home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


technical inspection service

 

TIS, technical inspection service, TIS-controle

Opmerking vooraf: 
gezien het gecompliceerde karakter ontvangen wij graag op- en aanmerkingen of tips over deze pagina of over dit onderwerp.

Een Technical Inspection Service beoordeelt op een onafhankelijke en deskundige manier de technische bouwkwaliteit van zowel het ontwerp als de uitvoering van bouwwerken en controleert of voldaan is en wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Een TIS is dus een bureau dat, in opdracht van de opdrachtgever, uitsluitend onderzoek doet en kijkt naar de technische kwaliteit en de risico's. 
Vanaf 1-1-2021 zijn de taken van het gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht door de TISsen overgenomen; niet iedereen vindt het neerleggen bij private ondernemingen een gunstige ontwikkeling.

"Een TIS analyseert de risico's op (het ontstaan van) verborgen gebreken en beperkingen in de functionaliteit van een bouwwerk. Op basis van alle relevante voorhanden informatie doet TIS een solide uitspraak over de bouwtechnische kwaliteit van een bouwwerk."
De TIS is uiteraard niet verantwoordelijk voor fouten van anderen, maar is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor schade aan derden en (eigen) medewerkers; deze aansprakelijkheid is echter beperkt en verschilt per TIS. (Onduidelijk is of de TIS of verzekering grote schade kan vergoeden wanneer een bouwwerk toch niet voldoet aan de gestelde normen.)

Voordelen van TIS-controles zijn:
- verhogen van de bouwkwaliteit (faalkosten, veiligheid, vakkundige controle, minder tunnelvisie, meer samenwerking, kwaliteitsborging)
- normaliseren van technische risico's
- verzekeraar van Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) heeft meer zekerheid.


Nadelen van TIS-controles zijn:
- hogere kosten (hoewel er vermoedelijk veel minder faalkosten zijn)
- onenigheid tussen TIS en (onder)aannemer of opdrachtgever over kleine, onbelangrijke problemen/risico's
- opdrachtgever heeft te hoge verwachtingen
- mogelijk extra doorlooptijd.


Oorzaken 
Ondanks goede pogingen om de faalkosten te verlagen (bijvoorbeeld via ketensamenwerking, BIM, IFD e.d.), valt er bijna niet te ontkomen aan het inschakelen van kostbare controles door bureaus die de kwaliteit in de bouw proberen te waarborgen:
- de overheid decentraliseert haar (controle)taken en bevoegdheden in de bouw steeds verder
- de overheid stoot taken af naar het bedrijfsleven
- het werkterrein wordt minder duidelijk door (Europese) regelgeving en meer aannemers en onderaannemers 
- sommige professionals in de bouw hebben over het algemeen minder gevoel voor verantwoordelijkheid dan de opdrachtgever wenselijk acht (de faalkosten zijn over het algemeen zeer hoog, hoewel dat ook veroorzaakt kan worden door de te lage prijs die de opdrachtgever eist).

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
Niet alleen opdrachtgevers van een bouwwerk zullen gebruik maken van een TIS, ook bijvoorbeeld een aannemer kan een TIS inschakelen voor een bepaald onderdeel van het bouwproces of als "extra paar ogen" om de faalkosten in toom te houden. 
Dit alles mede als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door inschakeling van private kwaliteitsborgers (KB's), zie eventueel Instituut voor Bouwkwaliteit. De aannemer blijft met de Wkb 20 jaar volledig aansprakelijk, maar alleen als het probleem hem verweten kan worden. De aannemer is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor een ontwerpfout waar de aannemer niet van heeft kunnen weten dat het een probleem zou kunnen zijn of worden; daar is de ontwerper verantwoordelijk voor (meestal de architect of constructeur). De architect en de constructeur zijn en blijven verantwoordelijk voor hun eigen, toerekenbare fouten.
Wel is de waarschuwingsplicht in de Wkb aangescherpt, dus als een aannemer redelijk gesproken van het probleem had kunnen afweten of af had moeten weten, dan is hij juist wel aansprakelijk. Overigens kan de aannemer zich voor die aansprakelijkheid ook verzekeren. Voor ca. 80% van de handelingen in de bouw zijn er bekende oplossingen, de zogenoemde Erkende Technische Goedkeuringen (ETG's), waarvoor geen kwaliteitsborger aan te pas hoeft te komen. Door de ETG's en de kwaliteitsborgers zouden er minder faalkosten kunnen zijn en zou de prijs van nieuwbouw omlaag kunnen, maar door de de verplichte inhuur van de kwaliteitsborgers door de opdrachtgever en door de (vervolg)kosten van de aansprakelijkheid van de aannemer zal de koopsom hoger zijn.
Dat betekent dat ook de kwaliteitsborger tekort kan schieten. Bij schadegevallen moet worden vastgesteld wie allemaal (mede)verantwoordelijk is aan de schade (architect, hoofdaannemer, kwaliteitsborger). "Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever alle medeschuldenaren hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade en kunnen de medeschuldenaren vervolgens naar draagkracht onderling verrekenen." Dat kan een zeer langdurig proces worden.
Er bestaan speciale tools voor kwaliteitsborging, waardoor het werk van de kwaliteitsborger vergemakkelijkt wordt; een voorbeeld is de Kik-tool.

Beoordelingskader/scopes
Goed, weer terug naar de TIS. Het beoordelingskader omvat principieel het voldoen van ontwerp en uitvoering aan het Bouwbesluit. Omdat een bouwproject veelomvattend kan zijn, kan de opdrachtgever één of meer aspecten van het Bouwbesluit onder de loep laten nemen: de scope van de betreffende TIS. (De opdrachtgever kan bijvoorbeeld bepaalde aspecten minder gewichtig achten in relatie tot het te realiseren bouwwerk en uitsluitend de constructieve veiligheid, brandveiligheid en waterdichtheid laten controleren.)
Scopes zijn:
- algemeen bouwkundig
- constructieve veiligheid
(afhankelijk van de eisen maar meestal zal de hoogste gevolgklasse CC3 van toepassing zijn)
- brandveiligheid
- bouwfysica
- technische installaties (d.w.z. gebouwgebonden installaties)
.


beoordelingskader en mogelijke scopes;
klik voor groter! (seconed):


Voorbeelden van aandachtspunten per Scope (van BouwQ).

Werking: TIS, toetsing en toezicht, toetsprotocollen, risicoregister, opvolgingslijst
In het Reglement TIS v3.1 is sprake van een Erkende TIS. Hiermee wordt een door de keuringsinstantie erkend TIS-bureau bedoeld.
Met TIS wordt in dit document een erkend TIS-bureau bedoel.
De controle van de TIS werkt vanaf de start van een project tot na de oplevering. In de ontwerp- en planfase is het toetsing het belangrijkste en tijdens en na de uitvoering is dat toezicht
Door de ervaring van het TIS-bureau bij gelijksoortige projecten kunnen algemene toetsprotocollen worden opgesteld voor bepaalde typen projecten.
De onderkende risico's ("nieuwe risico's") worden geplaatst in het risicoregister; gedurende het project wordt dit register gevuld en o.m. bijgehouden wat de status is van elk risicopunt.
Een opvolgingslijst wordt bijgehouden waarin alle door het TIS-bureau opgemerkte gebreken worden geregistreerd (een gebrekenlijst, maar politiek eufemisme lijkt ook hier doorgedrongen).
De opdrachtgever kan de opdrachtnemer verplichten een Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) af te sluiten zonder uitsluitingen, waartoe een onafhankelijke toets vereist is.

Er zijn 8 hoofdstappen in een TIS te onderkennen bij de 7 betreffende stappen van het bouwproces (zie de afbeelding; klik voor groter!). Eventueel kunnen nog 2 stappen worden toegevoegd: "Beoordeling van de As-built documenten" en "Verificatie van de prestatiecriteria (Beheer)".
De TIS werkt dus bij nieuwbouw, hoewel van een bestaand gebouw een technical due diligence uitgevoerd kan worden, ook met een specifieke scope (bijvoorbeeld constructieve veiligheid). 

Elke stap heeft een rapportage tot gevolg. "In de praktijk rapporteert een erkende TIS vaak gelijktijdig aan opdrachtgever en opdrachtnemer van het werk en (indien van toepassing) ontvangt de betrokken VGV verzekeraar samenvattingen." De opdrachtgever moet er speciaal om vragen, maar tussentijdse korte rapportages lijken bijna onontbeerlijk, al was het alleen maar om de opdrachtgever te tonen wat onderzocht is en wat de controles en inspecties hebben opgeleverd.
TIS grijpt in vele bouwfasen in (m.u.v. bijvoorbeeld het Voorlopig Ontwerp).


processchema bouwproces en stappen technical inspection service (blauw);
klik voor groter! (skg-ikob):


De stappen zijn:
A. Analyse van de vraagspecificatie (Bouwproces Opstellen vraagspecificatie)

B. Vaststellen scope van de toets (Bouwproces SO Schetsontwerp Aanbiedingsontwerp)

C. Initiële risicoanalyse- en evaluatie van het Aanbiedingsontwerp (Bouwproces SO Schetsontwerp / Structuurontwerp Aanbiedingsontwerp)

D. Beoordeling van het Definitief Ontwerp (Bouwproces Ontwerp DO Definitief Ontwerp)

E. Beoordeling van het Uitvoeringsontwerp (Bouwproces Ontwerp UO UitvoeringsOntwerp)

F. Beoordelen Uitvoeringsdocumenten (Bouwproces Realisatie Werkvoorbereiding)

G. Uitvoeren van Inspecties (Bouwproces Realisatie Uitvoering)

H. Eindrapportage en afgeven Verklaring van geen bezwaar (Bouwproces Realisatie Oplevering)A. Analyse van de vraagspecificatie (Bouwproces Opstellen vraagspecificatie)

Doel
 
Analyseren van de vraagspecificatie. Beoordelen of er risico's zijn m.b.t. de formulering en de inhoud van de vraag aan de opdrachtnemer van het werk.

Aspecten
 
- welke contractuele randvoorwaarden en eisen zijn er?
- is het eisenpakket volledig voor het project? 
- heeft de opdrachtgever gedetailleerde eisen gesteld m.b.t. constructieve veiligheid, bouwfysica (waterdichtheid e.d.), risico-analyse, veiligheid e.d.?

Activiteiten zijn o.m.
 
- een korte technische beschrijving van het werk
- een overzicht van de beoordeelde documenten
- een overzicht van de mogelijke ontwerp- en uitvoeringsrisico's
- de conclusie.


B. Vaststellen scope van de toets (Bouwproces SO Schetsontwerp Aanbiedingsontwerp)

Doel
 
Vaststellen van de toetsscope. Op basis van een Work Breakdown Structure, een gedetailleerde posten- en/of werkpakkettenlijst, Outputspecificaties en of het Programma van Eisen inzichtelijk maken welk bouwwerk beoordeeld wordt en welke artikelen uit het Bouwbesluit van toepassing zijn op het te beoordelen bouwwerk en getoetst moeten worden.

Aspecten/Activiteiten zijn o.m.
 
- van alle artikelen uit het Bouwbesluit wordt aangegeven of die onderdelen aanwezig zijn binnen het project/bouwwerk; van alle artikelen wordt aangegeven of die wel/niet in de toets van toepassing zijn.
- eventuele beperking van de toets (bijvoorbeeld beperken tot uitsluitend de scope Constructieve Veiligheid)

(Opmerking: SO staat ook voor Structuurontwerp, maar Schetsontwerp is een duidelijke naam.)


C. Initiële risicoanalyse- en evaluatie van het Aanbiedingsontwerp (Bouwproces SO Schetsontwerp / Structuurontwerp Aanbiedingsontwerp)

Doel

Het op elk moment aantoonbaar maken van de risico's.

Aspecten

- algemene en projectspecifieke ontwerprisico's
- projectspecifiek kan gedacht worden aan scans van paalfundering en betonwerk, veiligheid, waterdichtheid e.d., maar ook bijvoorbeeld aan de vorm van de projectorganisatie
- algemene ontwerprisico's worden normaliter gedekt door het toetsprotocol; bij ontbreken van een toetsprotocol dienen de algemene risico's in deze analyse te worden meegenomen.

Activiteiten zijn o.m. 

- vooroverleg met het bevoegd gezag (omgevingsfactoren, geluidbelasting, omgevingsbeïnvloeding (o.a. grondwater. geluid, trillingen, brandveiligheid), bereikbaarheid bij bestrijding calamiteiten tijdens bouw en na oplevering
- analyseren aanbiedingsontwerp
- opstellen risico-analyse
- benoemen van een toetsstrategie op basis van de risico-analyse
- evalueren risico-analyse en toetsstrategie.

Attentiepunten Risico-analyse uit o.m. het Reglement TIS v3.1 (aanvullingen)
Alle punten hebben betrekking op de scope Constructieve Veiligheid.
Algemeen:
- de technische opties en ontwerpuitgangspunten
- de resultaten van het grondonderzoek
- de levensduureis ten aanzien van de constructie
- geldende technische bepalingen, voorschriften en normen, eisenspecificaties en contractuele documenten
- omgevingsfactoren met mogelijke invloed op de constructieve veiligheid van het definitief gerealiseerde bouwwerk
- stabiliteitsstudie, bestaande uit onder meer de stabiliteitstekeningen en eventueel de bijhorende berekeningsnota’s
Betreffende de constructie:
- invloed/wijze van beschouwen van dynamische belastingen
- analyse van dragend vermogen en bodemgesteldheid, opdrijfevenwicht en grondkering
- gedrag onder ongelijkmatig verdeelde belastingen
- concept van waterafvoer en noodoverstorten
- het vervormingsgedrag van de constructie door de afbouw
- aanvaardbaarheid rekenresultaten.
Betreffende de fundering:
- belasting (trekkracht) waarvoor de fundering ontworpen werd
- het funderingsplan in relatie met het bodem/grondonderzoek
- het gedrag onder dynamische belastingen (indien van toepassing).
Betreffende de buitenmuren en daken:
- concept van de opbouw van de buitenmuren en daken
- stabiliteit en vervormingsgedrag van gevel- en dakelementen
- beschouwde belastingen en belastingscombinaties op de gevel- en dakopbouw.


D. Beoordeling van het Definitief Ontwerp (Bouwproces Ontwerp DO Definitief Ontwerp)

Doel

Beoordelen van het DO op basis van de toetsstrategie. Verder kan de risico-analyse verder uitgediept worden naar projectspecifieke risico's.

Aspecten

- wanneer bepaalde onderdelen minder risicovol lijken, dan worden die alleen op hoofdlijnen beoordeeld; meer risico betekent gedetailleerder toetsen; de onderkende risico's worden tijdens het proces eventueel aangevuld of afgezwakt (evaluatie, met redenen)
- wie voeren de toetsen uit? mensen die kennis en kunde hebben in het specifieke project
- w
at wordt getoetst? bijvoorbeeld schaduwberekeningen worden uitgevoerd
- zijn de uitgangspunten, modellen, parameters correct?

Activiteiten zijn o.m.
 
- beoordelen DO (uitgangspunten, hoofdberekening, tekeningen, zie volgende paragraaf)
- overzicht van wat beoordeeld is (en de redenen daarvoor) 
- overzicht van de gebreken van het DO én van de reacties hierop, in de opvolgingslijst (gebrekenlijst)
- overzicht van nieuw gevonden risico's in het risicoregister.

Beoordelingen
Beoordeling van de uitgangspunten:
- geotechnische onderzoek
- eigenschappen toegepaste materialen
- volledigheid van de in aanmerking genomen belastingen en belastingscombinaties
- vastlegging van de uitvoeringstoleranties.
Beoordeling van de (hoofd)draagconstructie met specifieke aandacht voor de sterkte, stijfheid, stabiliteit en levensduur van de constructie; hiertoe wordt de aanvaardbaarheid van volgende ontwerpresultaten middels eigen schaduwberekeningen beoordeeld:
- gewichtsberekening en horizontale stabiliteit (belastingen)
- schematisering
- krachtafdracht (globale krachten)
- hoofdafmetingen (lokale krachten)
- uitzettingsmogelijkheden / bewegingsvrijheden
- krachtsafdracht binnen de buitenmuren en daken en krachtsafdracht van buitenmuren en daken naar de hoofddraagstructuur.

Attentiepunten Beoordeling Definitief Ontwerp uit o.m. het Reglement TIS v3.1 (aanvullingen)
Attentiepunten m.b.t. Veiligheid:
- hoogte van de vloerafscheidingen
- aanwezigheid van voorzieningen ten behoeve van het overbruggen van hoogteverschillen
- afmetingen van trappen
- afmetingen van hellingbanen
- hinder door beweegbare constructie-onderdelen
- inbraakwerendheid
- tunnelveiligheid.
Attentiepunten m.b.t. Gezondheid:
- aanwezigheid schadelijke stoffen en ioniserende straling in toegepaste materialen
- openingen in de uitwendige scheidingsconstructie in verband met de bescherming tegen ratten en muizen
- aanwezigheid van een scherm ter plaatse van de uitwendige scheidingsconstructie
Attentiepunten m.b.t. Bruikbaarheid:
- oppervlakte van verblijfsgebied
- oppervlakte van verblijfsruimte
- aanwezigheid van toiletruimte(n)
- afmetingen van toiletruimte(n)
- aanwezigheid van badruimte(n)
- afmetingen van badruimte(n)
- vrije doorgang
- vrije doorgang verkeersroute
- aanwezigheid toegankelijkheidssector
- aanwezigheid integraal toegankelijke toiletruimte(n)
- hoogteverschillen binnen een toegankelijkheidssector
- aanwezigheid en afmetingen buitenberging
- aanwezigheid en afmetingen buitenruimte
- aanwezigheid en afmetingen opstelplaatsen
Attentiepunten m.b.t. Installaties i.v.m. Tunnelveiligheid:
- uitrusting hulppost
- aansluiting op bedieningscentrale
- aanwezigheid van voorziening voor de afvoer van brandbare en giftige stoffen
- verkeerstechnische aspecten
- aanwezigheid van communicatievoorzieningen
- aansluiting op noodstroomvoorziening
Attentiepunten m.b.t. Installaties i.v.m. Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten:
- vrije doorgang voor mensen met een functiebeperking
- afmetingen van een hellingbaan voor mensen met een functiebeperking
- in verband met het tegengaan van veel voorkomende criminaliteit:
- afsluitbaarheid van toegang van woongebouwen
- aanwezigheid spreekinstallatie
Attentiepunten m.b.t. Installaties i.v.m. Veilig onderhoud van gebouwen:
- mogelijkheid tot veilig onderhoud van gebouwen (liftkokers, technische ruimten, glazenwassers e.d.)


E. Beoordeling van het Uitvoeringsontwerp (Bouwproces Ontwerp UO Uitvoeringsontwerp)

Doel

Beoordelen van het Uitvoeringsontwerp (UO). Het gaat hier om de Algemene Uitvoeringsrisico's. 

Aspecten
- uitvoeren van controles van specifiek op de uitvoering gerichte zaken (producten, materialen, tekeningen, berekeningen, fabricages, betonmengsels e.d.)
- overzicht van de onderkende gebreken in de opvolgingslijst (gebrekenlijst)
- overzicht van de nieuw geformuleerde risico's in het risicoregister.

Attentiepunten Beoordeling van het Uitvoeringsontwerp uit o.m. het Reglement TIS v3.1 (aanvullingen)
In het kader van de scope Constructieve Veiligheid: 
- funderingsplan en onderliggende berekening
- wapeningstekeningen en onderliggende berekeningen (inclusief voor- en naspanning)
- staaltekeningen en onderliggende berekeningen
- oplegdetails
- verbindingen en onderliggende berekeningen
- tekeningen van geprefabriceerde of ingekochte constructieve onderdelen en onderliggende berekeningen
- tekeningen, berekeningen en productfiches (materiaalspecificaties) betreffende de opbouw van de buitenmuren en daken (metselwerk, draagstructuren, beglazing, vulpanelen, andere vormen van gevel afwerking, dakelementen, dampscherm,isolatie, dakdichting en de verankering of bevestigingswijze)
- bevestigingsdetails
- uitvoerbaarheid in de werkplaatsen en op de bouwplaats
- invloed van de verschillende montagestadia (bouwfasering) op het definitief gedrag van het bouwwerk
- controle betonsamenstelling op sterkte en levensduur
- controle betondekkingen
- bescherming van stalen onderdelen tegen corrosie.


F. Beoordelen Uitvoeringsdocumenten (Bouwproces Realisatie Werkvoorbereiding)

Doel

Beoordelen van de Uitvoeringsdocumenten.

Activiteiten
- beoordelen van de Uitvoeringsdocumenten op basis van de toetsstrategie
- overzicht van de onderkende gebreken in de opvolgingslijst (gebrekenlijst)
- overzicht van de nieuw geformuleerde risico's in het risicoregister


Beoordeling van de inhoud, volledigheid, doeltreffendheid en naleving van volgende documenten, indien van toepassing:
- detailberekeningen
- detailtekeningen
- projectkwaliteitsplan van beoordeelde partijen
- werkplannen
- keuringsplannen en registratieformulieren
- voorstellen tot afwijking
- afwijkingsrapporten (vaststelling, voorstel tot oplossing, uitgevoerde herstelmaatregel)
- eventuele scope-specifieke documenten worden benoemd in de bijlagen.
Beoordeling van, indien van toepassing:
- beproevingsrapporten
- kwaliteitsverklaringen
- materiaal- en processpecificaties
- materiaal-, proces- en persooncertificaten.
Beoordeling van de ingevulde registraties en een beoordeling van de registraties door een representatieve controle door middel van eigen waarnemingen, indien van toepassing.

Attentiepunten Beoordeling van de Uitvoeringsdocumenten uit o.m. het Reglement TIS v3.1 (aanvullingen)
- tekeningen en productfiches (materiaalspecificaties, attesten, product- en materiaalcertificaten) van alle attentiepunten/aanvullingen uit Beoordeling Definitief Ontwerp! (tenzij dat voor dat punt technisch onmogelijk is, bijvoorbeeld er hoeft meestal geen tekening te zijn van de toegepaste materialen en geen productspecificatie van een niet-standaardproduct zoals een maatwerk buitenberging)
- berekeningen uitvoeringsontwerp
- werkplannen van funderingen, betonuitvoering, wapening, aanbrengen voorspanning, aanbrengen staalconstructies e.d.
- het proefprogramma (meetprogramma) en de (kwaliteits)controles die voorzien worden
- heikalenders en boorstaten
- spanprotocol en spanresultaten
- detail- en of werkplaatstekeningen
- leveringsbonnen
- bouwfasering / montageplannen
- proefprocedures voor de beproeving van onderdelen of materialen
- certificaten van personen voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld lascertificaten
- is e.e.a. uitvoerbaar in de werkplaats (fabriek, prefab) en/of op de bouwplaats
- herkomst en kwaliteit van constructiestaal
- hulpconstructies (damwanden, steigers e.d.).


G. Uitvoeren van Inspecties (Bouwproces Realisatie Uitvoering)

Doel
Beoordeling van de uitvoering van het bouwwerk.

Attentiepunten Uitvoeren van inspecties uit o.m. het Reglement TIS v3.1 (aanvullingen)
- uitvoering in relatie tot de uitgangspunten van het ontwerp
- stemmen de gebruikte materialen overeen met de voorschriften en de technische eisen en specificaties
- controle van de kwaliteit van de toegepaste producten en materialen (eventueel nagaan correcte gelijkwaardigheid bij vervangende producten of materialen; het gelijkwaardigheidsbeginsel)
- controle van de juiste verwerking van de producten en materialen
- stemmen uitvoering en uitvoeringstekeningen met elkaar overeen
- beoordeling van noodzakelijkheid van eventueel aanvullend grondmechanisch onderzoek
- beoordeling van de verificatieprocedure van de funderingswerkzaamheden / het aanbrengen van trekankers
- steekproefsgewijs bezoeken van de bouwplaats (met nadruk: geen dagelijks toezicht), en eventueel werkplaatsen waar onderdelen gefabriceerd worden ter controle van uitvoeringskwaliteit en toegepaste materialen; bijvoorbeeld steekproefsgewijs inspectie van de funderingswerkzaamheden, inclusief de eventuele constructie van funderingspalen (prefab of ter plaatse) en de realisatie van trekankers
- beoordeling van noodzakelijkheid van eventuele beproeving van onderdelen, bijvoorbeeld fundering, trekankers
- beoordeling van de resultaten van eventuele beproeving van onderdelen
- beoordeling verificatieprocedure aanbrengen beton- en wapening
- steekproefsgewijs bezoeken van de bouwplaats en eventuele werkplaatsen waar onderdelen gefabriceerd worden ter controle van algemene constructieaspecten zoals, dekking, wapeningsconfiguratie, stortvolgorde, stortnaden, beton- en staalkwaliteiten, verdichting, nabehandeling, ligging en verloop van voorspankabels of gaines voor naspanning, verankering van in te storten onderdelen, doorkoppeling naar volgende fase, spanvolgorde en spanresultaten e.d.
- beoordeling verificatieprocedure staalproductie en montage
- steekproefsgewijs bezoeken van de fabrieken en bouwplaats ter controle van conformiteit van de productie, assemblage en montage met de ontwerp en uitvoeringsdocumenten, met inbegrip van werkmethodes, lasprogramma’s, materiaalcertificaten, e.d.
- beoordelen van de volledigheid van uitgevoerde beproevingen betreffende de (productie van de) staalconstructie
- beoordelen van de resultaten uit de beproevingsverslagen betreffende de (productie van de) staalconstructie
- steekproefsgewijs inspectie van de oplegdetails en verbindingen
- beoordeling verificatieprocedures betreffende de opbouw van de buitenmuren en de daken
- beoordeling van de materiaal- en productspecificaties
- steekproefsgewijs bezoeken van de fabrieken en bouwplaats ter controle van conformiteit van de productie, assemblage en montage van (onderdelen van) de buitenmuren en daken met de ontwerp en uitvoeringsdocumenten
- beoordelen van de volledigheid van uitgevoerde beproevingen betreffende de (productie en de opbouw van de) buitenmuren en daken
- beoordelen van de resultaten uit de beproevingsverslagen betreffende de (productie en de opbouw van de) buitenmuren en daken
- beoordeling van het vervormingsgedrag van de constructie met betrekking tot mogelijk schade aan de afbouw
- invloed van de verschillende montagestadia op het definitief gedrag van het bouwwerk
- is het juiste vakmanschap getoond (geen rommelwerk, maar ook overleg met opdrachtgever als er iets niet in orde is; denk aan de waarschuwingsplicht).


H. Eindrapportage en afgeven Verklaring van geen bezwaar (Bouwproces Realisatie Oplevering)

Doel
Opstellen van een Eindrapport over de volledige TIS-scope op het hele bouwwerk.
Opstellen van een Verklaring van Geen Bezwaar over de volledige TIS-scope op het hele bouwwerk.

Het eindrapport dient volgende inhoud te bevatten (Reglement TIS v3.1)
1. Technische specificaties:
a. identificatie van het bouwwerk: naam, locatie
b. korte projectomschrijving
c. contactgegevens van de voor de uitgevoerde opdracht relevante betrokken en/of beoordeelde partijen (opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau, architect, belangrijke onderaannemers)
d. korte technische beschrijving van het werk
e. overzicht van de door de erkende TIS gebruikte rekenmodellen, uitgangspunten en belastingsaannames (inclusief normen en eventuele onderzoeksrapporten).

2. Opdracht van het TIS-bureau:
a. scopeomschrijving van de door de erkende TIS uitgevoerde werkzaamheden
b. gedetailleerde opgave van de werkpakketten, onderdelen of werkzaamheden waarop de scope van de opdracht aan de erkende TIS betrekking heeft (actualisatie van de opgave bij het begin van de opdracht)
c. uitvoeringsperiode (voor zover van toepassing; data van opdrachtverlening aan de erkende TIS, start van de uitvoering, laatste bezoek op de bouwplaats, beëindiging van de werkzaamheden van de erkende TIS, opleverdatum bouwwerk).

3. Toelichting op de tussenkomsten van het TIS-bureau:
a. samenvatting van de uitgevoerde analyses en beoordelingen op het ontwerp en bespreking van de resultaten
b. samenvatting van de uitgevoerde beoordelingen en inspecties tijdens de uitvoering en bespreking van de resultaten
c. samenvatting / overzicht van de evolutie in de risicoanalyse gedurende het proces.

4. overzicht van onderdelen van het bouwwerk die niet goedgekeurd zijn en de eventuele voorwaarden voor het alsnog verkrijgen van deze verklaring van geen bezwaar.

Documentatie
- Reglement TIS v 3.1 (van SKG-IKOB)

- TIS in een notendop (van Seconed)
- Voorbeelden van aandachtspunten per Scope (van BouwQ)


TIS-bureaus zijn o.m. TIS-NL, IRI-BRI, Seconed, BouwQ, Vinçotte, Plangarant (situatie juli 2019).
Ook interessant: Kennisportaal Constructieve Veiligheid.

Zie eventueel BIM, faalkosten, gevolgklasse.