home  meewerken

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


aanvangssterkte van beton is de sterkte die het beton de eerste tijd na het aanmaken heeft

 

aanvangssterkte

1. De aanvangssterkte van beton is de sterkte die het beton de eerste tijd na het aanmaken heeft, d.w.z. wanneer nog niet de normsterkte is bereikt. (De normsterkte wordt bereikt na 28 dagen.) De algemene definitie van Betoninfra luidt: "De aanvangssterkte is de mechanische sterkte van een door menging verkregen materiaal op een nader omschreven tijdstip kort na de bereiding." 
Een geringe aanvangssterkte houdt bijvoorbeeld in dat het beton niet zo snel belast mag worden en bij bekistingen dat langer gewacht moet worden voordat ontkist kan worden. De aanvangssterkte en de sterkteontwikkeling van beton zijn o.m. afhankelijk van:
- de cementsoort
- watercementfactor (wcf)
- het gebruik van hulpstoffen
- de temperatuur van de omgeving (die bijvoorbeeld in de winter benvloed kan worden met warmtekanonnen e.d.).

HES-cement is de benaming van een cement met een hoge aanvangssterkte (High Early Strength). HES of een cement vanaf sterkteklasse C53 ontwikkelt normaliter snel een hoge aanvangssterkte met bijvoorbeeld als voordelen dat snelle ontkisting mogelijk is (bijvoorbeeld bij prefab betonelementen) en dat tijdens het verharden meer warmte wordt ontwikkeld (wat betonstort in de winter mogelijk maakt).

NEN-EN 197-1 kent een nader soort sterkteklasse en geeft voor elke klasse grenswaarden aan waarbinnen de normsterkte moet liggen. Deze sterkteklasse omvat:
L = lage beginsterkte (alleen van toepassing op hoogovencement; CEM III/A, CEM III/B en CEM III/C)
N = normale beginsterkte
R = hogere beginsterkte.


tabel met normsterkten bij 1, 2, 7 en 28 dagen verharden van verschillende betonsoorten; aanvangssterkte na n dagen (de betonpocket van betonhuis):


Voor restauratiewerk wordt wel een schelpkalkmortel toegepast. Door een klein deel cement toe te voegen neemt de aanvangssterkte van deze mortel toe (1 deel cement, 5 delen schelpkalk en 10 delen zand). Voor zeer fragiel restauratiewerk wordt echter bijvoorkeur de toevoeging van cement vermeden.

Met dank aan o.m. Betoninfra, Interbeton, Betonhuis, Heidelberg Materials, Sika (lijm).

Zie ook bij breukrek, dormante periode, groene sterkte, hoogovencement, hydratatiewarmte, rijpheid, zelfverdichtend beton.
Eng. initial strength; cement met hoge aanvangssterkte is high-early-strength cement


2. De term aanvangssterkte wordt niet alleen bij beton gebruikt, maar ook bij bijvoorbeeld lijmen: "de aanvangssterkte is die fase van sterkteopbouw, wanneer het gelijmde onderdeel (nog) verder behandeld kan worden in het (productie)proces, dus als het ware 'handvast' is geworden." Deze betekenis van aanvangssterkte heeft dus meer te maken met de verwerkbaarheid (op een bepaald moment in het uithardingstraject van de lijm) dan met de sterkte van de lijm.