home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Funderingsonderzoek

 

Soorten funderingsonderzoekOm een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van een fundering moet er eerst onderzoek gedaan worden.

Zo’n funderingsonderzoek ziet er als volgt uit:
- Archiefonderzoek : is er al eens eerder een funderingsonderzoek geweest en is de fundering al eens hersteld? Staat de woning op houten palen of op staal (=gemetselde fundering)? Dus een historisch onderzoek funderingsgegevens.
- Visuele inspectie van de gevels (alleen aan de straatzijde). Zijn er scheuren en verzakkingen zichtbaar? Soms wordt een lintvoegmeting gedaan om verzakkingen te kunnen vaststellen.
- Funderingsinspectie: hoe is de kwaliteit van de palen? Aan de buitenkant van de woning worden inspectieputten gegraven. De soort fundering wordt vastgesteld. Ook wordt er gekeken naar de toestand van het metselwerk, zoals de hardheid van de stenen, is er scheurvorming of is het metselwerk vervormd.

Verder spelen een rol:
- Onderzoek naar grondwaterstanden.
- Lintvoegwaterpassing.
- Proefbelasting.

Een impressie van een inspectieput: Details bij een houten paalfundering

Bij een houten paalfundering wordt met een speciaal apparaat, een zogenaamde Pylodin slaghamer, in het hout geprikt om de hardheid te kunnen vaststellen. Ook worden foto’s van de fundering gemaakt.

pylodin slaghamer (fugro):

Daarna worden er monsters van het hout genomen die in een laboratorium worden onderzocht. Er wordt naar de houtsoort gekeken en naar de mate van aantasting.

nemen van een houtmonster (fugro):


De uitslagen van dit onderzoek worden in een rapportage vastgelegd. De fundering wordt daarna in een kwaliteitsklasse ingedeeld.
- Kklasse I: goed. Er is binnen 25 jaar nauwelijks scheurvorming of scheefstand te verwachten. De fundering is voor langer dan 25 jaar geschikt.
- Klasse II: redelijk tot matig. Binnen 25 jaar is te verwachten dat er zettingsverschillen ontstaan. Deze zullen geen echte schade veroorzaken. Het advies is om de fundering niet extra te belasten (bv. door een extra verdieping).
- Klasse III: slecht. Verwacht wordt dat binnen 25 jaar de zettingsverschillen leiden tot schade aan het casco. Het advies is om de fundering te herstellen.


Trillingsmetingen


Akoestisch palenonderzoek ("hamertje tik") kan nodig zijn om een aantal redenen:
- Opstellen van schade prognose als gevolg van trillingen door
bouwwerkzaamheden, verkeer of overige oorzaken.
- Advies om schade en/of hinder te voorkomen.
- Second opinion op reeds uitgevoerde onderzoeken.

Zie trillingsonderzoek.
Trillingsmetingen


"Indien het funderen gepaard gaat met trillingen die mogelijk risico opleveren voor constructies in de omgeving, kan overgegaan worden tot het meten van trillingen. Er worden één of meer in drie richtingen metende sensoren bevestigd aan de constructie. De snelheden worden gemeten en in het geheugen van de apparatuur over een periode van dagen vastgelegd (zie foto). Indien nodig kan een drempelwaarde worden ingesteld, waarboven een waarschuwingssignaal wordt afgegeven." 
Proefbelasting

Proefbelastingen van heipalen kunnen nodig zijn bij zowel bestaande als nieuwe palen wanneer er twijfel bestaat over het draagvermogen.
Opmerking

De meeste funderingsproblemen doen zich voor bij houten palen zonder betonnen paalkop of met een te korte betonnen paalkop.

*) Met dank aan de gemeente Haarlem en Walinco.