home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kerk, onderdelen

 

Advertentie:

kerk, onderdelen

Middenschip of middenbeuk (Eng. nave)
Zijbeuken (Eng. aisles, side naves) 
Transept (Eng. transept)
Viering (Eng. crossing)
Oksaal (doksaal, Eng. rood screen, rood loft, choir screen, 
pulpitum screen, quire screen)

Koor (Eng. choir)
Kooromgang (Eng. ambulatory)
Straalkapellen (zie ook apsis)
Travee
TraveeŽn