home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


funderingsproblemen bij houten

 

funderingsproblemen houten palen

In Nederland staan veel oudere gebouwen op houten palen, zonder betonnen oplanger. Op zich is hier niets mis mee, maar wanneer het grondwaterpeil zakt en de bovenkant van de houten palen droog komt te staan, beginnen de palen te rotten. Tevens zijn aantastingen door schimmels en bacteriŽn vaak een oorzaak voor het zwakker worden van de houten palen. Bij te zwakke palen moet er opnieuw gefundeerd worden.

De Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) geeft aan: "Een groot deel van de funderingsproblemen bij huizen met houten palen wordt veroorzaakt doordat het grondwater verlaagd is tot een stand lager dan het hoogste funderingshout. Dit kan komen door lekke, drainerende riolen, te laag afgestelde drainages, verlaging van het oppervlaktewater, grondwateronttrekking en bemalingen en bouwputten. Er kan zuurstof bij het hout komen waardoor schimmel een kans krijgt zich te ontwikkelen. Er is dan sprake van paalrot."

Funderingsproblemen houten palen
Enkele funderingsproblemen bij houten palen:
-  aantasting door bacteriŽn en schimmels, waardoor de sterkte van het hout vermindert
-  droogstand (het droogstaan van de bovenkant van de houten paal)
-  overbelasting van de fundering door middel van bijvoorbeeld verbouwingen, ophogingen, ontwerpfouten, bouwfouten
negatieve kleef (de paal wordt hierbij verder de grond in getrokken door aanklevende grond).

Gebreken aan de fundering manifesteren zich meestal in de vorm van verzakkingen, vaak in combinatie met scheurvormingen in gevels en dragende muren. Het is daarom ook altijd verstandig om voor renovatie of aankoop van een pand de staat van de fundering in kaart te brengen. Herstelwerkzaamheden aan verzakte, gescheurde en aangetaste funderingen zijn meestal ingrijpend van aard en daardoor zeer kostbaar.

Soorten aantasting
Er kunnen vijf patronen van aantasting worden onderscheiden, deze patronen worden veroorzaakt door de volgende micro-organismen:
- tunnelvormende bacteriŽn (TB)
- erosie bacteriŽn (EB)
- bruinrotschimmel
- witrotschimmel
- softrotschimmel.

Voor deze bacteriŽn is er een bestrijdingsmiddel op de markt. 

Indien de palen te ernstig zijn aangetast dan zijn er nog maar twee oplossingen: 
- de fundering herstellen en/of vernieuwen (zie verder bij funderingsherstel)
- de gehele woning slopen en vervangen door nieuwbouw (met betonnen palen)

Scheuren en metingen
Een vloer die verzakt, een deur die begint te klemmen, een scheur in de muur. Dit kunnen de eerste tekenen zijn van een sterk verzwakte fundering. Wanneer de scheuren ook op de buitengevel te zien zijn, is het tijd om professioneel advies in te schakelen. Als u te lang wacht met het herstellen van uw fundering kan de reparatie kostbaarder worden.

Wanneer er scheuren gevonden zijn is het van belang om metingen te verrichten, hier zijn verschillende manieren voor:
- Lintvoeg- en vloerwaterpassing. Met een lintvoegmeting wordt de hoogteligging van een doorgaande lintvoeg (horizontale voeg) in het metselwerk van de buitengevels vastgesteld. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de lintvoeg oorspronkelijk horizontaal heeft gelegen. Door deze meting ontstaat er een beeld van het zakkingsverschil dat sinds de bouw in de fundering van het pand is opgetreden.
- Nauwkeurigheidswaterpassing. In de buitengevels van het pand worden meetpunten geplaatst. De hoogte van deze meetpunten worden nauwkeurig gemeten. Door deze meting regelmatig te herhalen wordt er informatie over de zakkingssnelheid van de meetpunten verkregen. 

Deze methoden werden o.m. gebruikt bij het aanleggen van de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam; zo waren er bijvoorbeeld verschillende meetpunten en meetapparatuur te zien rondom het Centraal Station.

Droogstand
Droogstand is in deze context het droog staan van houten paalkoppen, meestal als gevolg van een (te) lage grondwaterstand. Wat de (te) lage waterstand veroorzaakt heeft, is meestal moeilijk te achterhalen. 

Oorzaken van droogstand en bijbehorende oplossingen kunnen zijn:

     
oorzaak lage waterstand    oplossing
weglekken grondwater door kieren in verouderde rioolbuizen (privť- en gemeenteriolen)   nieuwe riolering aanbrengen
verlagen grondwaterstand (in buurt, in plassen en singels; denk ook aan boerenerven in de buurt omdat die bij voorkeur behoorlijk droog zijn)   grondwaterstand op oude, hogere stand brengen;
infiltratieleidingen om grondwater aan te vullen vanuit plassen en singels
defecte huisaansluitingen (grondwater kan in de rioolbuis verdwijnen)   eenvoudigste oplossing wellicht: hemelwaterafvoer laten eindigen in tuin (grond) i.p.v. in riolering (uitlsuitend geldig voor hemelwater)
onjuist afgestelde drainages   drainages aanpassen
bemaling van grondwater (diepe en ondiepe grondwateronttrekkingen, grondwaterstand (tijdelijk) te laag, bijvoorbeeld bij een bouwput)   bronbemaling zo kort mogelijk (beter plannen, meer prefab, ook van onder gesloten bouwput maken, denk aan opdrijven)
aanbrengen waterafsluitende bestrating (asfalt; hemelwater komt niet in de grond, maar verdwijnt in het riool)   aanbrengen waterdoorlatende bestrating
bodemdaling (mogelijk te lage drainage)    probleem oplossen met oog voor laagste grondwaterstand water bij paalkoppen
delfstofwinning en waterwingebied (verlaging grandwaterpeil)   probleem oplossen met oog voor laagste grondwaterstand water bij paalkoppen

risicovolle situaties bij de rode x-en (kcaf):


droge paalkoppen door te lage lokale grondwaterstand als gevolg van lekkende riolering (kcaf):


paalrot in dordrecht (ingenieursbureau concretio):


scheurvorming door verzakte palen:


Documentatie
- Handleiding funderingsproblematiek voor gemeenten: Wat te doen bij vermoedens van problemen bij houten funderingen? (van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek KCAF)

Tekst deels bnla architecten.

Zie ook zetscheur (waar de scheurmeter ter sprake komt), paalrot, houtrot, gebreken van woningen.

Eng. problems with foundation of wooden piles