k-waarde

De k-waarde heeft meer betekenissen:


1. De k-waarde geeft de waterdoorlatendheid van de bodem of een constructie, de hydrologische conductiviteit. De k-waarde of doorlatendheidscoŽfficiŽnt van zand kan horizontaal (kh) tot 50 m zijn en verticaal (kv) ca. 5 m per dag (etmaal), van klei en veen ca. 0,1 m per dag. Aangenomen wordt dat infiltratie in de bodem bij een k-waarde groter dan 0,8 m/dag in veel gevallen goed is te noemen. 
"De k-waarde van een monster is o.m. afhankelijk van de korrelgrootte, de sortering van het monster, het slibgehalte, het grindgehalte en de aanwezigheid van humus, schelpmateriaal e.d."
De k-waarde wordt, naast meter per dag (etmaal), ook gegeven in meter per seconde, wat een notatie van bv. 10-10 m/s geeft voor afdichtingen van stortplaatsen. De k-waarde van klei kan dan bijvoorbeeld worden 0,1 m/ca. 100000s, dus ca. 10-6 m/s.

     
de orde van grootte van de doorlatendheid van enkele grondsoorten (bron: "beter bouw- en woonrijp maken", ir. d.j. biron, 2004) 
     
grondsoort door-
latendheid
[m/etmaal]
kwalificatie
door-
latendheid *)
klei:    
sterk gescheurd (zuiderzeepolders) 10-100 zeer goed
enige poriŽn of scheuren 0,5 - 2 goed
zeer dicht (komklei, slechte laag)  0,005 - 0,05 slecht tot zeer slecht
zeer dicht (keileem, zandige klei) 0,05 slecht
zeer dicht (knipklei, potklei)  <0,005 zeer slecht
slap, ongerijpt (zware klei) 10-4 - 10-5 zeer slecht
ongerijpt, samengeperst  10-6 zeer slecht
lichte zavel, gerijpt  0,02 - 0,2 slecht tot matig
     
zand:    
zeer tot uiterst grof zand 80-200 zeer goed
grof, met enig grind 10-50 zeer goed
duinzand 7 zeer goed
middelfijn (dekzand) 1-5 goed
uiterst fijn 0,2 - 0,5 matig
     
veen:    
zandige leem 0,3 matig
ongerijpt 0,01 slecht
kleiige veen 0,005 zeer slecht
     
grind:    
fijn grind 1.000-10.000 zeer goed
grof grind 10.000-100.000 zeer goed
     
diverse:    
teelaarde 5 goed
schelpen 30 zeer goed
     


*) kwalificaties zijn:

doorlatendheid (k-waarde in m/etmaal) kwalificatie doorlatendheid
k > 5 zeer goed
5 < k < 1 goed
1 < k < 0,5 redelijk
0,1 < k < 0,5 matig
0,01 < k < 0,1 slecht
k < 0,01 zeer slecht


Zie ook permeabiliteit.


2. De k-waarde is de waarde van de bindmiddelfactor.


3. De k-waarde in bijvoorbeeld GA;k is de karakteristieke waarde van de A-gewogen Geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies (gevels, daken, vloeren boven het maaiveld). De term GA,k wordt in het Bouwbesluit van 2012 gebruikt.


4. Zie U-waarde. De k-waarde is een oude benaming van de U-waarde. Meer over warmtegeleiding.
Eng. U-value