home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


vorstverlet

 

vorstverlet

Vorstverlet betekent dat er onwerkbare dagen zijn (dus soms vrije dagen), omdat de temperatuur zo laag is dat niet gewerkt kan worden (door winters weer).
Vorstverlet doet zich bijvoorbeeld voor bij werken met beton, in de grond, bij verfwerk e.d. 
Omdat er tegenwoordig niet meer zo veel vorst is, terwijl er wel veel zeer hete dagen zijn, wordt er gesproken over weerverlet i.p.v. vorstverlet. 

In de herfst van 2006 is de collectieve, verplichte vorstverletregeling voor de bouwnijverheid afgeschaft. De redenen van het afschaffen waren o.m.:
- door een aanzienlijk aantal warmere winters werd er nauwelijks meer gebruik van werd
- zoals ook elders willen bedrijven meer verantwoordelijkheid in eigen hand houden en zelf het risico lopen op financiŽle tegenvallers door vorstverlet (eigenlijk: mits er voldoende reserve is om de vorstdagen door te betalen).

Sinds 2010 bestaat weer de mogelijkheid zich te "verzekeren" van doorbetaling van vorstverletdagen, maar nu op vrijwillige basis. (Na de lange en strenge winter ervoer men weer dat vorstverlet veel dagen zonder inkomsten gaf.)

Algemene mogelijkheden om tijdens vorstdagen toch door te kunnen werken:
- meer opdrachten binnenshuis uitvoeren
- werkzaamheden als verven van keten, reparaties aan eigen gebouwen e.d. te bewaren voor de onwerkbare vorstdagen
- het (tijdelijke) contract met inhuurkrachten en zzp-ers beŽindigen om de vaste medewerkers in dienst te kunnen houden.

Verletbeperkende maatregelen (bron o.m. Weerverlet):
- het deel van de bouwplaats waar gewerkt wordt "overkappen" en verwarmen
- rijwegen en looppaden in begaanbare staat houden
- tochtvrije arbeid
- winterkleding/doorwerkkleding beschikbaar stellen
- vorstvrij aanleggen van de bouwwaterleiding
- materiaal en materieel beschermen
- verwarmen van glas- en waterdichte bouwwerken (geldt voornamelijk voor b&u)
- afscherming tegen wind op plaatsen waar gewerkt wordt
- bescherm zandbanen en beddingen tegen vorst en sneeuw (geldt voornamelijk voor gww)
- zorg voor goede verlichting.

De vakbond FNV Bouw stelt als regel dat de werkgever maatregelen moet nemen bij een gevoelstemperatuur van 6 graden onder nul of kouder. "Werknemers zijn verplicht om vervangend werk aan te nemen. Elke dag wordt opnieuw vastgesteld of het op een bouwplaats te koud is. Werknemers met vorstverlet moeten volledig doorbetaald krijgen."

Het Bureau Verletbestrijdingen, opgericht door cao-partijen voor de bouwnijverheid, heeft als taken:
- advies: over het voorkomen van stagnatie door winterweer en het beperken van schade door vorstverlet
- informatie: wat zijn de cao-spelregels voor werken bij winterweer?
- mediation: wanneer werkgever en werknemers op de bouwplaats het samen niet eens worden.
- klachtenbehandeling: als u vindt dat de spelregels niet goed worden nageleefd

Bij langdurige strenge vorst is wellicht een deeltijd-WW mogelijk om deze periode te overbruggen zonder personeel te ontslaan.

De sites Weerverlet en de Bouwweer (de app van Bouwend Nederland) geven meer informatie.

Zie ook werkbare dagen.
Verg. heilige dagen.

Eng. (omschrijving) stoppage due to freezing weather