symbool

Ook: teken. Een symbool is een bondige verbeelding van een begrip. In formules is het symbool vaak een letter, in bouwkundige tekeningen is het vaak een grafische representatie. 
Bij een bouwproject horen alle partijen op eenzelfde manier de bestektekeningen te interpreteren. Bij bijvoorbeeld elektrische installaties wordt gebruik gemaakt van de symbolen die vermeld zijn op de eerste tekening hieronder (Jellema bouwtechniek deel 6a). 
Van diverse beroepen zijn symbolen bekend, zoals voor de timmerman (afbeelding rechts).

Van allerlei aard zijn tekens aanwezig op bouwmaterialen en bouwonderdelen: 
- symbool, een afbeelding die ook een ander, niet afgebeeld, vaak abstract begrip vertegenwoordigt (zie bij symboliek
- merkteken (algemene term voor allerlei tekens die de herkomst aangeven, graffiti, metseltekens, timmermanstekens enz.)
- graffiti (dakpannen, bakstenen; steenhouwersteken)
- metselteken
- paringsteken (bij elkaar behorende onderdelen)
- stiepelteken (vaak magische of christelijke tekens op schuurdeuren van boerderijen)
- telmerk (assemblagemerk)
- trotseerloodje 
- vlotmerk
- tekens op gevelsteen en uithangbord
- symbolen als abstract begrip in schilderkunst, architectuur e.d. (bijvoorbeeld een uil als symboool voor wijsheid).

Ook pictogrammen en iconen zijn symbolen; zie verder bij symbolen in bouwtekeningen.


icons uit de computerwereld:


De term symbool (zinnebeeld, voorstelling) is ontleend aan het Latijnsesymbolum (herkenningsteken), uit het Griekse sumbolon (afgesproken herkenningsteken, parool), van sumballesthai (samenkomen met, (z'n mening) toevoegen, vergelijken), van sun (samen) en ballein (werpen). Oorspronkelijk hadden twee mensen als herkenningsteken ieder een stuk van een gebroken voorwerp; men kon dan ter identificatie de beide stukken aan elkaar passen. Bron Etymologiebank.

Zie ook semiotiek en eventueel meterpeil.

Eng. symbol, conventional symbol