home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


stabilisatie van grond

 

stabilisatie van grond (grondstabilisatie)

1. Met grondstabilisatie maakt men de bodem steviger, draagkrachtiger

Nederland heeft veel slappe bodem. Dit maakt het bouwen in en op deze bodem gecompliceerd en duur. Stabilisatie van grond is onder andere bij het aanleggen van boortunnels in Nederland toegepast. De stabilisatietechniek kan men ook toepassen om terreinen met een iets te slappe grondslag meer draagkracht te geven; in plaats van een paalfundering kan men dan mogelijk volstaan met een fundering op staal.

Methoden voor wat eenvoudiger vormen van stabilisatie van grond zijn bijvoorbeeld:
- zand-cementstabilisatie (gestabiliseerd zand; als onderlaag voor vloeren, bestratingen en eventueel uitvlakken van niveauverschillen; stabilisatie met cement vergemakkelijkt bouwen in en op slappe grond; let wel: alleen zand leent zich voor stabilisatie op deze manier)
- asfaltgranulaat-cementstabilisatie (agrac)
- granulaat-stabilisatie (waaronder betongranulaat en menggranulaat)
- zeoliet (voor eenvoudige toepassingen; grond vermengen met zeoliet)
- grondverbetering met kalk (voor zeer eenvoudige toepassingen; grond vermengen met kalk)
- mengfrezen diverse grondsoorten t.b.v. structuurverbetering.

Voor complexer vormen van grondstabilisaties worden o.m. toegepast:
- zand-bentoniet afdichtingen
- stabilisatie met waterglas (injecties met waterglas en harder)
-
stabilisatie met grout (groutinjecties)
- stabilisatie door bevriezen (er ontstaan vrieslichamen, bijvoorbeeld bij korte doorlooptijd via stikstofvriezen).
 
Stabiliserende grondinjecties worden niet alleen toegepast bij het graven van bouwkuipen, liftputten, kelders e.d. maar ook bijvoorbeeld bij funderingsherstel (stabiliseren van de fundering).


stabilisatie van grond, als mogelijk alternatief voor (korte) paalfundering:


Het woord stabiel is ontleend aan het Latijnse stabilis (standvastig, duurzaam, niet labiel), een afleiding van stare (staan); bron Etymologiebank.

Zie ook grondverbetering en bijvoorbeeld Soil-ID bouwkundige bodeminjecties
 
Eng. grondstabilisatie is soil stabilization; stabilisatie met zand is stabilizing sand


2. Een andere manier van grondstabiliatie is mechanische stabilisatie, meestal met als doel iets met die gestabiliseerde grond te doen. 
Netics
vermeldt o.m.: "Naast het injecteren van stoffen kan grond ook mechanisch worden gestabiliseerd. Zo kan grond bijvoorbeeld worden geperst of aangestampt. Tegenwoordig zijn er verschillende methoden waarbij wanden of elementen worden gebouwd van gestabiliseerde grond. Zogenaamde Compressed Stabilized Earth Blocks (CSEB) en Rammed Earth Walls worden wereldwijd al veelvuldig toegepast. Dit zijn methoden waarbij grond onder hoge druk in een bekisting wordt samengeperst of getrild tot een bouwelement zoals een steen of zelfs een complete muur. Hierbij kunnen er ter versterking additieven worden toegevoegd zoals bijvoorbeeld portlandcement."

Verg. stampbeton.