home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


druklaag

 

druklaag

Ook: gewapende druklaag, constructieve druklaag. Een druklaag is een in het werk gestorte, gewapend betonnen afwerklaag op een (betonnen) constructievloer; de constructievloer is meestal een systeemvloer van vloerelementen (balken, kanaalplaten, broodjes, breedplaten, ribcassettevloer, TT-plaatvloer, wingvloer e.d.). 
De druklaag wordt normaliter voorzien van een draadmat (wapeningsnet). Bij een breedplaatvloer is de wapening van de druklaag eigenlijk al aanwezig en volstaat koppelwapening bij de overgang tussen de breedplaten. Bij een kanaalplaatvloer geldt tevens: "Druklagen dikker dan 50 mm moeten zijn gewapend met een kruisnet bestaande uit staven met een diameter van tenminste 5 mm en een hart-op-hart-afstand van maximaal 150 mm (staalkwaliteit FeB 500)."
Door de druklaag ontsaat er,ondanks de oorspronkelijk losse vloerelementen, een meer monoliet-achtige vloer.

Doel van de druklaag
- lastspreiding (de druk van de lasten op de vloer wordt gelijkmatig over de plaat wordt)
- vergroting van de druksterkte (verhoogt het draagvermogen van de vloerelementen; maakt grotere overspanningen mogelijk) 
- vergroting van de stijfheid (doorbuiging geringer; de (elementen)vloer gedraagt zich als n sterke, stijve plaat)
- schijfwerking (constructieve koppeling van vloerelementen; voldoende verankering van de druklaag in dwarswanden en kernen zoals liftkokers)
- soms is de druklaag ook de "afwerkvloer" (betrekkelijk gladde vloer; ook naden tussen vloerelementen worden door de specie van de druklaag gevuld)
- tegengaan van scheuren (meestal rechtlijnige scheuren bij vloerelementen; om scheuren in harde vloerafwerkingen (natuursteen, keramische tegels, terrazzo, kunststofvloeren) te voorkomen)
- hogere dwarskrachtcapaciteit
- opname van steunpuntmomenten (extra wapening)
- geluidsisolatie (vanwege meer massa).


druklaag bij resp. kanaalplaatvloer, broodjesvloer en breedplaatvloer (sbrcurnet infoblad 105 rechtlijnige scheuren in afwerkvloeren voorkomen):


Eisen druklaag
De eisen die gesteld worden aan de druklaag, zijn afhankelijk van de situatie. De constructeur of de leverancier van de vloerelementen zal hiervoor gegevens leveren.
Aan de druklaag kunnen de volgende technische eisen worden gesteld (zie ook verderop bij Problemen):
- Aanbevolen minimumdikte van de druklaag is vaak minimaal 40 mm op het hoogste punt van de vloerplaat. Bij grotere belastingen per m2 en voor schijfwerking wordt minimaal 50 mm geadviseerd. Bij balken en vulelementen wellicht zelfs tot ca. 60 mm.
- Wapeningsnet: mininale diameter 5 mm, maaswijdte 150 mm (ofwel: 5-150 mm). "De wapening in de druklaag ter plaatse van de oplegging mag in de langsrichting van de platen niet meer zijn dan 6-150 mm." Om grote scheuren te vermijden wordt wel eens aangeraden een kleinere diameter te nemen (5 of 6 mm is klein) en een kleinere maaswijdte (100 mm i.p.v. 150 mm).
- Sterkteklasse van het beton van de druklaag minimaal C25/30.
- Het opstorten van de druklaag dient in n fase te gebeuren.
- Opmerking: aan een druklaag voor andere toepassingen dan bij vloerelementen kan andere technische eisen worden gesteld, bijvoorbeeld de druklaag bij een  

Koppelwapening bij een breedplaatvloer
- Bij een breedplaatvloer wordt vaak volstaan met koppelwapening. "Koppelwapening ter plaatse van opleggingen mag hooguit reiken tot de halve plaatdikte (in de voegen of in sleufsparingen)."
- "Voor een brandwerendheid van 30, 60 en 90 minuten is een koppelwapening niet nodig wanneer er een gewapende druklaag aanwezig is van minimaal 50 mm dikte en met een kruisnet van minimaal 5-200 mm."
- "Voor een brandwerendheid van 120 minuten is zowel een gewapende druklaag nodig als een koppelwapening (per kanaalplaat twee staven 10 mm met een minimale verankeringslengte van 600 mm)."

Problemen en mogelijke oplossingen met druklagen
- De constructieve betonnen vloer waarop de druklaag komt, is te droog (de specie van de druklaag droogt te snel, de sterkte is minder, de hechting is minimaal). 
Dus: bevochtig de vloerelementen voordat de druklaag wordt aangebracht. 
- De vloerelementen en de druklaag hechten niet goed. Om de hechting te bevorderen dient de vloer schoon, vetvrij en zonder plassen water te zijn. Overtollig water door plassen (hemelwater) of door lekkages van de druklaag (door naden van vloerelementen e.d.) geeft ontmenging van de vers gestorte druklaag. De vloerelementen kunnen ook te droog zijn waardoor de hechting minder is en de onderste laag van de druklaag bros wordt.
Dus: Stof, gruis en ander vuil en vetachtige stoffen op de vloerelementen moeten verwijderd worden. Verwijder overtollig water; bevochtig droge vloerelementen voordat de stort begint (bij voorkeur ook de middag of avond vr de stort om het water goed in de vloerelementen te laten dringen).
Opmerking: ook het opruwen van de toplaag van de vloerelementen zal de hechting vergroten.
- De druklaag wordt niet in n keer gestort, waardoor stortnaden ontstaan en er geen monoliete constructie is. De kans is groot dat vuil, stof, te veel water of te weinig water op de scheiding tussen de druklagen een slechtere hechting geeft, wat lokaal een brosse toplaag kan geven (scheurtjes).
Dus: druklaag in n fase aanbrengen.
- De druklaag is nog niet voldoende gehard wanneer met vlinderen wordt gestart. Te vroeg starten met vlinderen perst water uit de druklaag waardoor deze brosser kan worden. 
Dus: de druklaag moet voldoende gehard zijn, zodat deze de machines kan dragen (dat moment is wel moeilijk te bepalen).
- De specie van de druklaag droogt te snel, met als resultaat scheurvorming in de toplaag (craquel) en een brossere toplaag.
Dus: bescherm de specie met bijvoorbeeld een curing compound of folie zodat er geen uitdroging plaatsvindt. (Bij hoge temperatuur, veel wind of zon waarschijnlijk bij voorkeur bedekken met folie.)
- De druklaag wordt niet gelijktijdig met de voegvulling tussen de vloerelementen aangebracht, waardoor geen of een minder monoliete constructie ontstaat.
Dus: de voegen gelijktijdig vullen bij het storten van de druklaag. (Zorg er wel voor dat er geen  openingen zijn in de voegen waardoor water en fijn materiaal uit de specie naar beneden kan lekken wat ontmenging geeft.)
- De druklaag is in het midden van de vloer te dun. Door de zeeg is halverwege de overspanning de druklaag minder dik dan bij de opleggingen. De betondekking in het midden van de vloer kan hierdoor te klein zijn, waardoor de trekkrachten niet goed worden gespreid.
Dus: zorg ervoor dat ook in het midden de druklaag voldoende dik is.


druklaag en afwerklaag (henk de heer):


voorbeeld van het aanbrengen van betonspecie bij een druklaag:


Eng. compressive layer