home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


geomonitoring

 

geomonitoring

Aangezien grond en rots natuurlijke materialen zijn, moet altijd rekening gehouden worden met heterogeniteit van de eigenschappen van grond- en rotslagen en daarmee ook het verwachte gedrag. Ook uitvoerige programma's voor veld- en laboratoriumonderzoek kunnen de kans op het aantreffen van variaties in grondgesteldheid tijdens de uitvoering niet uitsluiten. Het is daarom van groot belang om het daadwerkelijke gedrag van ondergrond en constructie te vergelijken met het verwachte (gemodelleerde) gedrag. Dit geldt uiteraard voor grote complexe projecten, maar ook voor relatief eenvoudige projecten als de aanleg van grondconstructies. Observaties in het veld tijdens de uitvoering in combinatie met metingen verkregen uit veldinstrumentatie verhogen de kans op een veilige, efficiënte en economische aanleg van (grond)constructies. 

Geomonitoring is een onderdeel van de geotechniek waarbij ter sprake kunnen komen: 
- waterspanningsmetingen
- grondwaterstand- en stijghoogtemetingen
- deformatiemetingen
- hellingmetingen
- extensometingen
- grondspanningsmetingen
- kracht- en rekmeting
- verplaatsings- en vervormingsmetingen
- funderingsinspecties
- akoestisch meten van palen
- statische en dynamische proefbelastingen
- trillingsmetingen
- lintvoegmetingen
- deformatiemetingen aan boven- en ondergrondse constructies
- scheurmetingen
- foto-expertises
- plaatdrukproeven
- onderzoeken met grondradars
- elektromagnetische onderzoeken
- geo-elektrische onderzoeken
- magnetometer onderzoeken.

De soorten geotechnische en geodetische metingen die kunnen worden uitgevoerd:
- geotechnische monitoring aan bodem en constructies (Piezometers, Extensometers, Inclinometer, Peilbuizen, Tiltsensoren)
- geodetische monitoring aan bodem en constructies (Digitaal waterpassen, Laserscanning, Fotogrammetrie, Tachymetrie, Laser altimetrie)
- controlemetingen (Akoestisch meten, Trillingen, Geluid, Foto-expertise, Lintvoegmeting, Statische en Dynamische Proefbelastingen)
- geofysische metingen (Grondradar, Blindgangeronderzoek, Elektromagnetisch, Geo-elektrisch, Magnetometer).


akoestisch doormeten betonpaal:


krachtmeting in bouwputstempels:


x,y,z-bepaling bij deformatiemeting:


grond-radarmeting:


statische proefbelasting:


helling  meting:


Tekst Fugro GeoServices en Arthe Civil & Structure.
Foto's Fugro GeoServices en Vroom Funderingstechnieken.

Zie ook het Handboek geotechnisch bodemonderzoek Ondergrond.