home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


aardwarmte, geothermie, geothermal systems

 

Advertentie:

aardwarmte, geothermie, geothermische energie

Aardwarmte of geothermie is het benutten van de warmte van de aarde zelf. De warmtebron is hier een warme aardlaag die niet heel ver onder het maaiveld ligt. In Nederland heerst op 1500 m diepte een temperatuur van 50-60 graden C; de diepte-geothermie omvat diepten vanaf 5500 m waar in Nederland een temperatuur kan heersen vanaf ca. 175 graden C. Per 100 m neemt de temperatuur met ca. 3 graden toe. 
Aardwarmte is potentieel een interessante en omvangrijke energiebron.

Nederland is voor het toepassen van aardwarmte wel vrij duur uit in vergelijking met landen waarbij de vereiste warmte in veel minder diepe lagen beschikbaar is, bijvoorbeeld in vulkanische gebieden (op Java en Sumatra heerst op 1500 m diepte een temperatuur van 200 graden C). De diepte waarop nuttige warmte kan worden verkregen is afhankelijk van geologische situatie ter plaatse. Een lager gelegen land als Nederland is dus niet per definitie gunstiger uit dan een land dat wat hoger ligt.

Een aardig idee is om de duizenden boorputten van olie- en gaswinning te onderzoeken op gebruik voor warmwaterwinning: het zijn diepe putten en over de grondlagen is veel bekend dus moeten geschikte geothermische putten kunnen opleveren. Olie- en gasvelden schijnen vaak samen te vallen met "warmtevelden". (Idee waarschijnlijk van civiel ingenieur Floris Veeger.)
Een ander idee is de warmte of koelte van een grote rivier als thermische energie te benutten, wanneer een gebouw in de nabijheid van die rivier is gepland.


warmtekaart van nederland waarop o.m. de gebieden te zien zijn die geschikt zijn voor aardwarmte (geothermie); de diepe geothermie is overal in nederland toepasbaar, m.u.v. het puntje van zuid-limburg (klik op de afbeelding voor groter):


De energie van de aardwarmte kan aan water afgegeven worden; op deze manier kan aardwarmte als een vorm van groene stroom dienen. Aardwarmte is betrekkelijk onuitputtelijk, mits het teruggevoerde water de temperatuur in de buurt van de productieput niet teveel beïnvloedt.

Een geothermische centrale voor aardwarmte gebruikt (koud) water om de energie uit de diepte te halen. De diepe gesteenten zijn heet en wanneer er water naartoe wordt gepompt wordt dat stoom en komt het onder grote druk te staan. De druk zorgt voor oververhitte stoom die gemakkelijk door de buis naar boven spuit en de turbines van de centrale aandrijft (stoomturbine). 
Via een warmtepomp neemt de warmte op, koelt de stoom af, de stoom wordt water en wordt weer teruggepompt naar een diepe laag. Het water moet worden teruggepompt om de druk in de betreffende aardlagen op peil te houden. Om het ongewenste mengen van heet en koud water zo veel mogelijk te vermijden, moet de bron (de oppompplek) lager liggen dan de injectieplek (de terugpompplek). Hoe lang duurt het voordat het hete bronwater door al het teruggepompte koude water onbruikbaar wordt? De verwachting is dat dit slechts 1 graad C per 30 jaar is, wat wel een zeer lange periode lijkt. De tijd zal het leren.


temperatuurverloop naar het binnenste van de aarde;
klik voor groter:


aardwarmte of geothermie; klik voor groter:


Aandachtspunten
- Het boren van de putten is duur en complex omdat de juiste aardlagen moet worden aangeboord en omdat diep geboord moet worden. Om de juiste aardlaag te vinden is een uitgebreid seismisch onderzoek noodzakelijk gevolgd door proefboringen.
- Gezien de toch betrekkelijk lokale opzet van het putten uit geothermische energie kan in de toekomst de vraag rijzen of we niet uit elkaars water putten. 
- Aangezien de kosten dermate hoog zijn, kan initiatie en exploitatie uitsluitend door de overheid of de grote energiemaatschappijen worden uitgevoerd, met degelijke gegevens van de diepe ondergrond.
- Soms wordt op grote diepte de warmte van slapende vulkanen gebruikt voor aardwarmte, waarbij diepe kanalen in de rotsen worden geboord waar water ingepompt wordt, maar deze zogenoemde enhanced geothermal systems kunnen voor uiteraard ongewenste aardschokken zorgen (Hot Dry Rock in Basel, Zwitserland).
- Dat niet alle aardwarmteprojecten slagen, bewijst het dure en hoog van de toren geblazen, maar mislukte aardwarmteproject in Den Haag (2013). Wonderlijk dat dit grote project moest mislukken terwijl zoveel projecten in de glastuinbouw geslaagd zijn. Het risico van misboringen e.d. kan worden afgevangen door "SEI Risico's dekken voor Aardwarmte", kortweg SEI Aardwarmte.

Documentatie/sites
- Aardwarmtekaarten e.d. TNO ThermoGIS met o.m. de geothermische potentie op kaart

- Artikel "Boren naar heet water" uit TNO Magazine


Overigens, bij warmte-koude-opslag wordt door onszelf een grondwaterlaag met warm of koud water gevuld (het zogenoemde open bronsysteem). Deze lagen liggen slechts op een diepte van ca. 100 m. Bij het gesloten bronsysteem van warmte-koude-opslag worden buizen op een nog minder diepe plaats gevuld met warm of gekoeld water (de buizen vormen het reservoir).

Afbeeldingen o.m. Geothermal, Aardwarmte Den Haag. 
Een geothermiespecialist in Nederland is o.m. IF Technology.
Aardwarmtepompen worden geleverd door o.m. TCC en Greenteq Solutions

Zie ook energiezuinige woning.

Eng. geothermal energy, terrestrial heat