bouwput

De bouwput is de put die ontstaat nadat afgraving van een bouwterrein heeft plaatsgehad. Doel van de bouwput is voldoende open ruimte te hebben om de ondergrondse delen van een bouwwerk goed te kunnen uitvoeren. 
We spreken al van een bouwput als de bovenste laag aarde is weggehaald en een deel van zand is voorzien (eerste foto onder). Een bouwput behoeft dus niet per se diep of omvangrijk te zijn, maar kan dat wel zijn als de omstandigheden dat vereisen. Ook hoeft een bouwput niet voorzien te zijn van damwandplanken zoals bij een bouwkuip.

Wanneer de grondwaterspiegel te hoog is, vindt er bronbemaling plaats zodat de bouw in het droge kan plaatsvinden. Bij bronbemaling moet erop worden gelet dat niet teveel grondwater uit de omgeving wordt verwijderd (risco van zettingen, droogvallen van houten palen e.d.) en dat het grondwater niet vervuild is.
Ook bij het verwijderen van aarde moet aandacht worden besteed aan de mate van verontreiniging van de grond.

Het realiseren van bouwputten op gebeurt o.m. door Soil-ID en Mos Grondmechanica.Foto's o.m. Bouwbedrijf Heeringa en EcoPower.

Zie ook bemalen, wanden-dak-methode en bijvoorbeeld Soil-ID bouwkundige bodeminjecties.

Eng. building excavation, building pit, construction pit