home

discl. / , lid NVJ

 


suburbanisatie

 

suburbanisatie

Suburbanisatie is de migratiebeweging waarbij men wegtrekt uit de stad en zich vestigt in dorpen in de directe omgeving. Bij deze dorpen treedt daarmee een zekere mate van urbanisatie (stadsvorming) op. Dit wegtrekken van de mensen met (iets) meer geld naar de randen om de stad wordt ook wel het donut-effect genoemd: zoals bij een donut de rand dik is en het midden "leeg", zo lijkt ook de stad leeg te zijn na het wegtrekken van de bevolking naar de daardoor omvangrijker randgemeenten.

Redenen om weg te trekken uit de stad kunnen zijn:
- men kan zich een duurder huis met tuin veroorloven (stijging van de welvaart)
- de kwaliteit van de woningen is slechter geworden (weinig onderhoud)
- de kwaliteit van de woonomgeving is veranderd door kantoren, hoogbouw e.d. ('s avonds is de stad doods)
- de cultuur van de woonomgeving is veranderd (immigratie van andere bevolkingsgroepen)
- de criminaliteit in de stad is toegenomen.


voorbeelden van suburbane gebieden:


Veel steden doen moeite om de diversiteit van de stedelijke bevolking te vergroten door duurdere woningen en flats te bouwen in de (binnen)stad. Verder wordt het centrum levendiger gemaakt zodat wonen in de stad aantrekkelijker wordt voor bv. studenten en (jonge) draagkrachtige mensen.

Deze vorm van suburbanisatie is kenmerkend voor de westerse wereld. In andere gebieden worden de buitenwijken juist bewoond door de armste mensen.

De term suburbanisatie is afkomstig van het Latijnse sub (onder, bij) en urbs (stad).

Verg. krimp (demografische krimp).

Eng. suburbanization, suburban development