bodemenergie

De volgende definities over bodemenergiesystemen zijn vermeld in het Besluit omgevingsrecht, geldend vanaf 25-03-2010, als regelgevend onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Bodemenergie is een vorm van groene energie.

Gesloten bodemenergiesysteem
Een gesloten systeem voor bodemenergie is "een installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende warmtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig".

Open bodemenergiesysteem
Een open systeem voor bodemenergie is "een installatie waarmee van de bodem gebruik wordt gemaakt voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met inbegrip van bijbehorende bronpompen en warmtewisselaar en, voor zover aanwezig, warmtepomp en regeneratievoorziening".

Bodemenergie is de energie die uit de bodem wordt gehaald tot ca. 500 m diepte.

Zie verder bij warmte-koude-opslag (wko) en aardwarmte (geothermie) en bij Bodemenergie Nederland.