home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


brandpreventie

 

brandpreventie

Brandpreventie is de benaming voor elk systeem en elke activiteit om branden te vermijden en branden in te perken. Het beperken van de omvang van de brand is een uitbreiding van het begrip brandpreventie. Een extra toevoeging is veilige vluchtroutes en het vermijden en inperken van rook.

Brandpreventie in ruimere zin omvat o.m.:
- materiaalkeuze (constructies, bouwmaterialen, wanden, vloerbedekking)
- brandcompartimenten
- branddeuren e.d. 
- branddetectie, rookdetectie, brandalarm 
- automatische blusinstallaties (sprinklers) 
- blusmiddelen
- veilige vluchtroutes (brandvrije routes, noodverlichting, brandtrappen e.d.).

Ook wordt steeds meer rekening gehouden met het vermijden van rook die bij een brand kan ontstaan. Niet alleen moet giftige rook vermeden worden, want rook belemmert door minder zicht ook het vluchten.

Bij "branden" spelen drie zaken een belangrijke rol: 
- brandstof
- zuurstof
- hoge temperatuur. 

Mocht er een brand ontstaan, dan is het noodzakelijk één of meer van deze zaken aan te vallen; voorbeelden zijn: 
- een schuimblusser of een blusdeken die de brandstof afsluit van de zuurstof in de lucht
- een waternevel die de temperatuur verlaagt
- "blussen" met CO2 waardoor het gehalte aan zuurstof vermindert
- een brandruimte gesloten houden om de brand te laten doven door gebrek aan zuurstof en om verspreiding te voorkomen
- de rook automatisch leiden naar een raam bovenin een atrium of trappenhuis.

Om mogelijk na te kunnen gaan of er nog personen in het gebouw aanwezig zijn, wordt bij bedrijven vaak een verzamelpunt afgesproken buiten of bij een dichtbij gelegen gebouw.

attributen brandpreventie (dts veilig werken):


Zie ook bijvoorbeeld brandoverslag en NL Brandbeveiliging.

Eng. fire prevention