home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


congestie

 

congestie, netcongestie

Congestie wordt hier behandeld op het gebied van elektriciteitsnetwerken. Bij congestie (netcongestie) is de vraag naar elektriciteit of het aanbod van elektriciteit groter dan de beschikbare transportcapaciteit: het openbare netwerk is overbelast.
Uit de eerste afbeelding blijkt dat congestie duidelijk een probleem is, en dat wordt alleen maar groter.

Opmerkingen vooraf:
- De bron van de meeste gegevens hieronder is grotendeels afkomstig van het rapport Stroomversnelling - Een verkenning naar onderbelichte oplossingen voor het beter benutten van het elektriciteitsnet (van Stantec, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie).
-
De afbeeldingen hieronder zijn uit het rapport Inspiratiegids oplossingen voor zonne-energie en netinpassing (voor zonnepaneel systemen van 15-500 kW) van Soft Energy in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


beschikbaarheid transportcapaciteit juni 2023;
klik voor de link (capaciteitskaart netbeheer nederland): 

beschikbaar beperkt beschikbaar
voorlopig niet 
        beschikbaar
niet beschikbaar
niet beschikbaar (grenzen congestiemgt bereikt)


Voor de eenvoud heeft de redactie:
- aan elk idee een kenmerk gekoppeld waaruit de eigenaar van de oplossingsrichting herleid kan worden (de oplossingsrichtingen zijn alfabetisch gerangschikt, de volgorde geeft dus geen voorkeur aan)
- sommige oplossingen die netcongestie hoogstwaarschijnlijk effectief tegengaan geel gemarkeerd (de keuze is inderdaad arbitrair en tijdgebonden)
- de aandacht gelegd op oplossingen om congestie te voorkomen (work-arounds zijn altijd welkom en promoting-activiteiten zijn soms noodzakelijk maar geen werkelijke oplossingen van een probleem)
- onbekende of onduidelijke aspecten met een vraagteken aangegeven of woorden als vermoedelijk e.d. gebruikt.

Overigens zijn niet alle oplossingen helder en is daarom de betekenis en reikwijdte onzeker, maar volledigheidshalve zijn ook die oplossingen opgenomen.

Probleemdefinitie

 • Iedereen wil een betrouwbaar en goed elektriciteitsnet: 100% beschikbaar, 100% betrouwbaar, flexibel als het om extra aansluitingen gaat (de vraag naar elektriciteit, zowel voor nieuwe woonwijken als laadpalen als bedrijventerreinen) en flexibel wat betreft terugleveren van elektriciteit (het aanbod van kleine en grote producenten van elektriciteit). 
  Bij congestie (netcongestie) is de vraag naar elektriciteit of het aanbod van elektriciteit groter dan de beschikbare transportcapaciteit. In dat geval is het net overbelast.
  Als het openbare net, of een deel ervan, problemen heeft met een te grote vraag of een te groot aanbod (i.v.m. terugleveren) dan kan het net in onbalans komen. Dit kan leiden tot een stroomstoring of zelfs een black-out (stroomuitval, eventueel in een groot gebied), afhankelijk van de duur en de ernst van de onbalans. Op veel locaties in Nederland is het net nu al "vol" (bijna half Nederland), kunnen er geen grote producenten (zonneparken en windmolenparken) en geen grote verbruikers worden aangesloten en bestaande klanten kunnen niet meer netcapaciteit krijgen.
  "Om alle extra productie en verbruik van elektriciteit aan te sluiten, zijn vaak netverzwaringen nodig. Dat kost tijd." 
  Via het primair reservevermogen (FCR) en het regelvermogen (aFRR) kan wel e.e.a. gestuurd worden, maar er zijn grenzen. Vooralsnog is er congestiemanagement waarmee bepaalde grootverbruikers en producenten vraag en aanbod op elkaar afstemmen en waarvoor zij een vergoeding ontvangen.
  Er zijn al aardig wat gereedschappen waarmee het netwerk geoptimaliseerd en softwarematig bijgesteld kan worden, afhankelijk van de situatie. Nadeel daarvan is wel dat er door de veelheid aan gereedschappen en variabelen onverwachte dingen kunnen gebeuren.

 • Het netwerk heeft te weinig capaciteit om verregaande elektrificatie van woning en omgeving, bedrijf en industrie mogelijk te maken. Omdat aardgas niet ideaal is voor het milieu (energie uit fossiele bron), voor aardbevingen zorgt bij de winlocaties in Groningen en ook nog eens zeer duur is geworden, wil ook een groot deel van de bevolking zelf, vrijwillig, overstappen op "all-electric".
  Voor woning en omgeving gaat het om de elektrische stroom voor o.m. verwarmen en koelen (warmtepompen en airco's), elektrisch koken, elektrische auto's (electric vehicles, EV's).

 • Er wordt teveel elektriciteit teruggeleverd, vooral op momenten dat er weinig vraag naar stroom is (zomer, zonnige dagen). Dit heeft overbelasting van het net tot gevolg (congestie). 
  Er wordt te weinig elektriciteit teruggeleverd op momenten dat er veel vraag naar stroom is (winter, koude of juist heel warme nachten). Daardoor moet er veel elektriciteit van het openbare net worden afgenomen.

OplossingsrichtingenWat al plaatsvindt


Netwerk uitbreiden / verzwaren

Uitbreiden en verzwaren net houdt in: het openbare net wordt uitgebreid en/of verzwaard daar waar een tekort is of congestie optreedt of dreigt op te treden.
Kritische noot:
Vanaf 2022 is energie veel duurder geworden, in 2023 zijn de netbeheerskosten met ca. 10 euro per maand per particuliere aansluiting duurder geworden. Volgens een netbeheerder was die stijging het gevolg van de gestegen energiekosten door de transportverliezen op het net. Waarom kan zo'n kleine verhoging dan niet om het netwerk fors uit te breiden? Wanneer de 8,2 miljoen aansluitingen in Nederland per maand 10 euro meer betalen, dan levert dat per jaar vrijwel 1 miljard om het netwerk uit te breiden (situatie 2023). 
Waarom worden niet op zeer korte termijn mensen klaargestoomd om het netwerk te verzwaren, voor de meeste werkzaamheden is nauwelijks een opleiding nodig: het is toch echt geen rocket science!?
Omdat deze vanzelfsprekende oplossing tegen tekorten, congestie en onbalans niet alleen veel geld maar ook veel tijd kost, wordt steeds beweerd dat het helaas niet op korte termijn is te realiseren. Gezien de problemen om op een betrouwbare manier aan aardgas te komen (als gas en als lng) is het juist de korte termijn waarop actie moet worden genomen.
Wie?: netbeheerder, eventueel derde partijen?
Doelgerichte uitbreiding van het net – Met (voorspellings)data de optimale keuzes maken m.b.t. de uitbreiding van het net.
Structurele uitbreiding – Structurele uitbreiding d.m.v. integrale samenwerking tussen de regionale netbeheerders, landelijke netbeheerder, gemeenten en RES-regio's (regio's van Regionale EnergieStrategie).
Voordelen: afstemmen vraag en aanbod over meer net-onderdelen?
Nadelen: is geen werkelijke uitbreiding maar een betere verdeling van "het net". 
Derden aan het werk op het netwerk – Toestaan dat derden het net uitbreiden en verzwaren? Of gebeurt dit al langere tijd?
Voordelen: versnellen netverzwaring, wellicht goedkoper, netbeheerder hoeft geen extra mensen (tijdelijk) in dienst te nemen.
Nadelen: investering op korte termijn en dat kapitaal moet er wel zijn, controle op techniek, uitvoering en veiligheid moet ook geregeld en betaald worden.


Congestiemanagment – "Congestiemanagement is vergelijkbaar met spitsmijden. Want door congestiemanagement verdelen we op momenten dat de vraag naar transport van elektriciteit hoger is dan wat het elektriciteitsnet aankan, de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet." (Stedin)
Wie?: netbeheerder, grote verbruikers, grote producenten.
"Dit doen we door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit aan het net te leveren of juist meer elektriciteit af te nemen." (Stedin)
Voordelen: overbelasting van het net wordt vermeden, voor de producenten of grootverbruikers is er een vergoeding die het veranderen van aanbod of vraag wellicht enigszins compenseert.
Nadelen: grootverbruikers en producenten moeten medewerking verlenen, het is steeds zoeken naar bedrijven die mee willen werken, veel geregel, geen echte oplossing maar een work-around. 

Dynamic Line Rating (DLR) (ook: Real-Time Thermal Rating RTTR) – "DLR verwijst naar het actief variëren van de veronderstelde thermische capaciteit voor bovengrondse elektriciteitsleidingen als reactie op omgevings- en weersomstandigheden voorwaarden. Dit gebeurt continu in realtime, op basis van wijzigingen in omgevingstemperatuur, zonnestraling, windsnelheid en windrichting, met als doel de congestie op het elektriciteitsnet tot een minimum te beperken." Om dit mogelijk te maken moet een reeks sensoren op zorgvuldig geselecteerde locaties van de elektriciteitslijnen zijn geplaatst om voldoende en juiste geleiderinformatie te verkrijgen.
Voordelen: vergroot de capaciteit van het net, verbetert de efficiëntie van het net, een bekende methode.
Nadelen: enigszins moeilijk in te stellen, vereist sturing vanuit "zaal" ofwel het hoofdkantoor van de netbeheerder (remote communication)?

E-houses (middenspanningsstations) – Inzet van prefab mobiele middenspanningsstations die het middenspanningsnet verbindt met het landelijke hoogspanningsnet (bijvoorbeeld een 20 kV E-house van 18 bij 3,5 meter dat aangesloten wordt op een transformator van 90 MVA (te vergelijken met 90 MW). 
Voordelen: meer capaciteit op wijkniveau (en dus ook op nog lokaal niveau), kan snel worden opgeleverd, kan later weer elders ingezet worden.
Nadelen: ? (kan het hoogspanningsnet het aan?)

Regelvermogen –  Het primaire reservevermogen (Frequency Containment Reserve  FCR) moet binnen 30 seconden op vol vermogen staan en dat maximaal 15 minuten moeten volhouden. Dat is al mooi, maar vooral het regelvermogen (de automatic Frequency Restoration Reserve aFRR) is het balanceringsproduct voor het elektriciteitnet (zowel voor extra vermogen als voor het onttrekken van vermogen).
Wie?: (grote) producenten van elektriciteit.
Voordelen: binnen 15 minuten is het vermogen volledig beschikbaar en moet elke paar seconden een nieuwe "setpoint" (nieuwe instelling van het te leveren vermogen) kunnen volgen, zowel opregelend als afregelend.
Nadelen: veel geregel, er zijn grenzen aan het systeem van op- en afregelend vermogen (vooral het afregelend vermogen bij plotselinge vermogenspieken door zon en wind).  Communicatie


Communicatie houdt in het informeren van klanten om het gebruik te verminderen (of weer te normaliseren).
Wie?: netbeheerder.

Energieweerbericht – Gedragsbeïnvloeding ten aanzien van gebruik d.m.v. een "weerbericht" (bijvoorbeeld als energie goedkoop is en als energie duur is).
Voordelen: eenvoud, gemakkelijk te implementeren.
Nadelen: de klant wordt steeds benadrukt dat het netwerk niet ideaal is, na een aanvankelijke interesse moet je wel heel erg van dit soort "gimmicks" houden of zeer prijsbewust zijn om er aandacht aan te blijven schenken, je wordt een beetje geleefd door al die berichten.
Proactieve communicatie – Transformatie verstandhouding tussen de netbeheerder en aangeslotenen. Proactieve communicatie van de netbeheerders zal een gedragsverandering van aangeslotenen teweeg moeten brengen om de benutting van het net te optimaliseren.Eigen gebruik (bij een breder omschrijving van "eigen", zie bij Wijkgericht)


Eigen gebruik houdt in: wat je zelf opwekt, ook zelf gebruiken. "Eigen gebruik" kan ook inhouden dat de opgewekte stroom aan een buurman of buurbedrijf wordt verstrekt, als het maar niet via het openbare net wordt teruggeleverd.
Wie?: elke opwekker / terugleverancier (van kleine particulier tot grote opwekker).

Achter-de-meter aansluiting – Zelfconsumptie van elektriciteit zonder teruglevering aan het net; dus toepassing van curtailment in het geval de opwek groter is dan het verbruik (curtailment is pieken aftoppen door niets terug te leveren).
Voordelen: het netwerk wordt niet met teruglevering belast.
Nadelen: je moet alle zelf opgewekte stroom gebruiken, vereist veel interesse en gedoe (welk apparaat wanneer aanzetten), wiens auto staat overdag thuis om de accu van de auto op te laden?, in de winter is de eigen-productie gering en heb je geen financiële buffer opgebouwd door de saldering van de teruggeleverde elektriciteit.
Slim Energie Delen – (Lokaal duurzame opwek delen en gebruiken, op wijkniveau) Door (via energiecoöperaties) grootschalig duurzame opwek te realiseren in een woonwijk kan een wijk voor een veel groter deel voorzien in eigen elektriciteitsbehoefte. Zie verder bij Wijkgericht.Fase-onbalans verminderen


Fase-onbalans verminderen houdt in: vaak wordt bij particulieren en kleine bedrijven slechts 1 van de 3 fasen van het elektriciteitsnet gebruikt, maar door een betere spreiding van het gebruik van de drie fasen wordt het laagspanningsnet beter benut en treedt congestie minder snel op. 

Wie?: gebruikers van het laagspanningsnet (particuliere, bedrijven).
"Dit kan bereikt worden met: 
- Het stimuleren of verplichten van gebruik drie-faseapparaten (o.a. omvormers en laadpalen)
- Technische oplossingen die wisselen van de gebruikte fase(n)
- Monitoren en sturen op beter spreiding over de drie fasen."
Voordelen: de belastbaarheid van het laagspanningsnet kan aanzienlijk toenemen bij een verbeterde fase-spreiding (in Engeland was bij meer dan de helft van de onderzochte laagspanningsnetten een verschil in fase-gebruik van ca. 50%).
Nadelen: eindgebruikers moeten het eigen netwerk (laten) aanpassen (kosten zonder direct zichtbaar nut ervan te hebben), voor eindgebruikers veel werk en gedoe en kans op fouten terwijl de verantwoordelijkheid van congestie bij de netbeheerder en de overheid ligt.Gelijkspanning

Gelijkspanning houdt in: delen van het netwerk van wisselspanning (AC, Alternating Current) omzetten naar gelijkspanning (DC, Direct Current). (Tot voor kort sprak men altijd over gelijkstroom.)
Wie?: netbeheerder.
Gelijkspanning – Gelijkspanning heeft een aantal voordelen ten opzichte van wisselspanning. De nadelen van de overgang naar een openbaar gelijkspanningsnet lijken enorm groot. Als er toch kabels in de grond gelegd moeten worden, maak daar dan gelijkstroomkabels van (nieuw net aanleggen), dan kan daar alle apparatuur op aangesloten worden die een direct-current ingang heeft. Deze oplossing van de congestieproblemen is zo effectief dat het bijna smeekt om pilots...!
Voordelen
: de capaciteit van een gelijkspanningskabel is veel groter dan van een wisselspanningskabel (minimaal 2 keer), over grote afstanden is er bij hoogspanning veel minder verlies van energie, elke omzetting wisselspanning/gelijkspanning of vice versa kost steeds 3%, vrijwel alle elektrische apparaten werken intern op gelijkspanning (zonnepanelen, windturbines, apparatuur in huis, led-verlichting, laadpalen), geen last van faseverschillen bij internationaal elektriciteitstransport, "informatie benodigd voor het slim aansturen van apparaten over de elektriciteitskabel zelf gestuurd kan worden en er geen extra fysieke verbinding nodig is zoals bij AC".
Nadelen: er is geen gelijkspanningsnet, overal in apparatuur worden de twee "spanningsoorten" al geconverteerd dus een overstap naar een openbaar gelijkspanningsnet lijkt bijna onmogelijk (maar je moet ergens beginnen), aanleg zal duur zijn (een extra net lijkt handiger dan aanpassen van het bestaande net), gelijkspanning kent restspanning (na afschakelen is tijd nodig om te ontladen), lekstroom gelijkspanning is risicovoller, risico van vlamboog.Infrastructuur van straatverlichting gebruiken

De capaciteit van andere elektriciteitsnetwerken zoals dat van straatverlichting is niet volledig benut. Die netwerken gebruiken als uitbreiding van het regionale elektriciteitsnetwerk.
Wie?: netbeheerder, regionale netbeheerder (RNB), gemeenten?, provincies? 

Infrastructuur van straatverlichting gebruiken – Als het niet teveel problemen geft, waarom zouden we dan niet dat netwerk koppelen aan het openbare elektriciteitsnetwerk?
Voordelen: onbenutte ruimte op een ander netwerk gebruiken kan congestie vermijden.
Nadelen: technisch uitvoerbaar? juridisch uitvoerbaar? wie beheert het extra gebruik van het straatverlichtingnetwerk?Innovatie

Innovatie houdt in: mogelijk in de toekomst een oplossing;  onderzoek is nodig.
Wie?: netbeheerder? Technische Universiteit? start-ups? 
Blockchain Technology – Inzet blockchain om eindgebruikers beter met het net te verbinden (bijvoorbeeld d.m.v. direct energiehandel i.p.v. inkoop bij detailhandelaren).
Building Information Modelling (BIM) – Een bouwwerkinformatiemodel is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waar informatie is gekoppeld om de energieconsumptie te optimaliseren en te monitoren.
Digital Twins – Geavanceerd simuleren van het net om nieuwe concepten en parameters te testen en tweaken (aanpassen, fijn afstemmen). Digital Twin is digitale tweeling: "virtuele representaties van de echte wereld, zoals fysieke objecten, processen, relaties en gedragingen". 
Voordelen: netbeheerder krijgt meer in de vingers wat het net aankan en wat niet meer, geeft meer zekerheid over het nut van deel-verzwaringen van het net.
Nadelen: is geen echte oplossing maar een noodzakelijk gereedschap voor alle grote netwerkaanpassingen.
Dynamische tapchanger (On Load Tap Changer OLTC) – Overzetverhouding van de transformatoraansluitingen ("taps") worden een beetje aangepast om daarmee de uitgangsspanning te veranderen. "Doel is om bij een enigszins wisselende spanning op de primaire zijde toch de spanning aan de secundaire zijde constant te houden."
Voordelen: vangt kleinere spanningsverschillen op. 
Nadelen: uitsluitend voor kleinere spanningsverschillen. 
Energy recovery systems – Inzet van technologie om het terugwinnen van energie te waarborgen en daarmee de efficiëntie van processen te verhogen.
Voordelen: wat je terugwint, hoef je niet af te nemen van het openbare net.
Nadelen: teruggewonnen stroom opslaan in accu's, vaak zal het om warmte gaan en niet om elektriciteit, dus omzetten van energiesoorten? 
Grootschalig Wireless power – Grootschalige inzet van draadloze elektriciteitstransport transfer.
Power-over-Ethernet (PoE)
Inzet van technologie om stroom en data te leveren over een standaard ethernetkabel.
Predictive Maintenance – Inzet van het Internet of Things om onderhoud aan de infrastructuur te voorspellen.
Solar Tracker – Rendementsverhoging voor zonneparken met tracking-technologie omdat de zonnepanelen zich zoveel mogelijk op de zon blijven richten (loodrechte inval).
Voordelen: de meeste tijd de volledige capaciteit dus pv-panelen leveren meer stroom (gunstig voor de producent)
Nadelen: meer stroom betekent vaak meer terugleveren aan openbare net (dus eerder overbelast).Inperken teruglevering door netbeheerder

Inperken houdt in: ervoor zorgen dat er minder elektriciteit aan het openbare net wordt teruggeleverd (meestal gaat het om een verplichte, eventueel automatische actie, de klant heeft meestal geen keuze); de pieken worden afgetopt. 
Vaak geen werkelijke oplossing maar er kan tijdelijk dankbaar gebruik van worden gemaakt.
Wie?: netbeheerder
Afschakelbare AC5 – Een afschakelbare afsluiting voor aansluitingen die uitsluitend elektriciteit terugleveren aan het net (omdat er geen elektriciteit geleverd wordt door het openbare net, heeft afschakelen hier geen consequenties behalve minder inkomsten voor de eigenaar van de aansluiting). 
Flex Alert – Berichtgeving aan aangeslotenen met het verzoek op een bepaald moment minder te gebruiken (vrijwillig; met of zonder prijsprikkel, waarschijnlijk afhankelijk van de situatie).
Voordelen: het netwerk zal iets minder belast worden, een prijsprikkel kan een tijdje werken.
Nadelen: als het vaker optreedt, gaat het de aangeslotene tegenstaan en werkt niet meer mee. 
Gesloten Distributie – Een privaat net dat geen deel uitmaakt van het openbare net (Systemen / Microgrid). Het openbare net heeft geen hinder van een (af)gesloten netwerk. Anderzijds, een gesloten netwerk zal zichzelf goed kunnen redden, dus zo'n netwerk wil je als netbeheerder juist wel aansluiten op het openbare net.
Voordelen: openbare net heeft er geen last van.
Nadelen: een gesloten net werkt alleen als je zelf de opgewekte stroom vrijwel volledig kunt gebruiken (of aan de buurman kunt verkopen).
Pieken aftoppen – Dynamisch terugleveren – Flexibele transportbeperkingen voor opwekinstallaties om overbelasting te voorkomen.
Voordelen: geen overbelasting door teveel terugleveren.
Nadelen: je bent volledig overgeleverd aan de netbeheerder. 
Pieken aftoppen – Curtailment bij variabele energieopwekinstallaties (zoals bijvoorbeeld een zonnepark) – Curtailment is het inperken van het opwekken van een zonnestroominstallatie om te vermijden dat de teruglevering door congestie problemen veroorzaakt op het net; "door op piekmomenten de opwek van installaties in te perken, toppen we de hoogste pieken af". 
Zie bij Inperken door klant (Actieve en passieve vermogensbegrenzing).
Slimme apparatuur beperkt terugleveren – Om netcongestie tegen te gaan worden aangeslotenen achter de meter door netbeheerders afgeschakeld of gelimiteerd.
Voordelen: openbare net wordt niet belast door teruglevering van deze aangeslotenen.
Nadelen: wekt ergernis op als het vaak gebeurt.
Tijdsgebonden Capaciteit bij Transportbeperking (TCT) – Non-firm ATO/CBC – TCT is een oplossing waarbij een klant met een transportbeperking toegang krijgt om elektriciteit te verbruiken en/of terug te leveren gedurende vooraf vastgestelde tijdvensters.
Voordelen: kan congestie vermijden, bij vastgestelde tijdvensters kan bedrijf er rekening mee houden in werkschema. 
Nadelen: is een laatste redmiddel, beetje bananenrepubliek-achtig.
Verzwaren-tenzij of flexibiliteitstender – Een algemene uitvraag naar flexibiliteit van de netbeheerder wordt ingezet t.b.v. netcongestiemanagement (ATO/CBC TCT is Aansluit- en TransportOvereenkomst / CapaciteitsBeperkingContract Tijdgebonden Capaciteit bij Transportbeperking).
Voorkomen congestie in storingssituaties – D.m.v. slimme ingrepen (bijvoorbeeld afschakelen van bepaalde typen gebruikers) congestie in storingssituaties voorkomen. Wie bepaalt het type gebruikers dat afgesloten wordt? Dit paardenmiddel uitsluitend in noodgevallen toepassen.Inperken door klant (eigenaar zonnepanelen e.d.)

Inperken houdt in: vermogensbeperking zorgt ervoor dat bij terugleveren de piek automatisch wordt afgetopt. De momenten dat er teveel teruggeleverd dreigt te worden, vlakt software de piek in terugleveren af waardoor het elektriciteitsnet niet overbelast wordt.
Vaak geen werkelijke oplossing maar er kan tijdelijk dankbaar gebruik van worden gemaakt.
Wie?: de producent van energie (particulier, zonnepark- eigenaar, windmolen-eigenaar)
Pieken aftoppen door passieve vermogensbegrenzing – Bij passieve vermogensbeperking wordt de productie op piekmomenten begrensd door een vaste waarde, waardoor op die piekmomenten de teruglevering wordt afgetopt. "De piekproductie gaat verloren. Deze verliezen zijn op jaarbasis vaak klein vanwege het beperkte aantal 'piekdagen' in Nederland. Ondanks de beperkte productie blijft er vaak een deel teruglevering bestaan". 
Voordelen: minder belasting van openbare net, er is nog enige mate van teruglevering, vaak softwarematig te regelen in omvormer, "standaard toepassing in systeemontwerp, lagere kosten voor (kleinere) omvormer en aansluiting, vaste grens aan mogelijk terug te leveren vermogen". 
Nadelen: deel van de "overtollige" zonne-energie gaat verloren.


passieve vermogensbegrenzing (softenergy / rvo):


Pieken aftoppen door actieve vermogensbegrenzing – Bij actieve vermogensbeperking kan de productie altijd, dus ook op piekmomenten worden begrensd door het eigen gebruik (het verbruik op locatie), waardoor (ook) op die piekmomenten de teruglevering wordt afgetopt (gestopt). De actieve vermogensbeperking kan ook worden uitgeschakeld of veranderd worden zodat toch teruggeleverd wordt, maar in beginsel is deze oplossing voor het openbare net ideaal.
Voordelen: "toepasbaar op de meeste commerciële omvormers, relatief goedkoop, zeer flexibel voor toekomstige aanpassingen, tot aan volledig voorkomen van benutting van netcapaciteit".
Nadelen: uitsluitend voor producenten die veel opgewekte elektriciteit zelf kunnen gebruiken, kosten actieve vermogensbegrenzing voor particulieren veel te hoog, bij dreiging overbelast net geen teruglevering meer (alle "overtollige" zonne-energie gaat verloren), veelvuldig ontbreken van teruglevering wekt ergernis op bij gebruiker.


actieve vermogensbegrenzing (softenergy / rvo):Integratie


Integratie houdt in: wat op hoger niveau geregeld kan worden.
Wie? netbeheerders

Internationaal technische benchmark – Een internationaal kader dat de prestaties van nationale elektriciteitsnetten beter beoordeelt om international concurrentie te stimuleren
Party Syntegration (Sector Coupling) – Gebruikmakend van de overlegmethode Malik SuperSyntegration (MSS) om een integrale samenwerking te bewerkstelligen waarbij snel beslist moet worden over optimale oplossingen in complexe situaties.
Voordelen: kan ellenlange discussies doorbreken.
Nadelen: kan afleiden waar het om gaat (welke probleemstellingen zijn er). 
Programmatische aanpak systeemintegratie voor lokale initiatiefnemers – Oplossingsrichting die voortkomt uit bevindingen ten aanzien van het werken aan systeemintegratie door netbeheerders, overheden en lokale initiatiefnemers.
Uitrol ‘NBNL Real-time Interface' (na eerste focus opwekkers 1-50MW) – Integrale afstemming netbeheerders en marktpartijen – De afstemming tussen netbeheerders en marktpartijen zal nog integraler gemaakt kunnen worden door de uitrol van het NBNL Real-time Interface (NBNL is Netbeheer Nederland).Minder gebruik (kleingebruiker én bedrijven)

Minder gebruik houdt in: lokaal, op niveau woning e.d.; is een vorm van Inperken (maar dan vrijwillig) of op een ander moment gebruiken.
Wie?: van kleine gebruiker tot grote industrie.

Gamified consumer app – Een interactieve app om consumenten te stimuleren beter om te gaan met duurzaamheid in hun woningen en op het werk.
Load Shifting (Verschoven verbruik) – Aanpassen van het eigen gebruik aan wat geleverd wordt. Vaak zal het betekenen dat apparaten alleen werken als het zonnig is i.p.v. in de nacht (wasmachine e.d.). Load shifting kan goed werken als de geproduceerde stroom wordt toegepast om op een of andere manier op te slaan (vullen van accu), omdat je als producent daar geen omkijken naar hebt.
Voordelen: minder teruglevering aan openbare net, eigen gebruik van zelf opgewekte energie vermindert teruglevering en levert financieel meer op als salderen wegvalt.
Nadelen: voorkomt niet dat er teruggeleverd wordt, je moet door iets gemeld worden dat je eigen gebruik op dit moment hoger moet zijn (apparatuur en/of software kost geld), als gebruiker moet je wel steeds je hoofd erbij houden (wanneer welk apparaat aan- of uitzetten), vaak je "dagelijkse schema" aanpassen kan ergerlijk worden, automatiseren is moeilijk (natte was laat je niet in de wasdroger zitten als het een paar dagen regent en er dus geen eigen productie van elektriciteit is om de was te drogen).


load shifting (softenergy / rvo):

Home Energy Management Systems HEMS – Inzet van technologie om het energieverbruik in huishoudens te beheren en te optimaliseren.
Voordelen: waarschijnlijk goedkopere stroom (eerst je eigen gebruik van de zonnepanelen, wassen op die momenten of wanneer elektriciteit goedkoop is)
Nadelen: aanschafkosten, als iedereen gaat wassen als de stroom goedkoop is wordt die stroom weer duur, gevoel dat je wordt geleefd door apparatuur.
Smart Lighting System – Inzet Internet of Things om slimmer om te gaan met verlichting en dus het energieverbruik.
Voordelen: vermindert energieverbruik  (als het smart lighting system in zijn totaliteit niet zelf meer energie vraagt dan het bespaart), eigenlijk uitsluitend voor grote bedrijven en kantoren omdat particulieren bijna allen al op led-lampen over zijn gegaan   
Nadelen: geeft uitsluitend bij bedrijven een significante bezuiniging, gevoel dat je gestuurd wordt door soft- en hardware (vaak is de tijd te kort dat een lamp met bewegingssensor aan is, op de wc bijvoorbeeld).
Minder produceren (tijdelijk) – Bedrijven en industrie die voornamelijk gebruik maken van elektriciteit als "brandstof-bron" kunnen de productie verlagen op momenten dat er teveel vraag naar elektriciteit is. 
Voordeel: kan om aanzienlijke hoeveelheden vermogen gaan (denk aan de aluminium- of staalindustrie).
Nadeel: kan zelden in de werkprocessen ingepast worden; heeft zeer veel invloed op arbeid (tijdelijke werkloosheid of plotseling andere werktijden) en proces (veel systemen zijn niet of niet snel te stoppen en te herstarten).Meer gebruiken (kleingebruiker én bedrijven) 

Op momenten dat er teveel elektriciteit wordt geproduceerd, kan meer gebruikt worden.
Wie?: van kleine gebruiker tot grote industrie.
Meer gebruiken – Bij een overproductie aan elektriciteit kan men meer gaan gebruiken. Wellicht zijn sommige grote bedrijven niet zeer afhankelijk van een continu-proces en kunnen zij gemakkelijk af- en opschakelen. Omdat stroom op die momenten aanzienlijk goedkoper is, kan het juist voor bedrijven interessant zijn zich daarop te richten.Net zwaarder belasten

Net zwaarder belasten houdt in: de grenzen van het net opzoeken om zoveel mogelijk uit het net te halen.

Netcomponenten zwaarder belasten – Netcomponenten zullen zwaarder worden belast om zo meer transportcapaciteit te ontsluiten; deze zullen wel sneller verouderen met als mogelijk gevolg dat er een hogere onderbrekingsfrequentie ontstaat.Opslag energie (kort en middellang)

Opslag energie houdt in: opslag lokaal via batterij/accu of anderszins (kortdurende en middellange opslag).
Lokale opslag van energie en op een
automatische manier slim gebruikmaken van de opslag is een eenvoudige methode om het openbare net niet te belasten: wat het net niet opgaat, is nooit schadelijk voor het net.
Wie?: bedrijfsleven (accu-leveranciers), energiebedrijven, woningcorporaties, Verenigingen van Eigenaars (VVE's),
overheid (subsidies).
Blue energy battery – Opslag van zout- en zoetwater als bron voor opwekken van elektriciteit. 
(Zie eventueel de pagina Energieopslag Blue Energy.)
Buurtbatterij  / buurtaccu
– Lokale energieopslag voor woonwijken en/of buurten d.m.v. grote batterijsystemen: zie bij Wijkgericht.
Gridbatterij / gridaccu – Energieopslag d.m.v. batterijsysteem voor het oplossen van vraag- en aanbodproblematiek op netwerkniveau. (Afbeelding zie bij Zwermbatterij verderop.)
Voordelen: in te schakelen waar problemen zijn, eenvoud van ontwerp, opslag en ontladen kan volledig autonoom plaatsvinden.
Nadelen: zeer grote accu is dure oplossing.
Slimme batterijen / slimme  accu's – Energieopslag d.m.v. batterijsystemen uitgerust met intelligente software en sensoren die het energiebeheer regelen.
Voordelen: neemt werk en beslissingen van ons over (afhankelijk van de mate van intelligentie en wat we willen dat hij doet).
Nadelen: je moet weten wat je wilt (heb ik die kennis?, kán ik wel keuzes maken?), is de koppeling met het eigen net en het openbare net aanwezig?
Subsidie – Subsidie beschikbaar stellen voor kortdurende en middellange opslag van energie in batterijen / accu's, ook accu's voor particuliere woningen, renteloze leningen voor mensen die geen geld hebben voor de aanschaf van pv-panelen. 
Voordelen: minder congestie omdat de accu lokale pieken in terugleveren én afnemen opvangt,  netverzwaring kan meer gefaseerd worden doorgevoerd en uitbreidingen kunnen waarschijnlijk doorgang vinden, maakt burgers meer bewust wat een tekort aan energie inhoudt, geeft burgers meer vrijheid zelf te "spelen" met energie (velen vinden dat echt leuk en niet eens vanwege het geld dat bespaard wordt), ook mensen zonder pv-panelen hebben voordeel aan een accu omdat die goedkope stroom kan laden en dure stroom kan ontladen en zo het net ontlast, renteloze lening voorkomt ongelijkheid tussen bezitters en niet-bezitters van pv-panelen en accu's.
Nadelen: kost aardig wat geld.
Thuisbatterij / thuisaccu – Lokale energieopslag voor individuele aangeslotenen d.m.v. batterijsystemen. (Als alle huishoudens met zonnepanelen van de overheid een accu ontvangt voor de opslag van 1 of 2 dagen, dan vergt dat een zeer fors bedrag maar het is een aardige oplossing voor de burger en waarschijnlijk ook voor het netwerk. Een andere optie is de auto-accu volledig te subsidiëren waardoor de elektrische auto misschien eindelijk betaalbaar wordt voor een gewone particulier.)
Voordelen: te combineren met actieve vermogensbegrenzing waardoor het teveel in de thuisbatterij / privé-accu wordt opgeslagen, te combineren met opslaan van elektriciteit vanuit openbare net als die zeer goedkoop is, onder voorwaarden te combineren met auto-accu (beschikbaarheid in tijd, locatie, zie bij Zwermbatterij hierna).
Nadelen: voor particulier hoge kosten, slechts een beperkte opslag, lang zonder zon betekent een lege accu.
(Zie eventueel de pagina Energieopslag Accu's.)
Zwermbatterij / zwermaccu – Alle aangemelde accu's laden en ontladen afhankelijk van de toestand van het net. Aangemelde accu's zijn vooralsnog voornamelijk de accu's van elektrische auto's omdat er nog geen andere accu's in grote aantallen zijn. Aanmelden kan aangespoord worden door een prijsprikkel (bijvoorbeeld laden kost haast niets en ontladen brengt meer op). Abonnement-achtig systeem om ervoor te zorgen dat er voldoende accu's op de zwermbatterij aangesloten zijn.
Voordelen: netwerk kan gebruik maken van alle aangemelde accu's om het netwerk stabiel te houden, eigenaar van auto kan door prijsprikkel overgehaald worden mee te werken, hoe meer accu's er komen van auto's en andere omgevingen (buurtaccu'sdes te meer profijt heeft de netbeheerder van deze vorm van congestievermindering.
Nadelen: vooralsnog beperkt aantal accu's (alleen van eigenaars met eigen laadpaal), openbare laadpalen niet aansluiten om te vermijden dat de laadpaal steeds door dezelfde auto bezet wordt?, eigenaar van de auto zal toestemming moeten geven voor deze vorm van gridbatterij, aanmelden moet vrijwillig blijven om "big brother" te vermijden, eigenaar moet kunnen aangeven dat hij bepaalde tijdvensters niet aangesloten wil zijn (om er zeker van te zijn dat de auto gebruikt kan worden voor woon-werk-verkeer), het leven van de accu's wordt door het veelvuldig laden/ontladen korter, met artificial intelligence (AI) kan e.e.a. geregeld worden maar wie bepaalt de parameters en de waarden ervan.


energieopslag in accu/batterij (softenergy / rvo):

Opslag in warme stenen – Energieopslag d.m.v. warme stenen om vervolgens een stoomturbine aan te drijven en (opnieuw) elektriciteit te produceren.
Voordelen: grondstof (stenen) is niet duur. 
Nadelen: aanschaf duur (warmte-maker, stoomturbine), niet geschikt voor particulier, stenen moeten goed geïsoleerd blijven, efficiëntie zal niet zo hoog zijn (eerst elektriciteit naar warmte, tijdens opslag verdwijnt warmte voor een deel, later warmte naar elektriciteit), onbekendheid (levert voldoende elektriciteit?).
Large-scale portable energy storage (Off-grid elektriciteitstransport, Spatiotemporal arbitrage) – Inzet mobiele energielevering, via accu's die bij voorkeur geladen zijn met duurzaam opgewekte elektriciteit. 
Voordelen: wanneer congestie dreigt of wanneer er (nog) geen aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk is, kan op aanvraag toch elektriciteit geleverd worden (bij festivals, nieuwe bouwplaatsen e.d. wordt het openbare net niet extra belast). 
Nadelen: duur, bezetting truck onzeker (truck staat vaak werkloos?), veel gedoe dat weinig oplevert, alleen uitvoeren als er noodzaak is (zoals in de genoemde voorbeelden), vóór het gebruik moeten toch de accu's worden geladen.
Supercondensator / ultracondensator – Energieopslag d.m.v. super- of ultracondensator. Verkeert nog in pilot-fase. "Het geheim van de nieuwe supercondensator is de combinatie van verschillende materialen - daarom noemen chemici de supercondensator asymmetrisch". 
Voordelen: enorme energiedichtheid (aantal kW/kg), na 10.000 laad-ontlaad-cycli nog steeds 90% van de capaciteit.
Nadelen: nog in experimentele fase. 
Superconducting magnetic energy storage (SMES) – Energieopslag d.m.v. opslag in een magnetisch veld m.b.v. een supergeleidend materiaal dat onder de kritische temperatuur is afgekoeld. "Zodra de supergeleidende spoel is opgeladen, zal de stroom niet afnemen en kan de magnetische energie voor onbepaalde tijd worden opgeslagen." De opgeslagen energie kan worden teruggegeven aan het netwerk door de spoel te ontladen.
Voordelen: omvormer/gelijkrichter geeft maar 2 à 3% energieverlies in elke richting (het kleinste verlies van een energieopslagproces), zeer efficiënt proces, retourefficiëntie is groter dan 95%.
Nadelen: vereist forse loeling, hoge kosten supergeleidend draad (daarom vooralsnog energieopslag van korte duur).
Vliegwiel opslag – Energieopslag d.m.v. vliegwielen. Elektriciteit opwekken via magnetisme? Wordt wel eens toegepast om de netfrequentie goed te houden. Geschikt om bij zonne- of windparken voor een tijdje stroom te leveren als er geen zon of wind is?
Voordelen: kan snel energie opslaan (snel gestart en in een kwartier op grote snelheid), eenvoud van systeem, kan snel energie leveren (zeer snel opschakelen, bijvoorbeeld 20 ms), weinig onderhoud, gaat lang mee.
Nadelen: opgeslagen kinetische energie valt snel weg (bijvoorbeeld stand-by loss 7% per uur), niet heel erg grote capaciteit, neemt nogal wat ruimte in, moet goed afgesloten zijn.
(Zie eventueel de pagina Energieopslag Vliegwiel.)Opslag energie (lang, eenvoudige methode)

Opslag energie (lang) houdt hier in: opslag elektriciteit door chemisch/fysisch omzetten (langdurige opslag).
Wie?: bedrijfsleven (accu-leveranciers), energiebedrijven, Staatstoezicht op de Mijnen SodM (zoutcavernes), Gasunie (waterstof )

CAES, Bovengrondse persluchtopslag (containers) – Energieopslag d.m.v. bovengrondse opslag van perslucht.
CAES, Ondergrondse persluchtopslag (een vorm van Long Duration Energy Storage LDES) – Energieopslag d.m.v. ondergrondse opslag van perslucht. Bij een overschot aan duurzame elektriciteit wordt de elektriciteit in de vorm van perslucht opgeslagen in een zoutcaverne en bij een tekort op het elektriciteitsnet gebruikt de installatie de perslucht om elektriciteit te produceren. (Duurzaam geproduceerde waterstof wordt toegepast om de perslucht te verwarmen, bijvoorbeeld bij het "ontladen" wordt de perslucht anders te koud.)
Voordelen: grote opslagcapaciteit (bijvoorbeeld productiecapaciteit van 320 MW), balanseert het netwerk, Eneco heeft aangegeven de volledige capaciteit van de CAES in Zuidwending te gaan gebruiken.
Nadelen: installatie in bijna-bouwfase (voor de installatie is er in 2023 een proefboring, verwachte productie in 2026).


caes, ondergronds perluchtopslag in zoutcavernes (corre energy):

Flow-batterij (Grondbatterij / cavernebatterij met elektrolyten) – Ook deze methode slaat energie op in zoutcavernes. Energieopslag d.m.v. het vullen van cavernes met twee verschillende elektrolyten om een redux-flow accu te creëren: "De uitwisseling van protonen door het membraan (reductie–oxidatie) zorgt voor een stroom door de elektrode, en het gehele proces is omkeerbaar." 
"De capaciteit van een flowbatterij is afhankelijk van het beschikbare volume vloeistof en de concentratie van de opgeloste ionen. De leverbare stroom is echter enkel afhankelijk van de efficiëntie en het oppervlak van de elektroden. De spanning van een enkele cel is afhankelijk van de gebruikte elektrolyten. De spanning van de batterij kan worden verhoogd door meerdere cellen in serie te schakelen."
Voordelen: omkeerbaar proces, (schijnbaar?) eenvoudig proces, benutten lege zoutcavernes.
Nadelen: membranen zijn gevoelige materialen, controle op membranen e.d. op grote diepte is niet eenvoudig?, reacties met zout?, normaliter heb je veel cellen nodig voor een hogere spannin (hoe gaat dat hier?).
Ondergrondse waterstof opslag – Inzet resterende capaciteit voor ondergrondse opslag van waterstof.
PSH – Ondergrondse waterkrachtcentrale – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels een ondergrondse waterkrachtcentrale.
PSH – Uitbreiding koppeling buitenlandse waterkrachtcentrale – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels uitbreiding koppeling buitenlandse waterkrachtcentrale.
PSH (Pumped Storage Hydropower), Energieopslagmeer of opslagbekken – Energieopslag d.m.v. waterkracht middels energieopslagmeren en/of opslagbekken (stuwmeren). Andere benamingen voor een stuwmeer zijn valmeer, bergcentrale, spaarbekken, watermijn, valmeer, pompcentrale. 
(Zie eventueel de pagina Energieopslag Stuwmeer.)Opslag energie (lang, chemisch omzetten, omzetten energie)


Opslag energie (langdurige opslag) houdt hier in: omzetten van elektriciteit naar een andere chemische stof, deze stof (langdurig) opslaan en wanneer het nodig is die stof weer omzetten naar elektriciteit.
Wie?: netbeheerder of overheid (i.v.m. zekerheid van energielevering), bedrijfsleven, energiebedrijven?
 
Battolyser – Efficiënte combinatie van batterij en electrolyser (waterstofproductie).
Power-to-Fuel, Ammoniak – Conversie van elektriciteit in ammoniak gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit.
Power-to-Fuel, Methaan (synthetisch aardgas) – Conversie van elektriciteit in methaan gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit.
Power-to-Fuel, Methanol – Conversie van elektriciteit in methanol gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit.
Power-to-Fuel, Waterstof – Conversie van elektriciteit in waterstof gebruikmakend van resterende capaciteit bij een lage benuttingsgraad en/of elektriciteit van wind- en zonneparken bij een gebrek aan transportcapaciteit.
Power-to-Heat (P2H) – Conversie van elektriciteit in warmte (op verschillende schalen) afhankelijk van de beschikbaarheid van duurzame energie en netcapaciteit.
(Zie eventueel de pagina Energieopslag Chemisch omzetten voor meer gegevens.)Pilots

Pilots houdt in: gezien het nog onbekende karakter zijn een aantal proeven gewenst om te bezien of deze methoden of activiteiten het netbeheer kunnen verbeteren zonder veel kosten.
Wie?: start-ups, innovatieve bedrijven, CBS, netbeheerder)

Gelijkspanning / gelijkstroom: zie boven.
Afsprakenstelsel over ontsluiten van aanvullende meetdata voor System Pilots – Aanvullende meetdata zou de netbeheerder ondersteunen in hun capaciteiten om netcongestie vroegtijdig te detecteren en tegen te gaan in een integraal systeem.
Capaciteitsstudies voor locatiebepaling invoeding – Dergelijke studies helpen om de beste locatie te vinden voor invoeding van duurzame opwek, geredeneerd vanuit de belasting op het net. Andersom gebruikt kan het helpen om probleemlocaties te identificeren en in combinatie met voorgenomen projecten kan het helpen te prioriteren.
Regulatory Sandbox – Bieden van ruimte om te experimenteren buiten de geldende wetgeving om nog niet toegestane oplossingen te toetsen.
Risicobevorderende vergoeding – Aanpassing van vergoedingsprogramma om innovatie binnen het oplossen van netcongestie te stimuleren door risicovolle pilots te financieren.Prijsprikkel

Prijsprikkel houdt in: door een lage dan wel hoge prijs van de elektriciteit (kWh) neemt men hopelijk meer dan wel minder af.
Wie?: netbeheerder, beheerder op wijk-netbeheerder? lokale beheerder?
Batterij transportkosten verwijderen – Verlagen/verwijderen van batterij transportkosten voor grote gebruikers om business case mogelijk te maken; een lager nettarief voor batterijsystemen die congestie van het net verminderen; hoort hierbij ook het interessanter maken voor batterij-eigenaren te laden vanaf het openbare net als er congestie is en aan het net terug te leveren als er een tekort is op het openbare net?
Financiële incentives – Minder energiegebruik financieel belonen, eventueel minder energie in een bepaald tijdslot.
Flexibiliteit via GOPACS – Prijsmechanismen en marktwerking kunnen worden gebruikt om vraag en aanbod van energie te sturen en congestiemanagement toe te passen om tijdelijk meer transportcapaciteit in het net vrij te maken (GOPACS is een samenwerking van de Nederlandse netbeheerders). 
Voordelen: als tijdelijk verschijnsel onder bekende voorwaarden acceptabel om het net te ontlasten (afspraken met gebruikers kunnen verplichtend werken dus een vorm van garantie tegen congestie bieden), grote energieslurpers die hun apparatuur snel uit of aan kunnen schakelen hebben de voorkeur (en helemaal als ze ook nog locatie-onafhankelijk zijn)
Nadelen: veel geregel, veel afhankelijk van de deelnemers.
Voorbeeld van een energieslurper die snel aan- en uit kan schakelen en dus ingezet kan worden om ene teveel aan stroom te verbruiken, is de bitcoinminer (zie bijvoorbeeld het artikel "Duurzame stroomoverschotten steeds vaker een probleem, maar Texas vond een oplossing"). Het is natuurlijk triest om extreem veel stroom te gebruiken voor zoiets neoliberaals en vaags als bitcoins, maar hoe je ook over bitcoins mag denken: als deze energieslurpers uitsluitend het teveel aan stroom verbruiken, is congestie door een teveel aan stroom wellicht te vermijden. Extra voordeel is dat de locatie van bitcoinminers onbelangrijk is, dat kan overal op aarde zijn waar heel veel energie opgewekt wordt (ook in de buurt van een keerncentrale dus). Of bitcoinminers ook een tekort aan elektriciteit kunnen aanvullen, is onbekend. (Voor de meeste datacenters geldt dit niet: de datacenters van Google e.d. kunnen eigenlijk nooit zonder gevolgen op commando uit- en aangeschakeld worden omdat de veelheid aan gebruikers van internet voor de pieken en dalen zorgen.)

Voorbeelden GOPACS flexibiliteit:
(a) Biedplichtcontract (intraday, 1 dag, dezelfde dag). Eén-op-één-overeenkomst tussen netbeheerder en Congestion Service Provider (CSP) dat op verzoek van de netbeheerder de CSP redispatchbiedingen doet in GOPACS. Zo'n biedplichtcontract geeft de netbeheerder de zekerheid dat het congestieprobleem opgelost wordt en de CSP heeft de zekerheid over de vooraf overeengekomen voorwaarden en vergoedingen.
(b) Redisplatch (intraday, 1 dag, dezelfde dag). "Bij redispatch verlagen de netbeheerders op basis van de intradaybiedingen via GOPACS de vraag naar transportvermogen." "Het plaatsen van een kooporder altijd gecombineerd met een verkooporder buiten het congestiegebied of andersom".
(c) Capaciteitsbeperkendcontract met afroep (day ahead, dag vooruit). "Met een capaciteitsbeperkendcontract met afroep komt u contractueel met uw netbeheerder overeen dat u de gevraagde transportcapaciteit beperkt als uw netbeheerder daarom vraagt. U spreekt dus onderling een capaciteitslimiet af."
Peer-to-peer Energy Trading – De ontwikkeling van een virtuele marktplaats die partijen in staat stelt energie te kopen of te verkopen, zelf prijs- en volumerisico's te beheren en de traditionele rol van de energiekleinhandelaar te optimaliseren.
Splitsen van de NL biedzone – Splitsen van de huidige Nederlandse biedzone waardoor er een stimulans m.b.t. het energieverbruik ontstaat.
Zonal-to-zonal / Zonal-to-nodal – Transformatie van het EU-tarievenstelsel van 'zonal pricing', naar een kleinere granulariteit 'zonal' dan de huidige situatie of zelfs 'nodal' (per knooppunt).Smartgrid


Smartgrid
houdt in: een intelligent netwerk dat van alles automatisch regelt, bij voorkeur op basis van goede, doordachte parameters en waarden.
Wie?: netbeheerder, wellicht ook wijk-netbeheerder toestaan (met duidelijke restricties)?

Advanced Metering Infrastructure (AMI) – AMI maakt gebruik van slimme meters om energieverbruiksgegevens te verzamelen, beheren en analyseren.
AI learning agent – Inzet kunstmatige intelligentie in de vorm van een "learning agent" die het gedrag van elke consument leert om de netplanning vooruitstrevender te maken.
AI operation – Inzet van kunstmatig intelligentie t.b.v. optimaliseren energievraag en -aanbod.
Cable Pooling – Optimale benutting van beschikbare transportcapaciteit door het koppelen van opwekinstallaties op zon en wind.
Global super grid – Een globaal geïntegreerd elektriciteitsnet zou kunnen bijdragen aan de benodigde integrale samenwerking.
GridShield – GridShield is een decentraal energiemanagementsysteem (EMS) voor laadpalen waarmee men "tijdelijk, decentraal en autonoom verbruik of opwek kan dempen om lokale overbelasting [van de lokale transformator] te voorkomen." "Daarmee worden laadpalen aangestuurd om minder af te nemen wanneer het lokale netstation, als geheel of een bepaalde kabel, overbelast is. Sturing is autonoom en decentraal vanuit het netstation, dat wil zeggen: in één richting." 
Voordelen: minder overbelasting van decentraal netwerk, automatisch proces, sturing vanuit het (decentrale) netstation.
Nadelen: voor gebruikers is er geen zekerheid meer dat de auto-accu opgeladen wordt, auto staat af en toe veel langer bij de laadpaal dan je verwacnt, werkt alleen voor openbare laadpalen?, GridShield is een specifieke toepassing voor laadpalen, maar in beginsel ook te gebruiken voor warmtepompen, zonnepanelen e.d. 
(Zie eventueel bij de Zwermbatterij.)
Interconnection Standards – Update van de interconnection standaarden aan de hand van nieuwe technologische ontwikkelingen die impact hebben op het net.
Open Source Advanced Distribution Management System – Open Source ADMS wordt gebruikt om een nieuwe aanpak te verkennen voor management en controle van distributienetten van de netbeheerders.
PlexiGrid – Direct sturen op (het flexibele deel van de) belasting van aansluitingen. Software-oplossing voor TSOs en DSOs om voorspellingen te maken en dynamische net- tarieven te communiceren aan klanten, en voor klanten om daarop te reageren (DSO is Distribution System Operator; DNO is Distribution Network Operator; TSO is Transmission System Operator).
Slim Laden – "Slimme" inzet van technologie om oplaadtijden en laadsnelheden aan te passen aan omgevingsfactoren om het energieverbruik te optimaliseren.
Slimme trafo's – Slimme transformators om voor stabiele stroomvoorziening te zorgen.
Smart cable guard – Inzet van een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om hoogspanningskabels te bewaken en te beschermen tegen beschadiging en storingen.
Smart Energyhubs – Een integrale en gebiedsgerichte aanpak d.m.v. slimme combinaties van opwek, opslag en conversie van energie
Smartgrid: Smart Thermal Grid (STG) – Inzet van technologie om de distributie en opslag van warmte te optimaliseren.
Smart valves – Inzet op afstand bedienbare kleppen in verwarmings-, ventilatie-, airconditionings- en waterleidingssystemen t.b.v. efficiënter energieverbruik.
Vehicle-to-grid (V2G) – De inzet van elektrische voertuigen als opslagmedium voor elektriciteit.
Virtual power plants / DER sturing – Centrale coördinatie van decentrale energiebronnen waardoor deze gezien kan worden als één grote en virtuele energiecentrale (DER is Distributed Energy Resources).
Wijk Energielabel – Een wijk-energielabel kan helpen door inzicht te geven in de energieprestaties van de gebouwen in een wijk; met deze informatie kunnen netbeheerders beter anticiperen op piekmomenten in het energieverbruik en de benodigde capaciteit van het energienetwerk beter inschatten, wat kan leiden tot gerichte investeringen in infrastructuur of stimuleringsmaatregelen.Storingsreserve benutten

De storingsreserve is reserve die nodig is om onderhoud e.d mogelijk te maken zonder dat een deel van het netwerk niet beschikbaar is. De zogenoemde N1-kwaliteitsnorm houdt in dat "het systeem zo ontworpen is dat een enkele storing van een willekeurig netelement niet leidt tot een onderbreking van de levering bij de eindgebruiker. De kwaliteitsnorm is van toepassing als het net volledig in bedrijf is en ook als een deel of delen van het net uit bedrijf zijn voor onderhoudswerkzaamheden."
Wie?: netbeheerder
Storingsreserve benutten – De storingsreserve is grotendeels onbenutte capaciteit op elektriciteitsnetten die in bedrijf zijn op een spanningsniveau vanaf 110 kV. Als congestie dreigt kan die storingsreserve worden gebruikt.
Voordelen: onbenutte capaciteit gebruiken is waarschijnlijk een eenvoudige manier om (overhaaste) netverzwaring te vermijden.
Nadelen: de bijna 100% leveringszekerheid is weg, werkwijzen schijn geharmoniseerd te moeten worden, kan storingsreserve uitsluitend benut worden op momenten dat er geen storing en geen onderhoud is?Wijkgericht

Wijkgericht houdt in: teveel opgewekte elektriciteit wordt eerst op buurtniveau ter beschikking gesteld en daarna pas aan het openbare net geleverd. Meer vraag dan de "eigen vraag" betekent eerst afname van de buurt-accu o.d. en daarna pas van het openbare net.
Wie?: netbeheerder, lokale producent, energiecoöperatie (wijkcoöperatie als mini-energieleverancier), woningcorporatie, Vereniging van Eigenaars VVE
Directe Lijn – Rechtstreekse levering van elektriciteit van een producent aan een afnemer in de buurt. Bijvoorbeeld bij een industrie- of bedrijventerrein kan de elektriciteit van een omvangrijk dak met zonnepanelen worden gebruikt bij "de buurman"; in tweede instantie kan elektriciteit betrokken worden van het openbare net. Enige intelligentie van apparatuur is een vereiste.
Voordelen: minder belasting van het openbare net, benutten van geproduceerde elektriciteit, 1-op-1 producent-afnemer is duidelijk en technisch eenvoudig haalbaar (vooral als het buren zijn)
Nadelen: goede afspraken zijn nodig, economisch gevoelig (faillissement van één of beiden).
Buurt-gebruik (Energiecoöperaties) – Energie delen. Koppelen verbruikers en gebruikers. Gebruik van elektriciteit die in de buurt is geproduceerd (geen directe lijn tussen producent en afnemer). Bijvoorbeeld bij woningen op wijkniveau of bij een industrie- of bedrijventerrein kan eerst de in de buurt geproduceerde elektriciteit worden gebruikt en als die niet beschikbaar is van het openbare net. Enige intelligentie van apparatuur is een vereiste.  
Bijvoorbeeld bij woningen op wijkniveau of bij een industrie- of bedrijventerrein kan eerst de in de buurt geproduceerde elektriciteit worden gebruikt en als die die niet beschikbaar van het openbare net. Intelligentie van apparatuur is wel een vereiste. 
Handig lijkt de combinatie van woon- en bedrijfsgebied/kantoren: als de elektriciteitsproductie van de zonnepanelen van een nieuwe woonwijk en van bedrijven/kantoren gebruikt wordt voor de productie op dat bedrijventerrein (overdag energieslurpend werk) of bij die kantoren (overdag warmtepompen of airco's).
In Vlaanderen kun je al via EnergySwap zelf opgewekte elektriciteit aan anderen aanbieden (dus niet of niet uitsluitend aan het elektriciteitsbedrijf): "Onze missie is om de kracht van consumenten te ontsluiten om zo de energietransitie te stimuleren. EnergySwap levert een bijdrage aan de energietransitie door middel van het rechtstreeks bijeenbrengen van overtollige zelf geproduceerde elektriciteit en verbruik." 
Waarschijnlijk geen congestie van het "buurtnet" en  distributienet omdat die meestal niet de bottleneck vormen.
Voordelen: minder belasting van het openbare net, eigen productie van alle deelnemers kan in de buurt gebruikt worden voordat het aan het openbare net wordt teruggeleverd, goed te combineren met een buurt-accu waardoor ook de tweede-stap-teruglevering verminderd wordt.
Nadelen: verrekening van aan de buurt geleverde stroom is wellicht lastig (softwarematig en juridisch, een soort energiecoöperatie kan nodig zijn), als er geen bedrijven en kantoren deelnemen en op een zeer zonnige dag iedereen buitenshuis werkt wordt er niet veel in de buurt gebruikt komt het toch weer vooral aan op terugleveren (als het niet opgeslagen wordt in een buurt-batterij / buurt-accu).


buurt-gebruik, koppelen verbruikers (softenergy / rvo):


zelf opgewekte overtollige elektriciteit verkopen aan andere gebruikers via energyswap:

Buurtbatterij / buurtaccu – Lokale energieopslag voor woonwijken en/of buurten d.m.v. grotere batterijsystemen.
Voordelen: gaat congestie van het regionale net (distributienet-regionaal) en het hoofdnet (hoogspanningsnet) tegen, mogelijk goedkopere elektriciteitsprijs (alleen gebruik distibutienet-lokaal, na de investering uiteraard).
Nadelen: nog vrij dure accu's, software moet beschikbaar zijn.
Edge Computing – Een aspect van smart grids waarbij dataverwerking en dataopslag plaatsvindt dichtbij de bron van de gegevens, in plaats van een centrale locatie (bijvoorbeeld de cloud) t.b.v. de verwerkingscapaciteit van data en de dataprivacy.
Game theory in lokaal energiegebruik en opslag – De toepassing van game theory zou het verbruik, opslag en teruglevering van lokaal opgewekte energie kunnen optimaliseren.Diverse

Diverse houdt in: onbekend is wat het nut is van deze oplossingen.
Wie?: onbekend.

Open access transmission (OAT) – Open Access Transmission is een aanpak waarbij transmissiesystemen open staan voor alle marktdeelnemers; dit betekent dat externe partijen, zoals elektriciteitsproducenten en -distributeurs, toegang hebben tot het elektriciteitsnetwerk om hun energie te leveren aan eindgebruikers.
Privatisering net(componenten) – Privatisering van het elektriciteitsnetwerk kan helpen bij het verminderen van net-congestie door middel van investeringen in infrastructuur en meer concurrentie op de energiemarkt [gezien de ervaringen met andere privatiseringen lijkt het advies: niet doen, het risico van chaos is te groot, maatschappelijk te grote gevolgen).
Schone aggregaten i.p.v. storingsreserve – Inzet schone aggregaten o.b.v. groen gas en/of accu's om reserves te verminderen (?)
Zon op dak – Zonnepanelen op de daken van kleinverbruikers en grootverbruikers (KV'ers en GV'ers).De term congestie (ophoping) is afkomstig van het Franse congestion uit het Latijnse congestio (het samenbrengen, ophopen), van congerere (verl. deelw. congestum) (bijeenbrengen, ophopen), van com- (samen) en gerere (dragen, brengen); bron Etymologiebank.

De Engelse term curtailment (beperken, limiteren) is een woord gebaseerd op de Oud-Franse courtault (kort gemaakt), van cort, van het Latijnse curtus (kort) en -ault, een achtervoegsel van Germaanse oorsprong; bron Online Etymology Dictionary.