home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kerk, onderdelen

 


kerk, onderdelen


Middenschip of middenbeuk (Eng. nave)
Zijbeuken (Eng. aisles, side naves) 
Transept (Eng. transept)
Viering (Eng. crossing)
Oksaal (doksaal, Eng. rood screen, rood loft, choir screen, 
pulpitum screen, quire screen)

Koor (Eng. choir)
Kooromgang (Eng. ambulatory)
Straalkapellen (zie ook apsis)
Travee
TraveeŽn