home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wgh, wet geluidhinder, wet geluidshinder

 

wgh

De Wet Geluidshinder of Wgh (ook benoemd als Wet Geluidhinder) beoogt voorkoming en bestrijding van geluidshinder.
Er zijn drie aandachtsgebieden:
- Bestrijding aan de bron, d.w.z. de geluidveroorzaker minder geluid laten voortbrengen, maar ook via bv. geluidsschermen.
- Maatregelingen in het overdrachtsgebied. Zonering vormt een verbinding tussen de Wet Geluidshinder, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Bij ontwikkeling op het gebied van de ruimtelijke ordening legt de Wgh beperkingen en verplichtingen op. Gevolg is hiervan is dat via zonering wordt aangegeven welke soort bebouwing is toegestaan. Denk hierbij aan de wildgroei van bedrijventerreinen langs autosnelwegen omdat er volgens de Wgh geen "normale" bewoning is toegestaan en een groen veld met sloten, bomen en koeien uit economische overwegingen niet is toegelaten.
- Maatregelen bij de ontvanger, d.w.z. via isolatie of door toepassen van dove gevels e.d.

Andere bekende regelingen die geluidshinder beogen te voorkomen zijn de Arbeidsomstandighedenwet, het Bouwbesluit, het Weg en verkeersreglement, de Zondagswet en de Luchtvaartwet.

Zie geluidsoverlast en eventueel Nederlandse Stichting Geluidhinder of Onderwerpen Geluidsoverlast (Overheid).