AEC-bodemas (oude naam: AVI-bodemas), AEC-granulaat

AEC staat voor AfvalEnergieCentrale. (De naam afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is ca. 2012 gewijzigd in afvalenergiecentrale, wellicht  dat die term een wat positievere benadering geeft van de materie: doel van het verwerken van niet-recyclebaar afval is er energie uit op te wekken.)

AEC-bodemas
De resten van het vuilverbrandingsproces van huishoudelijk en industrieel afval, de vuilverbrandingsslakken, kunnen voor een deel gezuiverd worden door zeven en het verwijderen van ferro- en non-ferrometalen. Wat daarna overblijft, wordt AEC-bodemas genoemd (oude naam: AVI-bodemas). Deze as bevat een deel fijne stof, vandaar de naam "as", maar ook materiaal met de grootte van zand en grind; de grovere delen hebben een structuur als van sinters (sintels, metaalslakken).

Vanwege de herkomst (afval) zijn alle projecten waarin AEC-bodemas wordt gebruikt meldingsplichtig. In verband met uitspoelen van schadelijke chemische stoffen uit de bodemas is ťťn van de eisen dat de bodemas minimaal 50 cm boven de grondwaterspiegel moet blijven, zodat in ieder geval contact met bodemwater voorkomen wordt ("ghg" in de afbeelding onder betekent "gemiddeld hoogste grondwaterstand"). Volgens het Bouwstoffenbesluit Bodem en Oppervlaktewaterbescherming mag het uitspoelsel van bodemas niet in contact komen met grondwater en de bodemas dient daarom ingepakt te worden. In de praktijk wordt afdichting geŽist met een HDPE-folie of een combinatie van een minerale afdichting (bijvoorbeeld bentoniet) en een geomembraan.

AEC-bodemas is, wanneer het voldoende gezuiverd is, toegestaan als zogenoemde IBC-bouwstof. Een  IBC-bouwstof is "een bouwstof die vanwege de mate van emissie alleen met Isolatie-, Beheers- en Controlemaatregelen mag worden toegepast" (ook wel genoemd: Inpakken, Beschermen, Controleren). 
De bodemas wordt op deze manier toegepast voor o.m.:
- het ophogen bij de wegenbouw (vooral bij omvangrijke ophogingen van snelwegen; bijvoorbeeld: het asfalt sluit het bodemas af)
- bij het vormen van een geluidswal e.d. (bijvoorbeeld: afdichting met een 2 mm dikke HDPE-folie met correcte lassen aan elkaar verbonden).

AEC-granulaat
Door aanvullende bewerking kan AEC-bodemas geschikt worden gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton, meestal nog voor niet-constructief beton, bijvoorbeeld voor de productie van stoeptegels en trottoirbanden. Dit toeslagmateriaal wordt AEC-granulaat genoemd. 
CUR-aanbeveling 116
is gebaseerd op onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten van beton met AEC-granulaat. 
Beoordelingrichtlijn BRL-2507 (Komo) geeft o.m. de eisen voor de productspecificatiebladen en voor de controle van constructief en niet-constructief beton; verder wordt o.m. gesteld dat er twee maal per jaar tijdens controlebezoeken monsters worden genomen voor een verificatieonderzoek.
Vooralsnog vervangt AEC-granulaat max. 20% van het zand en grind of 20% van het grind van de betonspecie, dus niet uitsluitend het bestanddeel zand. (Cement & Beton meldt dat AEC-bodemas chloriden, sulfaten en alkaliŽn, resten van brandbare en lichte deeltjes en verschillende metalen waaronder aluminiumdeeltjes bevat, die kunnen reageren onder de vorming van waterstof, wat de druksterkte van het beton nadelig kan beÔnvloeden.)

Het gebruik van AEC-bodemas (ingepakt) en AEC-granulaat (als toeslagstof in beton) is niet helemaal volgens het idee van cradle-to-cradle maar het is gunstig als restproducten kunnen worden hergebruikt.
(Overigens, soms wordt gesproken over AVI-bodemas en AEC-granulaat. De bodemas die wordt gevormd in kolencentrales wordt E-bodemas of poederkoolbodemas genoemd en vroeger grove as of ketelzand.)


toepassing van avi-bodemas aan de westrandweg, amsterdam (uit de eerste brochure); 
- avi-bodemas minimaal 0,5 m boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand
- het afschot dient om zo min mogelijk doorsijpelend hemelwater te hebben (vooral bij hevige regenval)
- de zandlaag en natuurlijk vooral de drainagemat dient om het doorgespijpelde hemelwater af te voeren
- de hdpe-folie dient als isolatiemateriaal
- de bentonietmat dient als minerale afdichting (en wellicht ook om de folie "vast te houden")


avi-bodemas toegepast als geluidswal naast de a12 bij leidscherijn, en de opbouw van ervan (uit de tweede brochure):


grafieken van sterkte-ontwikkeling en krimp van 
- referentiebeton
- vervanging van 20% grind door aec-granulaat
- vervanging van 20% zand+grind door aec-granulaat 
(uit bv-nieuws van betonvereniging):


Documentatie AEC/AVI-bodemas
- Toepassing AVI-bodemas bij de Westrandweg in Amsterdam (van Vereniging Afvalbedrijven)
- Bentonietmat op AVI-bodemas (van Enviro Quality Control)
- AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton (uit BV-Nieuws maart 2012 van Betonvereniging)
- Inspectie werk met IBC-bouwstof (van SIKB; IBC staat voor Isolatie Beheersen/Beheren Controleren)

Voor meer informatie zie de site van Vereniging Afvalbedrijven, ABV Haukes Bodembescherming, Heros Sluiskil, Granova.

Zie eventueel bentonietmat, granulaat en folieconstructie.
Verg. poederkoolvliegas.

Eng. afvalenergiecentrale of afvalverbrandinginstallatie is waste processing plant, waste treatment plant, waste energy plant; bodemas is bottom ash