home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wadi

 

wadi

Wadi heeft meer betekenissen:


1. Ook: woestijndal. Een wadi is een rivier in droge gebieden die het grootste deel van het jaar droog staat, maar tijdens de natte periode veel water te verwerken krijgt.Wadi is het Arabische woord voor "dal, seisoenale rivierbedding"; bron Etymologiebank.


2. Een wadi is een infiltratiesysteem voor afvoer en opvang van hemelwater waarbij plaatselijk en meestal tijdelijk gebruik wordt gemaakt van de opslagcapaciteit van de bodem. De wadi ligt altijd in het bewoonde gebied waar de opvang van hemelwater gewenst is bij langdurige hevige regenbuien. Vaak wordt de grond onder de greppel van de wadi met een grindkoffer of grof zandig uitgevoerd (percolatiekoffer) waardoor het regenwater naar die laag kan wegzijgen (geïnfiltreerd wordt in die laag) en de opslagcapaciteit toeneemt. Eventueel kan de wadi nog voorzien worden van drainage waardoor een teveel aan water toch afgevoerd wordt naar een ander gebied, het riool of een overstort. De doorlatendheid van de ondergrond is dus belangrijk. Vooral bij een zeer hoge grondwaterstand zijn (extra) drainages nodig. Verder dient er natuurlijk voldoende ruimte beschikbaar te zijn om een wadi aan te kunnen leggen. Een wadi kan uiteraard vooral goed functioneren wanneer de grondwaterstand onder het infiltratiebed ligt. Wanneer sprake is van een percolatiekoffer met drainage dan dient de grondwaterstand onder die koffer te liggen.
Een wadi is een voorbeeld van een miniatuur retentiegebied.


principe van een wadi met percolatiekoffer en drainage;
klik voor groter! (antea group oranjewoud):


De natuurlijke wadi vormt vaak een goedkope, fraaie, degelijke en duurzame waterhuishouding. Het via wadi's vertraagd afvoeren van regenwater en het zoveel mogelijk schoon houden en bergen kunnen belangrijke uitgangspunten zijn bij stedenbouwkundig planningen.

Er zijn verschillende soorten wadi's, waaronder:
- een natuurlijke goot langs de weg of langs tuinen zorgt voor opvang en voor opslag (de goot vangt het regenwater op en slaat het in de goot op, eventueel dus ook in de bodem onder de goot) 
- een soort goot langs de weg zorgt voor afvoer van het water naar een zandige bodem waar het water geïnfiltreerd wordt in de bodem (de grootte is meestal die van een sloot, maar dan meestal drooggevallen en met gras begroeid, soms een wat groot uitgevallen greppel)
- een laaggelegen (klein) gebied in een wijk fungeert als tijdelijke opvang- en opslagplaats van regenwater.

Jammer is dat af en toe wel heel geforceerd een wadi wordt aangelegd, waardoor de voortuinen van de woningen in het geheel zijn vervallen en smalle betonnen bruggetjes van de openbare weg naar de woningen lopen (Apeldoorn, Haven Centrum, Molenstraat).


klik op de afbeeldingen voor groter


wadi in de woerd, utrecht, vasalisplantsoen, en de volgende foto wanneer het een tijdje geregend heeft (foto joostdevree):


door wadi ontstaat een langzamer afvoer van hemelwater naar het riool (foto joostdevree):


Voor de betekenis van de bekende term wadi zijn een aantal varianten gemaakt:  
- WADI staat voor Water Afvoer door Drainage en Infiltratie (afstudeerproject Erik Donkers, TU Delft). Het is dus een zogenoemd backroniem omdat het refereert aan de wadi als droge rivier.
- "WADI staat voor WAter Data Infrastructuur en is een milieuvriendelijk systeem voor de afvoer van regenwater. Door toepassing van een WADI wordt het regenwater niet afgevoerd via het riool, maar wordt het op een natuurlijke manier weer opgenomen in het grondwater. Het regenwater wordt via molgoten in het wegdek geleid naar een lager gelegen groenstrook in het gebied. Daar bevindt zich onder de grond een infiltratiesysteem dat ervoor zorgt dat het regenwater goed in de grond opgenomen kan worden. Gedurende natte perioden zal er water in het WADI-gebied blijven staan."

De term percolatie is afkomstig van het Latijnse per-colo (filteren) of per colari (doorsijpelen).

Afbeeldingen o.m. Apeldoorn en Helden.

Zie ook greppel, klimaatbuffer en klimaatmantel.

Meer watergangen (waterlopen)

Meer retentiesoorten

Eng. wadi; (m.b.t. afvoer regenwater) swale