home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


esco, Energy Service Company

 

esco, energy service company

Een esco is een adviesbureau dat de aanleg, het onderhoud en het beheer van installaties voor warmte, koude eventueel elektriciteit verzorgt. De esco kan, indien gewenst, de aanleg van de installaties financieren (of de aanpassingen daartoe aan de bestaande installaties voor warmte, koude en elektriciteit). 
De energievoorziening van een gebouw (of van een wijk) en het beheer en onderhoud daarvan wordt aan de esco uitbesteed. De esco kan het volledige energiemanagement verzorgen, vaak ook met het oog op energiebesparing.
Esco staat voor Energy Service Company, vandaar dat de esco ook wordt geschreven als ESCo.

De eerste activiteiten van een esco zijn:
- onderzoek naar het zogenoemde besparingspotentieel
-
onderzoek naar de technische haalbaarheid van het besparingspotentieel.

Voordelen van de esco voor de opdrachtgever:
- Alle kosten van installaties, onderhoud en beheer worden betaald uit de energiebesparing die de esco voorstaat.
- De opdrachtgever hoeft geen investeringen te doen.
- Door de energiebesparingen schijnen de maatregelen zich in een jaar of vijf terug te verdienen. Daarna zijn de energiebesparingen voor een aanzienlijk deel voor de opdrachtgever (m.u.v. de onderhouds- en beheerskosten).
- De opdrachtgever hoeft geen kennis te hebben van de techniek van energie-installaties en de laatste innovaties daarin. De esco regelt alles.
- Door het uitbesteden kan de eigen organisatie ontlast worden. 
- Er kunnen prestatieafspraken gemaakt worden over energiebesparing. De esco kan de energiebesparing garanderen in een energieprestatiecontract.
- Met de gerealiseerde energiebesparing kan de opdrachtgever de berekeningen van de esco verifiëren (en mogelijk de contractueel vastgelegde vergoedingen "controleren").
- Verwacht wordt dat de kwaliteit van onderhoud en beheer toeneemt.
- Door zelf energie op te wekken is de opdrachtgever minder afhankelijk van wisselende en vooral stijgende energieprijzen.
- De esco is systeemonafhankelijk, d.w.z. afhankelijk van de situatie en niet gebonden aan bepaalde merken.
- De energiebesparingen leveren een bijdrage aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en een positief imago.

Voordelen voor de esco zelf:
- Door de langlopende contracten met de opdrachtgever, soms wel 20 jaar, is de bestaanszekerheid van de esco meer of minder gegearandeerd.
- Door de activiteiten in eigen hand te houden, krijgen de werkmaatschappijen of partners van de esco meer ervaring (en weet men wat men aan elkaar heeft).
- Een esco kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen.

Voordelen voor derden:
- Voor investeerders: "In de duurzame hoek lijkt risicobeperking nog zwaarder te wegen dan normaal: het zoeken naar de zekerheid dat er winst wordt gemaakt op de gedane investeringen leidde tot uitspraken als 'hoe saaier hoe beter' en 'liever geen investering dan een slechte investering'". Met de langlopende contracten kan het risico beperkt worden en kunnen de investeringen redelijk zeker gesteld worden.
- Voor de maatschappij: Versnelling van de overgang naar duurzame energie en "energiebewustzijn".

Nadelen voor de opdrachtgever:
- Daar waar in het buitenland kantorengebouwen vaak verhuurd worden inclusief de energiekosten, vallen de energiekosten in Nederland vaak buiten het huurcontract; de huurder betaalt de energiekosten. De eigenaar van het gebouw heeft dus geen direct voordeel bij energiebesparingen. De huurder heeft daar wel voordeel bij, maar is geen eigenaar van het gebouw en heeft daarom niet de mogelijkheid een esco in te schakelen. Toch kan het voor zowel eigenaar als huurder gunstig zijn de esco in te schakelen, omdat beiden voordeel hebben van energiebesparing en een goed geregeld beheer en onderhoud.
- De eigenaar kan opzien tegen een contract van een lange looptijd. Wordt het beheer en onderhoud wel steeds goed uitgevoerd? Wat als de energiebesparingen kleiner zijn dan begroot?
- Pas op met de uitdrukking "kostenneutraal" die wel eens gebruikt wordt, wat inhoudt dat de klant er eigenlijk geen financieel voordeel bij heeft.

Energie wordt o.m. bespaard door:
- nieuwe verwarmings- en koelingsinstallaties (bij voorkeur opwekken duurzame energie m.b.v. pv-panelen (voor levering van elektriciteit), zonnecollectoren (voor levering van warmte), warmte-koude-opslag, warmtekrachtkoppeling, gebruik van groene biomassa (niet van levende bomen) e.d.
- energiezuinige verlichting (T5 of TLed i.p.v. TL)
- betere isolatie.

Opmerkingen:
- Energiebesparing zonder investering van de gebouweigenaar is vaak het uitgangspunt. 
- Voor woningcorporaties, gebouwbeheerders, verenigingen van eigenaren, scholen, zwembaden, sporthallen én beleggers kunnen esco's interessant zijn.
- Een hulpmiddel kan zijn de "Leidraad Prestatiecontract Beheer en Onderhoud Gebouwen".
- "De contractvoorwaarden en de manier waarop de besparingen gegarandeerd worden, zijn nieuw voor veel organisaties. Daar moet dus wel voldoende tijd aan worden besteed".
- "Er is geen vaste vorm voor een esco. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker."
- "Een Esco begeleidt organisaties in het realiseren van energiebesparingen, van bouwvergunning tot exploitatie. Hierbij passeren allerlei fasen de revue, van onderzoek naar de mogelijke energiebesparing en subsidieaanvragen tot bijbehorend projectmanagement, financiering, monitoring van het energieverbruik en het onderhoud van de installaties. Een esco is eigenlijk een dirigent van alle processen die in gang moeten worden gezet om een pand te verduurzamen."
- Er zijn ook kleinere esco-adviesbureaus die zich bijvoorbeeld gericht hebben op het renoveren (en innoveren) van de verlichting, omdat de verlichting.
- De esco bij aardwarmteprojecten wordt ook Special Purpose Vehicle (SPV) genoemd.

Enkele van de vele voorbeelden van grotere esco-trajecten (2013/2014):
- Olympisch zwembad De Tongelreep in Eindhoven
- IBM-hoofdkantoor in Amsterdam
- beursgebouw de RAI in Amsterdam
- zwembad/sportcentrum De Koploper Lelystad.

Vijf voordelen en nadelen van een energieprestatiecontract (bron Energievastgoed, 30 juli 2013, auteur Michel Hendriks, corporate finance director bij Innax)
Voordelen energieprestatiecontract:
- De huidige technieken en innovaties worden complexer. Hij geeft als voorbeeld een warmte- en koudeopslag. Als die installatie niet goed is afgesteld, is het gewoon koud in huis. Een verschil met een gasgestookte installatie die je gewoon wat hoger draait.
- Grotere (installatie)partijen kopen op grotere schaal hun installaties in. Dat geeft, als het goed is, een financieel voordeel.
- Grotere partijen hebben eerder de mogelijkheid om een energieprijs te "hedgen", vast te zetten tegen een vast tarief voor een periode van 20 jaar. Dat is lastiger als individuele partij.
- Een ESCo heeft er belang bij dat er nauwkeurig gemeten wordt, want hij wordt afgerekend op zijn prestaties. Met goed meten kan er 10 procent op energie bespaard worden.
- Voordeel voor de verhuurder is dat een huurder die een ESCo sluit "locked in" is: de huurder zit vast aan het contract en kan in principe niet verkassen.

Nadelen energieprestatiecontract:
- Hendriks ziet energieprestatiecontracten als "draconische contracten". Ze zijn zeer uitvoerig beschreven, om alle risico's uit te balanceren. Grotere partijen hebben een dergelijk contract gestandaardiseerd. Dat bespaart je als huurder tijd.
- Er zijn wurgcontracten in omloop. Huur daarom een specialist in om het contract te toetsen.
- Financierbaarheid van het contract. Zoek een partij die tegen een goed rentetarief kan financieren. Kijk daarbij ook goed naar de fiscale mogelijkheden.
- Hendriks poneert ook financiële begrip "leverage". Het komt erop neer dat je als bedrijf een schuld bij de bank aangaat om het eigen vermogen te vergroten. Daarmee vergroot je je investerings- en beleggingsmogelijkheden. Informeer bij een financieel specialist wat hierbij de mogelijkheden zijn. De huidige technieken hebben een rendement van 6 tot 8 procent zonder "leverage" voordelen.
- Er is een toenemende trend om alleen het project te financieren. Zo zijn pensioenfondsen op zoek naar projecten die goed renderen.

Documentatie
- Modelovereenkomst voor Energiekostenbesparing via Esco (van RVO)

- Handleiding bij de Modelovereenkomst voor Energiekostenbesparing via Esco (van RVO)

- Leidraad Prestatiecontracten, Beheer en Onderhoud gebouwen Versie 2.0 (van RVO)

Met dank aan Tauw, RVO, PPS Netwerk (Esco Netwerk), Sweco (Grontmij), EnergieRendement, Honeywell.