home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


mpg

 

mpg

MPG is een waarde voor de MilieuPrestatie van Gebouwen.
In de ideale wereld is van elk materiaal of bouwelement waaruit een gebouw bestaat, bepaald wat de invloed is op het milieu. Om de producten gemakkelijk te kunnen vergelijken op de invloed op het milieu, worden deze milieueffecten gewogen en daarna opgeteld tot één getal: de schaduwprijs. En dat gedurende de gehele levensduur van het gebouw, dus van het fabriceren van de materialen en onderdelen daarvan, transport van materialen en onderdelen, het bouwen zelf, onderhoud tijdens gebruik tot en met "sloop" bij het einde van de levensduur (hergebruik, recycling, storten of verbranden). De schaduwprijs is gedefinieerd als "de theoretische schatting van de kosten, die de overheid ervoor overheeft om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen". (NIBE)

De levenscyclus-analyse of -beoordeling (LCA, Life Cycle Analysis, Life Cycle Assessment) moet als "verzameling en waardering van alle in- en uitstromen en mogelijke milieueffecten van een productsysteem gedurende zijn levenscyclus" aantonen wat de impact is op het milieu, bij voorkeur in harde getallen zodat er mee gerekend kan worden.
De schaduwprijzen van alle onderdelen van een gebouw worden in de MPG-berekening opgeteld. Deze gezamenlijke milieulast over de levensduur van het gebouw wordt uitgedrukt in één MPG-waarde. 
Hoe lager de MPG, des te beter voor het milieu.
 
De MPG staat op 0,8 dat wil waarschijnlijk zeggen: voor nieuwbouwwoningen groter dan 100 m2 is deze milieulast bepaald op maximaal 0,80 euro per m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) per jaar (vanaf 1-7-2021) en voor kantoren maximaal 1,00 euro/m2. ("Het doel is om de eis stapsgewijs scherper te stellen" wat inhoudt dat uiterlijk in 2030 de eis 0,5 zal zijn.) Overigens is niet geheel duidelijk of het 0,8 of 0,80 euro is; afrondingsvoordelen kunnen het bouwproces mogelijk versnellen zonder de bedoeling van de eis te ondermijnen.

In Nederland worden elf milieueffecten meegerekend in de MPG-berekening: de uitputting van abiotische grondstoffen, de uitputting van fossiele energiedragers, klimaatverandering (broeikasgas, global warming), aantasting ozonlaag, fotochemische oxidantvorming (chemische smog, summer smog), verzuring, vermesting, humaan-toxicologische effecten, ecotoxicologische effecten (zoetwater), ecotoxicologische effecten (zeewater) en ecotoxicologische effecten (terrestrisch).
Het gaat uitsluitend om milieueffecten die voortkomen uit menselijk bestaan of ingrijpen, zogenoemde antropogene bronnen.

NEN-EN15804 behandelt de "Duurzaamheid van bouwwerken - Milieuverklaringen van producten - Basisregels voor de productgroep bouwproducten". 

Het NIBE heeft ook een aantal tabellen samengesteld die wellicht e.e.a. duidelijker maken. (Het term impact of invloed wordt in het Engels "potential" genoemd, vandaar veel afkortingen eindigend met een P, bijvoorbeeld ODP is Ozone Depletion Potential.)


categorie milieueffect

equivalent eenheid

methode

vanuit de Nationale Milieudatabase:

emissies
klimaatverandering (global warming) - GWP 100 jr CO2 eq CML2 baseline
aantasting ozonlaag - ODP CFK-11 eq CML2 baseline
humane toxiciteit (giftig voor de mens)- HTP 1,4-DCB eq CML2 baseline
zoetwater aquatische ecotoxiciteit - FAETP 1,4-DCB eq CML2 baseline
terrestrische (aardse) ecotoxiciteit -  TET / TETP 1,4-DCB eq CML2 baseline
fotochemische oxidantvorming (summer smog) - POF C2H2 eq CML2 baseline
verzuring - AP SO2 eq CML2 baseline
vermesting - EP PO4 eq CML2 baseline

uitputting grondstoffen
uitputting abiotische grondstoffen - ADP Sb eq CML2 baseline
uitputting fossiele energiedragers - FFD Sb eq CML2 baseline
uitputting biotische grondstoffen - BDP mbp TWINLET OP
vanuit NIBE zelf zou daaraan kunnen worden toegevoegd, maar
deze milieueffecten zijn, voor zover bekend, geen eis bij de MPG-berekening

landgebruik
landgebruik PDF*m2yr Eco-indicator '99

hinder
hinder door stank OTV m3 CML2 baseline, inverse OTV
hinder door geluid door wegtransport DALY Müler-Wenk
hinder door geluid door productieprocessen mbp TWIN
hinder door licht mbp TWIN
hinder door kans op calamiteiten mbp TWIN


Een voorbeeld van schaduwbedragen (NIBE):


milieueffect, milieukosten en bron;
klik voor groter!: