home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bodemenergie, bodemenergiesysteem, warmte koude opslag, wko

 

bodemenergie

De volgende definities over bodemenergiesystemen zijn vermeld in het Besluit omgevingsrecht, geldend vanaf 25-03-2010, als regelgevend onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Bodemenergie is de energie die uit de bodem wordt gehaald tot ca. 500 m diepte (zie therminologie bij aardwarmte), maar vaak worden alle soorten van energieopslag in de aarde benoemd als bodemenergie.
Bodemenergie is een vorm van groene energie

Gesloten bodemenergiesysteem
Een gesloten systeem voor bodemenergie is "een installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig".
Deze vorm van bodemenergie wordt vaak gebruikt als privé-energieopslag en bestaat uit:
- warmte-koude-opslag (wko) met leidingen die 50-150 m diep de aarde in gaan (max. ca. 200 m); deze wko neemt niet veel aardoppervlakte in en wordt bij nieuwbouw vaak toegepast (woningen, scholen, kantoren e.d.)
- warmte-koude-opslag (wko) met leidingen die ca. 1 m diep gaan; deze wko neemt echter veel bovengrondse oppervlakte in, bijvoorbeeld ca. 500 m2 wat helaas voor een tuin van een woning veel te groot is.

Open bodemenergiesysteem
Een open systeem voor bodemenergie is "een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorziening".
Bij deze vorm van bodemenergie gaat het vaak om relatief grote diepte.

In het WKO-bodemenergietool (WarmteKoudeOpslag-bodemenergietool) kan ingezien worden waar een open of gesloten systeem aanwezig is, de warmtevraag en koudevraag e.d. (de warmte- en koude getallen staan in kW aangegeven). Er zijn meer installaties dan verwacht: zoek eens in uw omgeving en klik op een gekleurd bolletje (de aanduiding GBES en OBES staan resp. voor Gesloten en Open BodemEnergieSysteem; GWO staat voor GrondWaterOnttrekking). Nieuwbouwwoningen worden regelmatig van een eigen, gesloten wko-installatie voorzien om aan de milieudoelstellingen te voldoen.

Zie verder bij warmte-koude-opslag (wko) en aardwarmte (geothermie) en eventueel bij Bodemenergie Nederland.