home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


contingent

 

contingent

In dit verband: bouwcontingent, woningcontingent e.d.. Zoals alles tegenwoordig in quota (bepaalde maximale hoeveelheden) gaat, is ook het aantal woningen dat een gemeente mag bouwen aan een quotum gebonden, het zogenoemde contingent aan woningen dat gebouwd mag worden in die gemeente. Provincie en Rijk bepalen in het kader van Ruimtelijke ordening en Structuurplanning de contingenten.

De Gemeente kan op verschillende manieren het contingent verdelen dat aan haar is toegewezen, bijvoorbeeld over sociale woningbouw (huur) en particuliere woningen (koop), en legt dat vast in bestemmingsplannen. Naast het contingent (het aantal woningen e.d.) zijn immers de locaties belangrijk waar gebouwd mag worden.
Omdat de contingenten eigenlijk altijd een aantal jaren achterlopen op de werkelijke vraag naar woningen en de gemeenten daarna nog eens een aantal jaren herkauwen over de verdeling van het contingent, is het verschijnsel bouwcontingent eigenlijk een achterhaald principe. Bedenk wel dat in tijden van werkloosheid elke nieuwe woning per jaar méér ongeveer overeenkomt met één arbeidsplaats. Om deze en andere redenen kan door het Rijk of de Gemeente worden afgeweken van de contingenten.


aankondiging bebouwing van het gelria-terrein in ede (ede-west):


een contingent (compaan projectontwikkeling):


De term contingent is afkomstig van het Latijnse contigere (o.m. aan iets grenzen, tot iets reiken).

Eng. quota, authorized development quota