home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


wrd, weerstand tegen rookdoorgang

 

wrd

Ook: WTRD. WRD staat voor Weerstand tegen RookDoorgang, de weerstand tegen verspreiding van rook van een ruimte naar een andere ruimte, zoals bedoeld in NEN 6075 (deze norm geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten).
Bouwbesluit 2012 Artikel 2.100 "Weerstand tegen rookdoorgang of branddoorslag en brandoverslag" begint met:
"De volgens NEN 6075 bepaalde weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten."

Doel is o.m. om bij brand (vrijwel) rookvrij te kunnen vluchten.

Rookwerendheid
De rookwerendheid van een scheidingsconstructie tussen ruimten (ofwel (sub)brandcompartimenten) wordt gegeven in Ra of R200 (R200 is beter dan Ra). De R staat voor Resistance (weerstand) en de a voor ambient (Engels voor omgeving), ofwel getest bij kamertemperatuur.

Rookdoorlatendheid
Voor een gebouw is het belangrijk het rookverspreidingstraject te kennen: de weg die rook kan volgen tussen inpandige scheidingen. De rook kan natuurlijk meer scheidingen passeren in een gebouw, waardoor de rookdoorlatendheid mede als belangrijk wordt ervaren.
NEN 6075 geeft de maximale hoeveelheid rook die elk component mag passeren: de rookdoorlatendheid die uitgedrukt wordt in Sa of S200. De S staat waarschijnlijk voor Smoke en de a staat ook hier voor ambient (Engels voor omgeving; getest bij kamertemperatuur). S200 geeft aan dat een component getest is bij kamertemperatuur én bij 200 graden Celcius. (Testen bij 200 graden C lijkt voldoende omdat veel scheidingsconstructies al hogere temperaturen afschermen.)
De eisen met betrekking tot rookdoorlatendheid begrenzen de hoeveelheid rook die een component kan passeren.

Een paar regels voor de basismethode:
- er is een maximaal aantal componenten per rookwerende scheiding (het lijkt helaas onduidelijk wanneer een scheiding wel en niet meegerekend mag worden)
- voldoen alle componenten in een rooktraject aan S200, dan voldoet de scheiding aan R200
- bij naden die optisch dicht zijn (bijvoorbeeld brandwerende kit), mag de rookdoorlatendheid als verwaarloosbaar beschouwen.

Bij de uitgebreide methode telt elke scheiding mee.

Aandachtspunten
- Bij woningen naast of boven elkaar spelen ook de woningscheidende wanden een rol bij de rookdoorlatendheid (denk bijvoorbeeld aan wandcontactdozen in die muren en bij oudere huizen aan ventilatieopeningen naar de doorlopende spouwmuren).
- Ook bijvoorbeeld ventilatieopeningen, brandwerende kleppen e.d. tellen mee bij de bepaling van de rookdoorlatendheid.
- Bij deuren van (slaap)kamers e.d. is vaak een opening onder de deur. Bij de bepaling van de Sa mag dat, maar bij deuren met S200-rookdoorlatendheid is dat niet toegestaan.
- Soms is automatische rookdetectie vereist (bij rookwerende kleppen e.d.).
- Deuren van liftschachten zijn niet rookwerend. Mogelijk is een voorportaal bij de lift een vereiste.

WBDBO, de Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, geeft de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte. De eisen met betrekking tot brandwerendheid begrenzen de hoeveelheid vlammen e.d. die een component kunnen passeren. 

WBDBO en WRD hebben dus beide te maken met de verspreiding van de verschijnselen van brand resp. rook naar andere ruimten.

     
onderdeel en brand eis rook
wettelijke eis tussen ruimten WBDBO: 
20, 30  of 60 minuten
WRD:
Ra of R200
uitvoering op niveau van scheiding Brandwerendheid (brandscheiding):
20, 30  of 60 minuten
Rookwerendheid (rookscheiding):
Ra of R200
uitvoering op niveau van component Brandwerendheid:
20, 30  of 60 minuten
Rookdoorlatendheid:
Sa of S200


Met dank aan ing. J. Verschoor (advies- en ingenieursbureau LBP|Sight).

Voorbeelden van WBDBO/WRD van Walraven Brandbeschermingssystemen.

Zie bij  rookcompartiment.
Verg. WBDBO.