home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


artikel 19

 

artikel 19-procedure

Let op: sinds het in werking treden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is deze procedure vervallen.De artikel-19-procedure betreft artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) waarin is geregeld dat bij een bouwaanvraag voor een project de gemeenteraad vrijstelling van het geldende (vigerende) bestemmingsplan kan verlenen. Het project moet dan wel voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing: duidelijk moet zijn dat het bouwplan past binnen het gemeentelijk beleid of binnen de toekomstige ontwikkeling van het gebied waarin het bouwplan is gelegen. Verder kan een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten vereist zijn. De leden 1, 2 en 3 van dezelfde wet geven aan welk deel van de artikel 19-procedure in speciaal benoemde gevallen gevolgd moeten worden om vrijstelling te kunnen verlenen van het bestemmingsplan.
Vrijstelling op grond van artikel 19 WROhoeft niet altijd in combinatie met een aanvraag om bouwvergunning plaats te vinden. Als bv. al het gebruik van een pand verandert, zonder dat er verbouwd wordt, dan is ook sec een vrijstelling van het bestemmingsplan mogelijk. 
Preciezer is het om te spreken van een artikel 19a-procedure aangezien in artikel 19a WRO de volledige, te volgen procedure is opgenomen. In de volksmond wordt het echter wel de artikel 19-procedure genoemd.

Met dank aan Piet Hoekman en Michael van Heek.

Eng. Section 19 (zoning plan) procedure