silt

Silt is een kleiachtige grondsoort van zeer fijn zand. In geologische termen is het een granulair afzettingsgesteente. Silt vertegenwoordigt binnen de indeling naar korrelgrootte en textuur van een sediment de fractie van 0,002 tot 0,063 mm (ofwel van 2 tot 63 micrometer), dus wat betreft korrelgrootte zit silt tussen zand en klei in. De deeltjes waaruit silt bestaat hebben minder "binding" met elkaar dan bij klei. (In de Verenigde Staten is silt de fractie van 2 to 50 micrometer.)
Net als klei is silt een slappe grond, dwz. samendrukbaar en dus geen draagkrachtige bodem
In de meeste gevallen is silt te classificeren als leem (NEN 5104). In Vlaanderen wordt silt leem genoemd.

Sloef is een kleiachtige silt (2 tot 16 micrometer).


textuur van silt (the geoexchange):


Het woord silt (zeer fijne gronddeeltjes; na 1950) is afkomstig uit het Engels (silt is slib); het is verwant met ons zilt (zoutachtig); bron Etymologiebank. Het aardige is dat het Engelse woord silt waarschijnlijk uit het Middelnederlands afkomstig is: silte, sulte (zoutig moeras, pekel); bron Online Etymology Dictionary.

Met dank aan o.m. Natuurwijzer en The Geoexchange.

Verg. slib.

Eng. silt