home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


S-zin, S-zinnen

 

S-zin

S-zinnen (Safety, veiligheid) zijn veiligheidsvoorschriften die volgens Europese richtlijnen opgesteld zijn om een product te kunnen gebruiken of te bewaren.
De S-zin geeft dus een veiligheidsvoorschrift aan waarop gelet moet worden bij het gebruik of het bewaren van het product.

Vergelijk R-zinnen (Risk, risico) die waarschuwen voor de risico's of gevaren bij toepassen van het product.

S-zinnen zijn:

S 1

Achter slot bewaren.

S 1/2

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

S 2

Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 3

Op een koele plaats bewaren.

S 3/7/9

Gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

S 3/9

Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

S 3/9/14

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ...

S 3/9/14/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van ...

S 3/9/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

S 3/14

Bewaren op een koele plaats verwijderd van ....

S 4

Verwijderd van woonruimten opbergen.

S 5

Onder...houden.

S 6

Onder...houden (inert gas door fabrikant op te geven).

S 7

In goed gesloten verpakking bewaren.

S 7/8

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

S 7/9

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 8

Verpakking droog houden.

S 9

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

S 12

De verpakking niet hermetisch sluiten.

S 13

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van dierenvoeder.

S 14

Verwijderd houden van ... (in te vullen door de fabrikant).

S 15

Verwijderd houden van warmte.

S 16

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S 17

Verwijderd houden van ontbrandbare stoffen.

S 18

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

S 20

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

S 21

Niet roken tijdens gebruik.

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S 22

Stof niet inademen.

S 23

Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen.

S 24

Aanraking met de huid vermijden.

S 24/25

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

S 25

Aanraking met de ogen vermijden.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk overvloedig met water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 27

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

S 29

Afval niet in de gootsteen werpen.

S 30

Nooit water op deze stof gieten.

S 31

Van springstoffen verwijderd houden.

S 33

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

S 34

Schok en wrijving vermijden.

S 35

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

S 36

Draag geschikte beschermende kleding.

S 36/37

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 36/39

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 37

Draag geschikte handschoenen.

S 37/39

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 38

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen.

S 39

Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.

S 40

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, ... gebruiken (aan te geven door de fabrikant).

S 41

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

S 42

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen.

S 43

In geval van brand ... gebruiken (nooit water gebruiken).

S 44

Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S 45

In geval van ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

S 46

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S 47

Bewaren bij een temperatuur beneden ... C (aan te geven door de fabrikant).

S 47/49

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden ... C.

S 48

Inhoud vochtig houden met ... (middel aan te geven door de fabrikant).

S 49

Uitsluitend in de oorspronkelijk verpakking bewaren.

S 50

Niet vermengen met ... (aan te geven door de fabrikant).

S 51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S 52

Niet voor gebruik op grote oppervlakten in woon- en verblijfruimtes.

S 53

Blootstelling vermijden - voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

S 54

Vraag de toestemming van milieubeschermingsinstanties alvorens af te voeren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.

S 55

Met de best beschikbare technieken behandelen alvorens in het riool of het aquatisch milieu te lozen.

S 56

Niet in het riool of het milieu lozen, naar een erkend afvalinzamelpunt brengen.

S 57

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

S 58

Als gevaarlijk afval afvoeren.

S 59

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

S 60

Deze stof en/of de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

S 61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

S 62

Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.


Bron: 
- Practicum farmaceutische extractie en zuiveringstechnieken van de Katholieke Universiteit Leuven.

Eng. S-phrase