home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op n van de letters A..Z hierboven.


algemene voorwaarden

 

algemene voorwaarden

Mooi zou zijn als de algemene voorwaarden waren "de voorwaarden waaronder een bouwwerk wordt uitgevoerd en waarin alle rechten en plichten van aannemer en opdrachtgever staan omschreven". 

Algemene voorwaarden  zijn algemeen van toepassing zijnde voorwaarden dat een bedrijf, dat een aanbieding maakt, voor al zijn leveringen en diensten van toepassing verklaart. Brancheverenigingen maken vaak voor hun leden algemene voorwaarden die de leden dan van toepassing kunnen verklaren. In geval een onderaannemer zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaart, wil dat uiteraard niet zeggen dat de hoofdaannemer die voorwaarden accepteert. Hij zet er vaak zijn algemene (inkoop)voorwaarden tegenover. Welke van de genoemde voorwaarden van kracht zijn, is vaak onderwerp van juridische strijd die ook wel "battle of the forms" wordt genoemd. Deze situatie gaat ook op voor andere partijen in de bouw en andere branches.

Een paar belangrijke aandachtspunten
- Als de opdrachtgever de overeenkomst ondertekent waarin verwezen wordt naar de Algemene Voorwaarden (AV), houdt dit niet in dat de opdrachtgever van de AV heeft kennis kunnen nemen, met alle gevolgen die dat tijdens een geschil kan hebben. Zelfs als de AV op de website van de opdrachtnemer staan en vrij toegankelijk zijn, is dit niet voldoende.
- Volgens de wet heeft de opdrachtgever van de AV kennis kunnen nemen, als die AV vr of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan hem is overhandigd...! Het is van geen enkel belang of de opdrachtgever een andere mogelijkheid heeft gehad van de AV kennis te nemen. Stuur dus altijd de AV mee met de overeenkomst. Of, wanneer meesturen te zakelijk lijkt,  vermeld in de overeenkomst dat de AV op de website vermeld staan of daarvan zijn te downloaden, vermeld in de overeenkomst waar de AV zijn in te zien of te downloaden, vermeld in de overeenkomst waar en hoe de opdrachtgever de AV kan bereiken en dat ze bij het ondertekenen ook in papieren vorm worden overhandigd.
- Overigens, bij een geschil is het belangrijk of de professie en eventueel de organisatie van de opdrachtgever redelijkerwijs voldoende kennis bezit om van het onderwerp van het geschil kennis te hebben. Vooral bij innovatieve toepassingen kan het gebeuren dat een opdrachtgever plotseling de "fout" bij de opdrachtnemer legt, terwijl hij door zijn beroep of door kennis in zijn organisatie redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de mogelijke gevolgen. Zie ook waarschuwingsplicht.

Documentatie
- De Nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever en architect, ingenieur en adviseur

Met dank aan Rob van Boxtel en aan Nic-Jan Bruins in Roofs oktober 2012.
Zie ook AVA (algemene voorwaarden aannemingen in het bouwbedrijf), contract.
Verg. bestek
Eng. general/standard (terms and) conditions, standard contract terms