home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


bestemmingsplan

 

bestemmingsplan

Sinds de invoering van de Omgevingswet op 1-1-2024 wordt niet meer gesproken over bestemmingsplan maar omgevingsplan.

Op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) stelt de gemeenteraad vast dat bepaalde gebieden een bepaalde bestemming hebben. Zonodig worden voorschriften uitgegeven wat er wel en niet bebouwd mag worden, of het gebied  voor industrie, woningbouw of bv. recreatie bestemd is. Een bestemmingsplan kan onder bepaalde omstandigheden gewijzigd worden waardoor toch een bepaald gebied een andere bestemming kan krijgen. 

Vaak wordt gewerkt met bouwvlakken op de bestemmingsplankaart waarbinnen bv. woningen kunnen worden opgericht. Ook komen gevelbouwgrenzen aan de orde en maatvoeringen in aantal bouwlagen, bouwklassen, dakhellingen e.d.
Hoeveel woningen mogen worden gebouwd is afhankelijk van het contingent dat aan de gemeente is toegewezen. 
In een bestemmingsplan kan uitsluitend de bestemming worden geregeld, niet de toewijzing; toewijzing is namelijk niet ruimtelijk relevant. De Huisvestingswet biedt wel enige sturingsmogelijkheden tot toewijzing.
De eerste fase van het bestemmingsplan is het voorontwerp bestemmingsplan of een globaal bestemmingsplan dat de gemeente bekendmaakt. 

"Een bestemmingsplan bestaat uit drie delen; een plankaart, regels (voorschriften) en een toelichting. Op de plankaart is het plangebied te zien met daarop alle bestemmingen. Deze zijn met kleuren, lijnen en aanduidingen aangegeven. Aan de bestemmingen zijn regels gekoppeld. In die regels is vastgelegd wat er wel en niet mag binnen een bepaalde bestemming."

De toelichting geeft een motivering van wat er op de kaart en in de regels is vastgelegd.

Bestemmingen zijn o.m. Wonen, Kantoor, Bedrijven, Horeca, Dienstverlening, Groen, Natuur, Water, Maatschappelijk, Verkeer, Verkeer-Verblijf, Tuin, Centrum, Waarde (bv. archeologisch). In de bestemmingsomschrijvingen kan gedeeltelijk overlappingen voorkomen: Wonen kan bv. naast wonen ook uiteraard tuinen bevatten of bv. dienstverlening.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de WRO verplicht hun ruimtelijke plannen te digitaliseren en te ontsluiten via RO-Online. De plannen zijn met wat moeite toegankelijk via het Omgevingsloket (was: Ruimtelijke plannen).


herbestemming landgoed driessen (waalwijk):


bestemmingsplan maasranden (rotterdam):


Documentatie
- Legenda van bestemmingsplannen

- Voorbeeld kaart met bestemmingsplan 

- Voorbeeld van een bestemmingsplan.

Voor meer gegevens, zie bv. de site Bestemmingsplan.

Zie ook artikel-19-procedure, herbestemming.

Met dank aan de gemeente Kerkrade.

Eng. zoning, zoning plan, land use planning, land use plan, zoning ordinance (Am.), zoning code (Am.) 
(soms: development plan, lay-out plan, local plan
)