home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hydrogeologie

 

hydrogeologie

Een hydrogeoloog bestudeert grondlagen in nauwe relatie tot grondwater. Soms gaat het om het wegpompen van water en de gevolgen daarvan, bv. bij de aanleg van tunnels of metro's, soms om grondwaterwinning.  Tegenwoordig wordt de hydrogeoloog ook ingeschakeld bij milieukwesties die met grondwater te maken hebben. 
Natuurwijzer verwoordt deze aardwetenschap als volgt: "Hydrogeologie is de geowetenschap die zich bezighoudt met onderzoek gerelateerd aan exploratie en exploitatie van grondwater met nadruk op het geologisch milieu en op de samenstelling van het water."

Onderwerpen van de hydrogeologie zijn o.m.: 
- grondwatersystemen
- berekenen van grondwaterstromen
- grondwaterwinning
- grondwaterverzilting
- onderzoek naar opslag van warmte en koude in de diepere bodem
- bemalingen, grondwateronttrekkingen
- kunstmatige infiltratie
- grondwaterchemie
- grondwatermodellering ("de huidige grondwatertoestand")
- oorzaken en mechanismen van verontreiniging van grondwater (grondwaterkwaliteit)
- opstellen en toetsen van saneringsplannen.

Met dank aan o.m. Universiteit Gent Geologie en Bodemkunde.

Eng. hydrogeology