home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


ongeroerd

 

ongeroerd

In de uitdrukking "ongeroerde grond" betekent ongeroerd dat de grond niet op enige manier is omgewoeld, dus "vast" is. Het tegengestelde van ongeroerd is geroerd of los (de term geroerd komt minder vaak voor). 
Voor bodemmonsters moet altijd ongeroerde grond worden gebruikt omdat de samenstelling hiervan gebruikt kan worden voor de juiste bepalingen van grondsoort, kleefmeting e.d. 
Voorbijvoorbeeld. funderingen op staal moet de grond ongeroerd zijn omdat deze anders te instabiel kan zijn wat tot zettingen en scheurvorming kan leiden; de eerste afbeelding geeft een voorbeeld van de gevolgen van geroerde grond.een doorgezaagd monster van ongeroerde grond:


De term roeren betekent in beweging brengen, dooreenmengen. De term is in het Oudnederlands al bekend in de afleiding irruoran (verroeren, 10e eeuw) en in het Middelnederlandse roeren (in beweging brengen, in beweging komen, (aan)raken e.d.); bron Etymologiebank

Afbeeldingen Uretek funderingsherstel, Waterbodem

Eng. undisturbed soil; ongeroerd (grond)monster is undisturbed (soil) sample