e.d. 
- plaatsen in "de vitrine" van de makelaar
- plaatsen te-koop-bord.

De opstartkosten zijn bijvoorbeeld 550 euro (situatie 2020) en worden spoedig in rekening gebracht, omdat deze kosten immers onafhankelijk zijn van de daadwerkelijke verkoop van de woning. Vaak worden de opstartkosten met de courtage verrekend (krijg je dus achteraf terug, bij verkoop van de woning).

Ga altijd na of de kosten incl. btw zijn.

De opstartkosten zijn, net als de courtage en eventuele extra's, niet aftrekbaar van de belasting.

Let op: sommige makelaars bieden een (soms zelf samen te stellen) pakket aan, dus ongeacht de verkoopwaarde van de woning. Dit kan aanzienlijk goedkoper zijn, maar er zijn vaak zelf activiteiten voor nodig (zelf foto's maken, zelf bezichtiging regelen enz.). Ga ook altijd na of de woning op Funda wordt geplaatst!

Overbruggingsfinanciering, Overbruggingskrediet, Overbruggingshypotheek
Sommige geldverstrekkers gebruiken de term Overbruggingskrediet, andere Overbruggingshypotheek. (Eigenlijk is Overbruggingskrediet iets duidelijker omdat het om een tijdelijke schuld gaat en een hypotheek meestal voor tientallen jaren wordt aangegaan. De termen worden hier door elkaar gebruikt.)
"Met deze lening overbrug je de periode waarin je oude huis nog te koop staat. Een overbruggingskrediet regelen doe je bij de hypotheekverstrekker van je nieuwe huis. Heb je alleen een overbruggingskrediet nodig, zonder hypotheek? Probeer het dan eerst bij je eigen bank." 
"Stel, je hebt een woning met overwaarde. Je wilt verhuizen en vindt een nieuwe koopwoning. Om die nieuwe woning te financieren wil je de overwaarde van je oude huis gebruiken. Alleen is de overwaarde nog niet beschikbaar omdat je oude huis nog niet is overgedragen of verkocht. Dan kan de Overbruggingshypotheek iets voor je zijn. Wij schieten met de Overbruggingshypotheek eigenlijk de overwaarde van je huis voor. Bij een OverbruggingsHypotheek betaal je alleen rente. Zodra je oude huis is verkocht en wordt overgedragen los je de OverbruggingsHypotheek volledig af."
"Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen."
"Een Overbruggingshypotheek is een tijdelijke, aflossingsvrije hypotheek. Je betaalt tijdens de looptijd alleen rente. De Overbruggingshypotheek los je namelijk af op het moment dat je je huidige woning verkoopt. Daarnaast mogen de hypotheken op je huidige en nieuwe onderpand (als de Overbruggingshypotheek niet wordt verlengd) maximaal twee jaar naast elkaar bestaan. Verwacht je dat jouw oude woning niet binnen twee jaar wordt verkocht? Neem dan contact met ons [ING bank] op om de mogelijkheden te bespreken."
Let op:
- Er zijn banken die pas een overbruggingskrediet bieden als de oude woning op papier al is verkocht en de termijn van de ontbindende voorwaarden is verstreken.
- Vaak zijn er advies- en afsluitkosten vereist voor een Overbruggingskrediet.
- De Overbruggingshypotheek loopt meestal maximaal 2 jaar. (Als na 2 jaar je huis nog niet verkocht is, zal het waarschijnlijk heel lang duren voordat de woning verkocht is of is de verkoopprijs simpelweg te hoog.) In overleg kan het krediet verlengd worden. Het verlengen van een offerte van een overbruggingshypotheek kost ook geld. 
- Nadat je verhuisd bent heb je 2 jaar recht op hypotheekrenteaftrek van de Overbruggingshypotheek (situatie 2020). "Je oude huis moet dan al wel leeg te koop staan en niet worden verhuurd." 
- Eenvoudige berekening overbruggingskrediet = 90% van behaalde of getaxeerde verkoopprijs -/- vermoedelijke restschuld.
Vermoedelijke restschuld is (oorspronkelijke hypotheekbedrag -/- aflossingen).
Voorbeeld 1: verkoopprijs 400.000, dus 90% is 360.000 en vermoedelijke restschuld is 300.000 geeft een overbruggingskrediet van 60.000 euro.
Voorbeeld 2: verkoopprijs 400.000, dus 90% is 360.000 en vermoedelijke restschuld is 100.000 geeft een overbruggingskrediet van 260.000 euro.
- Iets ingewikkelder berekening overbruggingskrediet = ongeveer (behaalde of getaxeerde verkoopprijs -/- vermoedelijke restschuld -/- vermoedelijke verkoopkosten).
Veel banken stellen de verkoopkosten standaard op 3% van de verkoopprijs.
Voorbeeld 3: verkoopprijs 400.000, restschuld 300.000 (dus winst 100.000), verkoopkosten 12.000 geeft een overbruggingskrediet van 88.000 euro.
Voorbeeld 4: verkoopprijs 400.000, restschuld 100.000 (dus winst 300.000), verkoopkosten 12.000 geeft een overbruggingskrediet van 288.000 euro.
Met dank aan o.m. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, ING, RABO.

Overdrachtsbelasting
De belasting die een koper van een bestaande woning via de notaris dient te betalen voor het in eigendom verkrijgen van de woning.
Voor een woning is de overdrachtsbelasting 2%, voor een winkel- of bedrijfspand of los stuk grond is de overdrachtsbelasting 6%. 
Vereniging Eigen Huis meldt verder:
"Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je het pand verkrijgt door:
- trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van ťťn van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap
- verdeling van de gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding
- een erfenis
- verdeling uit een erfenis waarbij alle erfgenamen meewerken en worden gecompenseerd voor hun deel
- doorverkoop binnen zes maanden (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop)
- uitkoop van je partner; het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie je samenwoont (samenwoonde), indien je beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40%- 60%."

Overlijdensrisico verzekering (ORV)
De ORV is de bescherming tegen financiŽle zorgen bij het overlijden van ťťn van de twee partners. Vaak noodzakelijk om een hypotheek te verkrijgen (met de ORV heeft de bank een zekerheid dat er in ieder geval veel geld binnenkomt als ťťn of beide partners overlijden.) Wordt meestal op beide partners afgesloten indien beide partners voor de benodigde inkomsten zorgen.

Oversluiten
Aflossen van een bestaande hypotheek door middel van een nieuwe hypotheek met tussenkomst van de notaris.

Overwaarde
Verschil tussen de verkoopwaarde en de schuldrest.

Passeren
Het ondertekenen van een notariŽle akte bij een notaris.

Renteherzieningsmoment
Het tijdstip waarop u een nieuwe rente en rentevastheidsperiode kiest.

Rentemiddeling
"Rentemiddeling betekent dat je de huidige rentevaste periode openbreekt en vervangt. Je nieuwe rente is het gemiddelde van je vorige rente en de actuele marktrente. De boete die je betaalt als je tussentijds jouw rentevaste periode aanpast, wordt verwerkt in het nieuwe rentepercentage. Je betaalt de boete dus niet in een keer." 
Het betekent dat het nieuwe rentepercentage niet zoals bij echt nieuwe hypotheken bijvoorbeeld 1,9 is maar bijvoorbeeld 2,7. De boete wordt dus betaald via het hogere rentepercentage, dus via een hoger maandelijks bedrag. De hoogte van het rentepercentage is daarom mede afhankelijk van de rentevaste periode die u met de bank afspreekt.
"Rentemiddeling is alleen mogelijk bij je eigen geldverstrekker. Als je naar een andere bank overstapt, is rentemiddeling niet mogelijk." Soms kan het interessant zijn de boete te betalen en naar een andere bank te gaan
Let op, hou wel rekening met de volgenden aspecten:
- Bij verkoop van het huis kan de hypotheekbank alsnog "het restant van de boete" eisen, omdat nog niet de gehele boete is voldaan.
- Wanneer u vermoedt dat u binnen betrekkelijk korte tijd gaat verhuizen, is rentemiddeling dus niet interessant, omdat er dan alsnog een forse boete volgt. (En bij verkoop eindigt de hypotheek, dus kunt u voor een andere woning een nieuwe hypotheek afsluiten.)

Rentevastheidsperiode
De afgesproken periode waarvoor een bepaald rentepercentage geldt.

Risicopremie
1. De premie die verschuldigd is voor een overlijdensrisicoverzekering.
2. Het deel van de premie voor een spaarpolis dat bedoeld is voor de risicodekking.

Restschuld "meefinancieren"
Restschuld is het bedrag dat overblijft na verkoop van de woning.
Restschuld = openstaande woningschuld +/+ verkoopkosten -/- verkoopprijs
waarbij de openstaande woningschuld = oorspronkelijke hypotheekbedrag (incl. eventuele kosten koper e.d.) -/- aflossingen.
Als de restschuld groter is dan eventueel spaargeld (dus als er echt een restschuld overblijft) en een nieuwe woning wordt gekocht, dan kan soms de restschuld worden gefinancierd door een aanvullende hypotheek op de nieuwe woning. Meestal is het rentepercenateg hiervan hoger dan het normale percentage en zullen er meer eisen worden gesteld zoals vervroegd aflossen van de aanvullende hypotheek.

Saldo opgave
Jaarlijks overzicht van de stand van zaken van een hypotheek. Hieruit blijkt onder andere de schuldrest en de in het betreffende jaar betaalde rente.

Spaarhypotheek
Hypotheekvorm waarbij rente voor de hypotheek en premie voor een spaarverzekering wordt betaald. Met deze premie is het risico van overlijden gedekt en wordt een kapitaal opgebouwd, waarmee de hypotheek aan het einde van de looptijd volledig kan worden afgelost.

Spaarpremie
Dat gedeelte van de premie voor een spaarverzekering waarmee het verzekerd kapitaal wordt opgebouwd.

Successierecht
De belasting die moet worden betaald als men (een deel van) de erfenis ontvangt.

Taxatie
De officiŽle waardebepaling van een woning.

Testament
In een testament kan bijvoorbeeld vermeld zijn dat de langstlevende in het huis mag blijven tot die persoon verhuist of overlijdt. Er kan ook genoteerd zijn wie wat wanneer erft, vooral belangrijk als er kinderen zijn die hun erfdeel onmiddellijk zouden kunnen opeisen.
Let op
- Laat een testament altijd benificiair uitvoeren. "Als u een erfenis beneficiair aanvaardt, krijgt u wel de erfenis maar bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. De belangrijkste reden voor deze keus is als u denkt dat de nalatenschap vooral uit schulden bestaat en dat die schulden hoger zijn dan het bezit."
"Als meteen duidelijk is dat het bezit van de nalatenschap hoger is dan de schulden, kunt u de erfenis ook zuiver aanvaarden. De afwikkeling gaat dan iets sneller. Wie niets te maken wil hebben met de nalatenschap, kan de erfenis ook verwerpen."
De kosten van benificiair aanvaarden zijn ca. 130 euro (2020); sommige notarissen rekenen echter ook nog administratiekosten.

Transportakte
Zie leveringsakte

Variabele rente
Het rentepercentage wordt maandelijks vastgesteld.

Vaste rente
Het rentepercentage wordt voor langere tijd vastgezet.

Verkoopmakelaar
Een verkoopmakelaar adviseert de verkoper van een pand. Voor zijn werkzaamheden ontvangt hij opstartkosten en een courtage
De verkoopmakelaar kan de volgende activiteiten ontplooien:
- geeft indicatie van de verkoopprijs
- eventueel: taxeert het pand (of laat dat taxeren; meestal wordt taxatie door de aankopende partij verzorgd)
- geeft advies over aankleding van het pand (strakke, nette inrichting, geen rommel e.d.)
- laat foto's maken van het pand
- plaats het pand op zijn site en op Funda
- leidt de bezichtigingen met potentiŽle kopers
- onderhandelt met potentiŽle kopers
- stelt het koopcontract (de koopakte) op.

Verg. aankoopmakelaar.

Verpondingsregister
"Register (in de tijd van de Republiek, tot 1795) waarin de belasting op onroerend goed staat geregistreerd." Verg. WOZ-waarde.

Vrij op naam (v.o.n.)
De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom: het betreft hier de BTW (of overdrachtsbelasting bij bestaande bouw) en de kosten die de notaris in rekening brengt voor het transport van de woning (transportakte/leveringsakte en kadastrale inschrijving van eigendom van de woning).

Niet
bij "vrij op naam" gerekend worden o.m.:
- notariskosten i.v.m. een hypotheek (hypotheekaktekosten incl. recherchekosten, en het aan de hypotheek verbonden kadastraal recht)
- kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
- kosten van een bankgarantie
- kosten overbruggingskrediet
- kosten hypotheekadviseur...

"Vrij op naam" komt meestal alleen voor bij nieuwbouw.

Zie eventueel bij Aftrekbare kosten bij aankoop woning.

Verg. kosten koper.

Waarborgsom
Een minimum bedrag dat betaald wordt voordat de termijncontracten worden afgesloten. Dit bedrag dient als onderpand.

WOZ-waarde
De waardetaxatie gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken. Deze taxatie is onder meer bepalend voor de onroerende-zaakbelasting die u betaalt.
Inzien van de WOZ-waarde via adres op WOZwaardeloket.