home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


draagkracht

 

draagkracht

Vaak: draagvermogen. Draagkracht is in de bouw de mate waarin de ondergrond een constructie stevig en stabiel kan laten staan. Een constructie is een gebouw, kunstwerk in de wegenbouw e.d. 
Vaak zijn draagkracht en draagvermogen synoniemen. Er is wel enig verschil: 
- de draagkracht is het verschijnsel is dat iets een belasting kn dragen
- het draagvermogen geeft meer de grens aan tot waar een object belast kan worden.

Een voorbeeld van het verschil tussen draagkracht en draagvermogen: de draagkracht heeft te maken met de bodem (wel of niet draagkrachtig), het draagvermogen met de maximale last die een bepaalde grondlaag of heipalen kunnen dragen.

Meestal heeft draagkracht te maken met de draagkrachtige laag, de vaste grondslag: de bodemlaag die ervoor zorgt dat de constructie stevig en stabiel staat. De fundering als constructieonderdeel zal tot (in) de draagkrachtige grond moeten reiken. Hier wordt eigenlijk nooit de mate van draagkracht bedoeld maar het feit dat deze laag de draagkracht moet leveren. 

Zand is een draagkrachtige laag omdat zand in geringe mate samen te drukken is, net als uiteraard vast gesteente. Klei en veen zijn veel minder draagkrachtig omdat door het gewicht van de constructie het water uit deze lagen wordt geperst, de fragiele stabiliteit van deze grond verloren gaat en zettingen ontstaan waardoor de constructie kan bezwijken. Lagen van klei en veen heten samendrukbare lagen (in zeer bepaalde gevallen kan bij het funderen van de samendrukbaarheid gebruik worden gemaakt, namelijk bij de kleefpaal). 
Grondvervanging van samendrukbare grond met een zandkoffer vormt door de zandaanvulling een kunstmatige draagkrachtige laag, mits die tot de vaste grondslag reikt (bij fundering op staal via grondvervanging). 

Wanneer een constructiedeel "draagkrachtig" moet zijn, dus de erboven liggende constructiedelen moet kunnen "houden", wordt gesproken over dragend.

Voor stabiel zie bij stijfheid (sterkte, stabiliteit en stijfheid zijn verschillende aspecten van constructies).

Zie ook draagvermogen, draagvermogen van een heipaal, beddingsconstante, bodemonderzoek, fundering op staal, granulaatmatras, grondverbetering, kalenderen, kleef, optoppen, overspannen water, paalfundering, sonderen, stabilisatie van grond, vaste grondslag

Eng. bearing capacity (of the soil), load-bearing capacity (of the soil), bearing strenght (of the soil); draagkrachtige grond is (load)bearing soil