home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


cunet, cunette

 

cunet, cunette

1. Een cunet is in de wegenbouw een uitgegraven gedeelte waar niet-draagkrachtige grond (vaak veen of klei) aanwezig was, ongeveer ter breedte van de aan te leggen weg. De grond wordt afgegraven om te voorzien in een meer draagkrachtige laag, meestal van zand, soms van zand en puin, afhankelijk van de gewenste draagkracht, bijvoorbeeld i.v.m. het verwachte gebruik van de weg door zwaar of veel verkeer.

"Om een terrein bouwrijp te maken, kan de cunettenmethode toegepast worden: zand wordt aangebracht onder de beoogde verhardingen en in de kruipruimte. De rioleringssleuf wordt vaak (gedeeltelijk) gevuld met zand en sloten worden veelal gedempt. De tuinen en het openbaar groen worden opgehoogd met 'zwarte grond' . Deze grond wordt ontgraven uit de wegcunetten, uit de kruipruimten en uit de singels of wordt van buiten het gebied aangevoerd."


graven van de cunet (w. ketelaars bestratingen):


na het graven van de cunet is de sleuf voorzien van een meer draagkrachtige wegverharding, hier zand en puin (w. ketelaars bestratingen):


na het graven van de cunet kan een folie worden aangebracht waarop kunststof bakken geplaatst worden om als waterberging te fungeren (joosten kunststoffen):


cunettenmethode bij bouwrijp maken;
klik voor groter (ir. d.j. biron):


Aanhaling uit "Beter bouw- en woonrijp maken" (ir. D.J. Biron, 2004, SBRCURnet).

De termen cunet en cunette zijn afkomstig van het Franse cunette (uitgegraven sleuf) dat ontstaan is uit het Italiaanse cunetta (id.), van lacunetta, een verkleiningsvorm van lacuna (gaping, onderbreking) (denk aan ons woord lacune). Het verdwijnen van la- in het Frans werd veroorzaakt doordat men het aanzag voor het lidwoord. Bron Etymologiebank.

Eng. sandfill trench


2. Een cunette is een geul in de lengterichting van een natte gracht, gegraven ter vergroting van de hinderniswaarde van de gracht (men waadt moeilijker door de gracht naar de vesting) en om een ijsvrije geul in de gracht te houden (o.m. voor de vissen).


gracht met cunet;
klik voor groter! (stichting menno van coehoorn):


Tekst en afbeelding voornamelijk van Stichting Menno van Coehoorn.
Eng. cunette


3. In de waterbouw was een cunet de sleuf die uitgegraven werd om ruimte te maken voor de slappe grond die bij het ophogen met zand omhoog komt (het zogenoemde doorpersen met behulp van een zandophoging). Omdat deze methode om de grond draagkrachtiger te maken onvoorspelbaar is wat betreft tijdsduur én resultaat, wordt zij nauwelijks meer toegepast.