absorptiewater en waterabsorptie

Absorptiewater is het water dat zich in het materiaal bevindt. Bij een betonspecie bevindt zich bijvoorbeeld water in het grind (in de poriŽn van het materiaal zelf). Omdat de meeste materialen enigszins poreus zijn, is absorptiewater onder normale omstandigheden niet te vermijden. Absorberen van water door een materiaal is een fysisch gegeven en wordt niet meegerekend in de watercementfactor (wcf = massa aanmaakwater / massa cement), omdat bij de hydratatie het aanmaakwater chemisch reageert met het cement (het absorptiewater blijft waarschijnlijk in het materiaal aanwezig). Absorptiewater heeft wel invloed op de volumieke massa omdat het water in het materiaal de massa van het volume verhoogt.

Waterabsorptie
De waterabsorptie is de mate waarin een materiaal verzadigd kan worden van water. Om de waterabsorptie van een materiaal (voorwerp, proefstuk) te bepalen, is de volgende methode mogelijk:
- het voorwerp wordt langere tijd blootgesteld aan een temperatuur van 105-110 graden C; hierdoor is alle poriŽnwater verdwenen, waarna de massa ervan wordt bepaald (massa droog, m dry)
- het voorwerp wordt in een bak gedestilleerd water gelegd en verblijft daar 3 maal 24 uur *), onder normale temperatuur en druk; hierdoor worden alle poriŽn met water gevuld (het materiaal is dan volledig verzadigd)
- het aanhangende water wordt van het voorwerp verwijderd met een vochtige doek, waarna onmiddellijk de massa van het voorwerp wordt bepaald (massa verzadigd, m sat, van het Engelse saturated).

De massa van het absorbeerde water is:
mw = msat - mdry


De waterabsorptie is een percentage van massa droog, wat geeft:
waterabsorptie = (mw / mdry)* 100%

Met dank aan o.m. Cement & Beton.

Zie eventueel porositeit en volumieke massa.

Eng. absorptiewater is water to be absorbed; waterabsorptie is water absorption

*) Dit gebeurt in drie stappen: eerst gedestilleerd water tot 1/3 van de hoogte van het voorwerp, na 24 uur tot 3/4 van de hoogte en na 24 uur geheel ondergedompeld; het voorwerp verblijft daarna nog 24 uur ondergedompeld in de bak water.