home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


groene stroom

 

groene stroom, groene energie

Groene stroom is elektriciteit die opgewekt is uit duurzame energiebronnen. Met duurzame energiebronnen worden alle bronnen bedoeld die "hernieuwbaar" zijn. Kort gezegd alle bronnen die niet onder de fossiele energiebronnen vallen (steenkolen, aardolie, aardgas, bruinkool e.d.) en volgens velen toch ook kernenergie (omdat er nauwelijks CO2-productie is).
 
Een bijkomend voordeel van groene stroom is dat we minder afhankelijk worden van buitenlandse energieleveranciers en internationale transporteurs van olie en gas. 

Nadelen van groene stroom (situatie 2020):
- de huidige bronnen van groene stroom (zon, wind e.d.) zijn nog niet permanent beschikbaar 
- grootschalige energieopslag is nog lang niet haalbaar
-
bij veel omvangrijk geproduceerde groene stroom (windmolens, zonneparken) is er vaak handjeklap tussen overheid en industrie: zo vergroenen industrie en data-centers (zij kunnen extreem goedkope groene stroom aankopen) terwijl de burger daar een veelvoud voor moet betalen.

Gebruik van aardgascentrales voor de "noodgevallen" wanneer zon of wind ons in de steek laten, is zeer eenvoudig omdat aardgascentrales zeer snel op- en af te schakelen zijn en zeer weinig CO2 en schadelijke stoffen uitstoten.
 
Van veel CO2-volgers ontvangt dat misschien niet de schoonheidsprijs, maar het is vooralsnog wel de meest optimale oplossing (zolang we niet 100% van de tijd groene stroom kunnen produceren en aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof is). Zeker als je bedenkt dat bijvoorbeeld België en Duitsland juist op aardgascentrales overgaan en veel aardgasleidingen aanleggen... Zijn we weer het braafste jongetje van de klas of zijn we gewoon een beetje dom (of beide)?
Wanneer over een aantal jaren veel oudere woningen zijn geďsoleerd of afgebroken, én opslag van elektriciteit toegankelijker en goedkoper is geworden, kunnen we veel gemakkelijker van het aardgas af. En zonder extreem hoge kosten voor de burger.

Kernenergie is niet voor iedereen ideaal, maar voor CO2-volgers is het een uitkomst, omdat bij de mix van zonne-, wind- en kernenergie zekerheid is van omvangrijke levering van fossielvrije elektriciteit terwijl voor een vrijwel CO2-vrije energieproductie wordt gekozen.
Wanneer zonne- of windenergie heel veel elektriciteit levert en de energie van de kerncentrale dus eigenlijk "teveel" is, kan die elektriciteit zorgen voor additionele energie-omzetting (naar waterstof of methanol o.d.) of geleid worden naar energieopslag (accu's, faseovergangsmaterialen e.d.).

Tegen een aantal vormen van groene stroom komt echter steeds meer verzet, van omwonenden en van milieumensen:

  • Tegen windturbines op land is behoorlijk veel weerstand, vooral door het lawaai van de enorme wieken.

  • Tegen zonneparken (gigantische "weilanden" vol pv-panelen) is veel weerstand omdat het in ons kleine landje de natuur verdrijft.

  • Tegen biomassa van niet-restafval is veel weerstand door de kaalslag van extreem omvangrijke bosgebieden (leefomgeving van allerlei dieren).

Zoveel weerstand, en toch besloeg in 2020 werkelijk groene stroom, dus excl. grijze biomassa, helaas nog maar 18% (zie Excel sheets groene stroom en totaal elektriciteitsproductie in NL).

Het verbruik van elektra en gas is vermeld in verbruik elektra en gas in een woonhuis.

Bronnen en transitiemiddelen van groene energie zijn onder meer (transitiemiddelen zijn manieren of machines die energie omzetten in elektriciteit)


principe van een "
normale" elektriciteitscentrale op brandstof (kolen, gas; voor afbeeldingen van vormen van groene stroom en andere groene energie zie bij de links van de soorten hierboven)


Verg. grijze stroom, energiebesparing.