home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


rood-voor-rood

 

rood-voor-rood

Rood-voor-rood is een regeling om woningbouw in landschappelijk gebied, dat op een wonderlijk moment verboden is, onder strikte voorwaarden toch mogelijk te maken. De term Rood-voor-rood wordt vaak afgekort tot RvR.

Bij de sloop van een agrarisch bouwwerk ontstaan zogenoemde sloopmeters. "Dat is de oppervlakte die overblijft nadat u een opstal hebt gesloopt. Deze sloopmeters kunt u inwisselen voor bouwrechten. Op die manier krijgt u toestemming om de grond te gebruiken voor nieuwbouw. Dat kan op dezelfde locatie, maar soms ook op een andere plaats binnen dezelfde gemeente. Sloopmeters inwisselen voor bouwrechten kan via de Rood-voor-rood-regeling."

Naamgeving
Rood staat voor de rode dakpannen van het gebouw dat gesloopt wordt en rood staat voor de rode pannen op het nieuwe gebouw dat ervoor in de plaats komt. De naamgeving van de term is meer als voorbeeld bedoeld: er is vaak geen eis aan de soort dakbedekking.

Doel van de regeling
Doel van het RvR-beleid is dat landschapsontsierende agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt mogen worden om plaats te maken voor in het landschap passende nieuwe bebouwing. Daarvoor is uiteraard wel een bouwvergunning nodig; vaak is zelfs aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. De nieuwe bebouwing kan een traditionele boerderette zijn, maar een hedendaagse "schuurwoning" of organisch gebouw is vaak een goed, architectonisch en milieubewust alternatief.

Criteria om in aanmerking te komen [waarschijnlijk per gemeente verschillend, red.]
"Om in aanmerking te komen voor de RvR-regeling moet u wel aan bepaalde criteria voldoen:
- De nieuwe woning moet in principe worden teruggebouwd op een slooplocatie.
- RvR is van toepassing op (al dan niet agrarische) bedrijfsgebouwen die zijn opgericht voor 1 januari 2004.
- RvR geldt niet voor sloop van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.
- Er moet minimaal 850 m2 (landschapontsierende) bebouwing in de gemeente worden gesloopt. [Soms is het zelfs minimaal 1.000 m2 om een nieuwe woning te mogen realiseren.]
- Uitgangspunt is de sloop van het gehele complex (met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning). NB. Het te slopen oppervlakte moet minimaal 300 m2 per locatie zijn.
- Een combinatie van hergebruik (Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing) en RvR op een perceel is mogelijk.
- Gemengde bedrijven in het extensiverings­ en verwevingsgebied kunnen bij beëindiging van de intensieve tak ook deelnemen aan RvR.
- Er moet in ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door het realiseren van een houtwal, beplanting, etc. Het investeren in ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald aan de hand van een berekening. Hierbij is waardevermeerdering van de grond het uitgangspunt. Hier worden de sloopkosten en een gedeelte (30%) van de huidige waarde van de schuren (dit is de zgn. gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen gebouwen) van afgehaald.
- Het is ook mogelijk om in plaats van een woning een extra bijgebouw te bouwen bij een bestaande woning. Hiervoor moet gesloopt worden op een ander erf."

Tijd
"Voor de bouw van een woning via RvR moet het bestemmingsplan worden aangepast. Houd er rekening mee dat dit soort procedures behoorlijk wat tijd kunnen kosten."

Aandachtspunten
- Let op: er zijn allerlei bepalingen (plus en min); rechten en plichten zijn lokaal vastgelegd. Neem contact op met de betreffende gemeente!
- Sloop van diverse vervallen gebouwen kan resulteren in meer nieuwbouw op een andere locatie binnen de gemeente.
- De RvR-regeling kan een aardige manier zijn om vele ontsierende en vooral ongewenste intensieve veehouderijen op te heffen.
- Ook het kopen van een vervallen boerderij of een boerderij met vervallen schuur kan het interessant maken om te slopen en nieuw te bouwen.
- Begrijpelijk is dat vaak als eis gesteld wordt dat de nieuwbouw in het landschap past. Veel architecten weten hier echter door wollige taal en het benadrukken van "passend in het landschap" een forse draai aan te geven.
- Door de sloop is het mogelijk op een eenvoudige manier van de oude asbestdaken af te komen. Hier is ook subsidie voor beschikbaar.

Aangehaalde teksten voornamelijk van de gemeente Wierden.

Voor meer informatie zie ook Boerderij-makelaar en Sloopmeters.