home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


voorschriften beton, vb, vbc, vbt, vbu

 

VB (Voorschriften Beton)

De VB stelt algemene eisen aan (gewapend) beton. De VB is onderverdeeld in drie normen: ontwerp, technologie en uitvoering.

VBC: Voorschriften Beton Ontwerp
Europese normen NEN-EN 1992-1:
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - 
Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen, Bouwbesluit 2012 norm en 
Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand.
"Eurocode 2 is van toepassing op het ontwerp en de berekening van gebouwen en civieltechnische werken in ongewapend, gewapend en voorgespannen beton. De norm voldoet aan de beginselen en eisen ten aanzien van de veiligheid en bruikbaarheid van constructies, die de grondslagen vormen voor hun ontwerp en toetsing, zoals deze zijn gedefinieerd in EN 1990: Grondslagen van het constructief ontwerp."
Europese normen NEN-EN 1992-2:
Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Betonnen bruggen - Regels voor ontwerp, berekening en detaillering.
Deel 2 van Eurocode 2 geeft een grondslag voor het ontwerp en de berekening van bruggen en delen van bruggen in ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, gemaakt met normale en lichte toeslagmaterialen.
Nationale Bijlage NB:2011 nl bij NEN-EN 1992-2:
"In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1992-2+C1:2011 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf. Onderdelen van het normblad met daarin bepalingen die nadere uitwerking (als normtekst) in deze nationale bijlage toelaten, zijn opgesomd in het normblad zelf en in eventuele wijzigingsbladen. Indien op een later tijdstip wijzigingsbladen en/of correctiebladen op het normblad worden gepubliceerd die verdere onderdelen bevatten met nationaal bepaalde parameters (of waarin bestaande onderdelen van het normblad worden aangepast), zal de voorliggende versie van de nationale bijlage daarop worden aangepast. Het stelsel van de Eurocodes is niet specifiek voor enig Europees land ontwikkeld. Niettemin kan met deze normbladen, met de daarbinnen vastgelegde vrijheden uitgewerkt in de bijbehorende nationale bijlagen, worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de bouwregelgeving. Deze nationale bijlage en het normblad zijn alleen binnen het stelsel van de Eurocodes te gebruiken, en niet in samenhang met de normenreeks Technische Grondslagen voor Bouwconstructies - TGB 1990. Laatstgenoemde normenreeks wordt overigens al vanaf 1 april 2010 niet meer onderhouden. Deze nationale bijlage geldt alleen voor gebruik in Nederland."

VBT: Voorschriften Beton Technologie 
Europese norm NEN-EN 206 Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit (waaronder prefab). 
"Deze Europese norm is bedoeld te worden toegepast op beton voor in het werk gestorte constructies, vooraf vervaardigde constructies en vooraf vervaardigde constructieve betonproducten voor gebouwen en civieltechnische werken. Het beton kan zijn vervaardigd op de bouwplaats, in een betoncentrale dan wel in een betonproductenfabriek." 

VBU: Voorschriften Beton Uitvoering (Europese norm NVN-EN 13670 "Het vervaardigen van betonconstructies"). 
"Deze Europese norm bevat algemene eisen voor het vervaardigen van betonconstructies. De norm is zowel van toepassing op in ter plaatse vervaardigde*) constructies als op constructies met vooraf vervaardigde betonelementen. In deze norm wordt ervan uitgegaan dat in de uitvoeringsspecificatie alle specifieke eisen die relevant zijn voor de bepaalde constructie worden vermeld. Deze norm is zowel van toepassing op permanente als op tijdelijke betonconstructies." 

Met dank aan NEN