suburbanisatie

Suburbanisatie is de migratiebeweging waarbij men wegtrekt uit de stad en zich vestigt in dorpen in de directe omgeving. Bij deze dorpen treedt daarmee een zekere mate van urbanisatie (stadsvorming) op. Dit wegtrekken van de mensen met (iets) meer geld naar de randen om de stad wordt ook wel het donut-effect genoemd: zoals bij een donut de rand dik is en het midden "leeg", zo lijkt ook het centrum van de stad leeg te zijn aan "rijken", na het wegtrekken van die bevolking naar de daardoor omvangrijker randgemeenten.

Redenen om weg te trekken uit de stad kunnen zijn:
- men kan zich een duurder huis met tuin of een appartement in een buitenwijk veroorloven (stijging van de welvaart)
- de kwaliteit van de woningen is slechter geworden (weinig onderhoud)
- de kwaliteit van de woonomgeving is veranderd door kantoren, hoogbouw e.d. ('s avonds is de stad doods)
- de cultuur van de woonomgeving is veranderd (immigratie van andere bevolkingsgroepen)
- de criminaliteit in de stad is toegenomen.

Deze vorm van suburbanisatie is kenmerkend voor de westerse wereld. In andere gebieden worden de buitenwijken juist bewoond door de armste mensen.

Veel steden doen moeite om de diversiteit van de stedelijke bevolking te vergroten door duurdere woningen en flats te bouwen in de (binnen)stad. Dat mislukt meestal. Verder wordt het centrum levendiger gemaakt, zodat wonen in de stad aantrekkelijker wordt voor bijvoorbeeld studenten en (jonge) draagkrachtige mensen. Dat werkt aardig.
Mede door de aantrekkingskracht van het centrum van de stad is er al lang een andere beweging zichtbaar, een soort re-urbanisatie
studenten, afgestudeerden en andere groepen die niet zo aan hun auto gebonden zijn en (nog) geen kinderen hebben, blijven of vestigen zich in de drukke stad omdat daar het leven bruist. Zij nemen genoegen met minder woonruimte en minder luxe en verplaatsen zich meestal per fiets, brommer (eventueel zeer tijdelijke huur) of openbaar vervoer.


voorbeelden van suburbane gebieden:


De term suburbanisatie is afkomstig van het Latijnse sub (onder, bij) en urbs (stad).

Verg. krimp (demografische krimp), wonen werken natuur ontspannen.

Eng. suburbanization, suburban development