home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


folieconstructie, foliepolder, polderconstructie

 

folieconstructie, foliepolder (polderconstructie)

Bij bijvoorbeeld het verdiept aanleggen van wegen zal een zodanige constructie gerealiseerd moeten worden dat het grondwater onder de weg doorgaat (een zogenoemde polderconstructie). Verder mag de constructie niet "opdrijven" door druk van het grondwater. Vaak wordt in Nederland hiervoor een "betonbak" toegepast. Een polderconstructie m.b.v. een kunststof folie kan een goed alternatief zijn: met de folie wordt een sleuf- of kuipvormige bak aangelegd in de grond waarbij de folie een barrière voor het grondwater vormt en waardoor het mogelijk is binnen de bak het waterpeil, en daardoor ook het maaiveld, te verlagen.

Methode 
- graven van een cunet tot de draagkrachtige grond (een cunet is een sleufvormige ontgraven bovenlaag of slappe grond, ongeveer ter breedte van de later aan te brengen wegverharding)
- een glooiend talud maken
- afzinken van de folie, bij voorkeur in den natte 
- ballasten met zand
- wegpompen van het water uit de (met een forse laag zand bedekte) foliebak
- aanleggen van de verdiepte weg.

Voordelen folieconstructie
- zeer goedkope en snelle oplossing in vergelijking met betonconstructie
- als de folie in den natte wordt afgezonken, dan is grondwaterverlaging niet nodig en vindt er geen verdroging van de omgeving plaats tijdens de aanleg van de kuip (milieuaspect)
 - combinatie met damwanden is mogelijk, de zogenoemde damwandpolder, de folie zorgt nu voor de waterkering en de keerwanden voor de grondkering
- een foliepolder kan in bepaalde gevallen ook toegepast worden als bouwput, dus wanneer als tijdelijke grondwaterkerende functie en om langdurige bemaling tussen verticale damwanden te vermijden
- de folieconstructie is ook toepasbaar onder bijvoorbeeld ballastwerk van de spoorwegen
- wanneer de folieconstructie in den droge uitgevoerd moet worden, kan een tijdelijke bouwput met bemaling volstaan.

Nadelen folieconstructie
- in de breedte moet meer ruimte beschikbaar zijn dan bij toepassing van een betonbak omdat de folieconstructie een vrij glooiend verloop moet hebben
- de folieconstructie dient, laag voor laag te worden uitgevoerd op een draagkrachtige onderlaag, dit in verband met minimaal toelaatbare zetting
- folie mag niet in bevroren grond liggen (moet dus vrij diep aangebracht worden)
- een calamiteitenzeil een eindje boven de folie kan uit milieuoverwegingen nodig zijn: dit zeil dient als opvang voor bijvoorbeeld de inhoud van een gekantelde tankwagen met chemisch agressieve stof.

Controle op waterdichtheid
De vloeistofdichtheid van de folieconstructie kan mogelijk conform AS6700 worden gecontroleerd met:
- een geo-elektrische meting (conform AS 6702)
- een hydrologische meting (conform AS 6703; deze inspectie is toegestaan "als de afmetingen dit toelaten of als zeer geavanceerde meetapparatuur wordt gebruikt".
Let op: een visuele inspectie (conform AS 6701 protocol) mag niet meer worden toegepast op folieconstructies (wel op een aantal andere vloeistofkerende voorzieningen).
Een ispecteur wordt in dit kader vaak DI of DI-BV genoemd (Deskundig Inspecteur Bodembeschermende Voorzieningen).
SIKB toont de laatste versies van de AS SIKB 6700 protocollen.
Een vloeistofdichte voorziening moet zijn voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV).

Bodembescherming in 4 stappen
ABV Haukes Bodembescherming herkent 4 stappen waardoor onze bodem schoon en veilig blijft:
- wet- en regelgeving ("verplichten u beleid te voeren en maatregelen te treffen om veiligheid te waarborgen en bodemvervuiling te voorkomen", bijvoorbeeld de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) en de Omgevingsvergunning)
- activiteitenanalyse en bodemrisico-analyse ("als u weet met welke bodemrisico's uw organisatie te maken kan krijgen, kunt u hiervoor passende maatregelen treffen")
- inspecties en keuringen (geven informatie over de toestand van de bodem, vloeistofkering e.d.)
- continueren ("het organiseren van bodembescherming is nooit klaar! het vraagt om het bijhouden van het beheer, het onderhoud en de inspectie van de bodembeschermende voorzieningen").


folieconstructie .t.b.v. rioleringaanleg, waalwijk (martens en van oord):


folieconstructie, tunnelbouw, zelhem:


folieconstructie bij spoorwegen;
klik voor groter (movares):


Documentatie
- Brochure folieconstructies van Cofra

- Inspectie werk met IBC-bouwstof (van SIKB; IBC staat voor Isolatie Beheersen/Beheren Controleren)


Met dank aan vakblad Land + Water, ABV Haukes Bodembescherming, Movares, Martens en Van Oord, HBO Kennisbank, Cofra en Antea Group.

Zie eventueel aec-bodemas (dat ook vaak ingepakt wordt in folieconstructie).