home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wateroverlast

 

wateroverlast

Op enige manier wateroverlast? Bel als het acuut is de brandweer, anders de gemeente en eventueel het lokale waterschap.

Wateroverlast kan voor een deel, afhankelijk van de ernst, bron en omgeving, worden vermeden door:
- noodoverloop (noodafvoer, teveel water op het dak)
- bodemafsluiter (teveel water in de kruipruimte)
- grindkoffer in de tuin, zandpaal o.d. bij aanleg van een gebouw
- waterdoorlatende bestrating, grastegel e.d. (hemelwater sijpelt door de bestrating heen)
- waterkering (duin, dijk, kade, woerd e.d.; voor toegankelijkheid o.m. een coupure; na de dreigende rivieren-watersnoodramp van 1995 zijn veel dijken versterkt en in 2050 moeten 2000 km dijk en 500 sluizen en gemalen versterkt zijn om ook een teveel aan rivierwater af te kunnen voeren) 
- ruimte voor de rivier (sommige uiterwaarden en andere aangewezen gebieden mogen weer overlopen om een gevaarlijk hoog waterpeil van de rivier te verlagen; de Rijn kan een doorstroming van 16.000 m3, ofwel 16 miljoen liter, per seconde aan en in de toekomst waarschijnlijk 18.000 m3/s)
- extra veel en zware pompen om water over de dijken naar rivier of zee te brengen (steeds blijkt het dat enorme waterpompen een goede, tijdelijke oplossing kunnen zijn om een teveel aan water uit een poldergebied of rivier naar een ander water te brengen, zolang het waterpeil van dat andere water tenminste lager ligt dan de dijk of duin die voor bescherming van dat water zorgt) *)
- weilanden, bossen, tuinen e.d. (water bergen in de grond zodat het geen overlast geeft in bewoond gebied)
- rivieren meer ruimte geven (ont-kanaliseren; meer uiterwaarden als overloop bestemmen, geen bewoning en beperkte begrazing)
- retentie (teveel water opvangen, water opslaan voor later gebruik)
- wadi's (lokale berging hemelwater in "droge sloten")
- groendaken (buffert hemelwater in het substraat)
- klimaatmantel en klimaatbuffer (in zijn algemeenheid rekening houden met meer regen e.d.)
- nooddijk (een nooddijk van zandzakken of een kunstmatige dijk (zie foto); nooddijken moeten aangelegd worden voordat het water overlast geeft)
- spaarbekken(centrale) (het bekken kan veel water bergen)
- bouwen op een terp e.d. (hoger wonen dan het gebied dat onder water kan komen te staan; vliedberg e.d., ook voor de dieren)
- bouwen op het water (woningen stijgen en dalen mee met het waterpeil)
- voor een teveel aan vuilwaterafvoer, zie bij riool.


wateroverlast: een nooddijk kan een oplossing zijn voor een teveel aan water, bijvoorbeeld bij een (zo goed als zekere) overstroming van een rivier, maar eigenlijk moet zo'n situatie vermeden worden... (geodesign barriers):


droogmakerij met polder, sloot, molen, (polder)gemaal, dijk, kanaal of boezem:


zeer eenvoudige trap die overtollig water uit de polder van een laaggelegen gebied naar zee zou kunnen afleggen; de pijlen geven pompen / gemalen weer:


*) Wonderlijk dat zoiets simpel als pompen een groot gebied tegen wateroverlast kan beschermen, of krijgen wij ook Franse toestanden zoals eind 2013: "De Franse overheid is op wateroverlast in het noorden niet echt goed voorbereid. Er zijn verouderde pompinstallaties in Kales; een nieuwe pomp in Duinkerke werkt niet wegens ruzie over de garantie. Wijken zijn gebouwd in overstromingsgebied, weiden die in de winter overloopwater opvingen zijn akkers geworden, afwateringen en beken worden niet of te laat onderhouden, te zware landbouwmachines verdichten de grond." (Waals Weekblad, 24 nov 2023)


Eng. flooding, waterlogging, excess water