home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


afkortingen frans

 

afkortingen en andere termen in het Frans (bouw, architectuur)


Bron http://ma-deuxieme-vie.com/frankrijk/7/1358/0 


Acte de vente, acte authentique: definitieve akte/transportakte, verleden voor een notaris, waarmee de koper als eigenaar wordt bevestigd.
Acte sous seing privé: onderhandse akte; kan door een eenvoudige handtekening worden vastgesteld. Bij verkoop kan het gaan om een voorbereidende akte tot het afdoen van een zaak. Zo’n akte wordt ook wel acte préalable genoemd (voorafgaande akte) of avant contrat (voorovereenkomst). Deze voorovereenkomsten worden later vervangen door een definitief contract. Bij verhuur is een onderhandse akte gebruikelijk.
Agence immobilière: makelaarskantoor; een bedrijf dat adviseert over en onderhandelingen voert rond onroerende zaak: verkoop, aankoop, verhuur, taxaties.
Agent commercial: een tussenpersoon die op eigen titel handelt op naam en voor rekening van iemand anders. Bij de onderhandelingen in Franse onroerende zaken wordt nog veel van de diensten van deze agent commercial gebruikgemaakt.
Agent immobilier: makelaar die beroepshalve optreedt als vertegenwoordiger van de eigenaar, de koper of de huurder bij de verkoop of verhuur van appartementen, woningen, winkelpanden en terreinen. Let op: de makelaar is geen eigenaar van de bezittingen die hij te koop of te huur aanbiedt. Hij treedt op als tussenpersoon en levert een dienst die bestaat uit het zoeken van een huurder of koper met daarbij de financiële en juridische garanties volgens de wet van 2 januari 1970. Ter vergelijking: de transactie tussen particulieren geniet geen enkele vorm van garantie.
AL: à louer – te huur
amén: aménagé, volledig ingericht of aangelegd.
anc: Ancien betekent hier oud of historisch.
appt: appartement.
à prox: à proximité, in de onmiddellijke omgeving, dichtbij.
arr: arrondissement – deel van een departement
asc: ascenseur – lift.
av: avec – met
AV: à vendre – te koop
bail: huurcontract
bcp: beaucoup – veel
BE: bon état - in goede staat
Bien immobilier: onroerende zaak; gebouw, terrein enzovoort. In feite gaat het om zaken die vast met de grond zijn verbonden en ook de grond zelf. Ook de roerende zaken (goten, schoorsteen, luiken) die aan het goed vastzitten, behoren tot de onroerende zaak.
Bon de Visite: document waarmee een klant van een makelaar erkent dat hij een onroerende zaak bezichtigt via bemiddeling van die makelaar.
br: cuisine avec br – branchements – aansluitingen
buand: buanderie - wasruimte
bur: bureau - kantoor
Carte professionnelle: personen die zich bezighouden met transacties of beheer van onroerende zaken moeten in het bezit zijn van een carte professionnelle. Die wordt verstrekt door de prefect en moet jaarlijks worden vernieuwd. De kaart geeft een omschrijving van de aard van de activiteiten. Zonder de carte mag een makelaar zijn werk niet doen.
Caution: borg; verbintenis waarbij een derde partij de afbetaling van een lening ten behoeve van een onroerende zaak garandeert in geval van faillissement van de geldlener of waarbij de huursom of schade aan het verhuurde wordt betaald als de huurder in gebreke blijft. De term wordt ook gebruikt als ‘waarborgsom’ bij huur.
cc: chauffage central - centrale verwarming
cc: charges comprises – alle kosten / lasten inbegrepen
cces: commerces – winkels
ch: charges – lasten
Ch: cherche - zoekt
ch.comp: charges comprises – inclusief servicekosten
ch/chbre: chambre – slaapkamer
chauff: chauffage – verwarming
chem: cheminée – schoorsteen of open haard
clim: climatisation – air condition
Commission: de vergoeding die wordt betaald aan een makelaar voor zijn activiteiten (verkoop, verhuur, beheer). De makelaar moet hierbij over een mandat de vente beschikken. Het honorarium van de makelaar is vrij en moet in alle akten worden vermeld.
comm: commodités – voorzieningen
comp/compren : comprenant – afleiding van compendre – bevatten
Compromis de vente: voorovereenkomst die door de verkoper en de koper van een onroerende zaak moet worden ondertekend, hetzij onderhands hetzij ten overstaan van de makelaar/notaris. De compromis de vente bindt de twee partijen en het is gebruikelijk dat de koper een voorschot stort (gewoonlijk 10% van de verkoopprijs, maar steeds vaker 5% of in het geheel niets).
Conditions suspensives: opschortende voorwaarden; deze staan vermeld in het voorlopig koopcontract (compromis de vente of promesse de vente unilatérale) en schorten de uitvoering van het contract door een onvoorziene gebeurtenis op. Voorbeelden van opschortende voorwaarden die in het contract moeten worden opgenomen, zijn het verkrijgen van een hypotheek of een bouwvergunning.
constr: construction – constructie
COS: Coefficient d’Occupation des Sols – bebouwingscoefficient
coul: couloir - hal
cuis: cuisine – keuken
cuis.eq: cuisine équipée – keuken ingericht en voorzien van apparatuur
cuis.us : cuisine Américaine – Amerikaanse keuken (een keuken die niet van de woonkamer of eetkamer is afgesloten)
c.v. : center ville – stadscentrum
dble : double – dubbel, b.v bad of bed
Dépôt de garantie: waarborgsom (ook wel caution); geldbedrag dat als waarborg voor de uitvoering van het contract wordt toevertrouwd. Bij huur wordt het aan de verhuurder betaald als de woning wordt betrokken. Bij vertrek aan het eind van het huurcontract wordt de waarborgsom weer teruggegeven als alle huur is betaald en het huis netjes wordt overgedragen. Bij de ondertekening van een ‘voorlopig koopcontract’ dient de waarborgsom als een garantie van het later ondertekenen van de definitieve akte.
Dommage ouvrage: bouwverzekering/garantie die meestal tien jaar geldt en wordt afgegeven door de aannemer bij de oplevering van de bouw.
double vitrage: thermpane glas – dubbel glas
ds: dans – in
dt: dont – waaronder
dup: duplex – flat van twee verdiepingen
élect: électrique – elektrisch
ent: entièrement – het geheel
ent: entrée - hal
env : environ – ongeveer
envir: environnement – omgeving of milieu
eq: équipé – ingericht
ét: étage - verdieping
Expert immobilier: taxateur; deskundige die de waarde schat van een onroerende zaak. De werkzaamheden vallen in twee delen uiteen: hij verricht zijn werk officieel op last van een rechtbank of hij taxeert de waarde van een onroerende zaak in de vrije markt.
FAI: frais d'agence inclus – inclusief kosten makelaar
Frais d’acquisition: het totaal van de kosten en rechten die voortvloeien uit de verkoop van een onroerende zaak. Zij komen in principe ten laste van de koper en bestaan voor het grootste deel uit verschillende rechten, taxaties, belastingen en kosten om administratieve stukken te krijgen en voor een minder belangrijk deel uit honorariumkosten van de notaris. In Frankrijk worden de kosten teruggebracht tot ongeveer 7 %. Bij de aankoop van nieuwbouw (een flat van minder dan 5 jaar oud) is de verkoop zonder kosten (sans frais de notaire), ongeveer 3%.
F.N.: frais de notaire - notariskosten, veelgebruikte, maar onjuiste term; het moet zijn frais d’acquisition (zie hierboven).
gar: garage
Garantie financière: financiële waarborg die de bedragen garandeert die onderdeel zijn van onroerendezaaktransacties of het beheer van onroerende zaken, en gedaan zijn door beroepsmakelaars. Zo’n garantie is verplicht voor makelaars en beheerders.
gd: grand – groot
gge: garage
gren: grenier – zolder
hab: habitable – bewoonbaar
HC: hors charges – zonder kosten / lasten
Hypothèque: de hypotheek dient om de betaling van een contractuele schuld op een onroerende zaak te garanderen. Zij biedt de geldgever de mogelijkheid om de onroerende zaak rechtens te verkopen als de schuldenaar in gebreke blijft bij het terugbetalen van zijn schuld.
HQE: haute qualitéenvironnementale – voldoet aan alle milieueisen
id. 1ere aqu: idéal première aquisition – uitstekend geschikt als eerste koophuis
imm: immeuble – pand of flatbebouw
ind: (maison) individuelle – eigen huis, eengezinswoning
Indemnité d’immobilisation: ‘waarborgsom’ die wordt betaald door de koper bij het ondertekenen van het ‘voorlopig koopcontract.’ Het bedrag is vrij maar bestaat meestal uit 10% van de koopsom.
Indivision: situatie van een bezit dat in verschillende handen is gekomen. Dit is het geval bij de gezamenlijke aankoop van een pand, bij erfopvolging als de verdeling tussen de erfgenamen nog niet heeft plaatsvonden of bij de ontbinding van een vennootschap.
indpt: indépendante – vrijstaand
jard: jardin - tuin
jr: jour – dag
lavabo: wastafel
ling: lingerie – kamer voor wasgoed
liv: living – woonkamer
locateur: huurder
location: huur
loyer: huren
maison: huis
mal: machine à laver - wasmachine
Mandat: mandaat, opdracht, volmacht waarmee een persoon (mandant) een ander belast (mandataire) om in zijn naam en voor zijn rekening één of meer juridische aktes te laten maken, zoals een verkoop of een aankoop. Zo’n mandat is verplicht voor makelaars die een huis in de verkoop nemen. Ook bij het ondertekenen van een mandat geldt de bedenktijd van 7 dagen, behalve als de ondertekening in het kantoor van de bemiddelaar (makelaar of notaris) heeft plaatsgevonden.
mansard: meestal een klein dienstenvertrek onder het dak
Marchand de biens: handelaar in onroerende zaken die beroepshalve en voor eigen rekening onroerende zaken aankoopt en vervolgens verkoopt om er winst uit te maken. Deze bezigheid is niet gereglementeerd, dus het biedt niet dezelfde garanties als bij een makelaar. Er zijn nogal wat van die handelaren die panden aankopen, opknappen en vervolgens weer doorverkopen.
Marchand de listes: advertentieverkoper of iemand die gegevens van verkopers, huurders, verhuurders enzovoort verzamelt en verkoopt. Er zijn veel gevallen van misbruik voorgekomen: slecht bijgewerkte bestanden, niet-gecontroleerde informatie. De lijsten zijn kostbaar en bieden geen garantie voor de beschikbaarheid van het bezit. Sinds 1995 moeten deze verkopers dezelfde door de prefectuur uitgereikte carte professionnelle bezitten als de makelaar.
mdv: maison de ville – stadswoning
meublé: gemeubileerd
mezz: mezzanine – tussenverdieping
mit: mitoyen – gemeenschappelijk – tussen twee objecten liggend, kan betrekking hebben op recht van overpad.
nbx: nombreux/ses – talrijk, veel
nbreux/nbses: nombreux/ses – talrijk, veel
niveaux: etages
Nue-propriété: bloot eigendom, juridische term die betrekking heeft op een deel van het eigendomsrecht. Het geeft de houder het recht over de zaak te beschikken zonder het feitelijk te gebruiken. De eigenaar van bloot eigendom betaalt de belastingen en de lasten van het bezit.
nvx: niveaux – niveau of verdieping
p: pièces – vertrekken
pano: (vue) panoramique – wijds uitzicht
parf: parfait – uitstekend in orde
pce: piece - kamer
p.c.: permis de construire – bouwvergunning
pisc: piscine – zwembad
p.k.(g): parking – parkeerplaats
plac: placard – kast
plcd: placard – kast
pmal: prise machine à laver – wasmachineaansluiting
poss: possibilité – mogelijkheid tot…
pp: plain pied – gelijkvloers
pptaire: propriétaire – eigenaar
Préemption urbaine: voorkeursrecht van gemeenten bij de aankoop van onroerend goed dat in een daartoe omschreven gebied is gelegen.
prest: prestations – belle prestations – mooi uitgevoerd
prof: profondeur - diepte
Promesse de vente: voorovereenkomst, getekend door de verkoper en de koper van een onroerende zaak. Het is aan te raden om het door een beroeps te laten opstellen of uit te wijken naar een notaris die alleen met een compromis de vente werkt. Er bestaan twee soorten van dergelijke ‘voorlopige koopcontracten’: la promesse unilatérale de vente (eenzijdige belofte) die de koper niet verplicht, maar alleen de verkoper en wel gedurende een bepaalde termijn die precies moet zijn omschreven in het contract, en la promesse bilatérale de vente (ook genoemd synallagmatique), of compromis de vente, die zowel koper als verkoper bindt. Bij beide is het gebruikelijk dat de koper een aanbetaling stort om de uitvoering van de akte te garanderen.
prov: (maison) provençale – provençaals
prox: proximité – in de buurt van…
prox. comm: à proximité des commerces – dicht bij winkels
px : prix – prijs
rdc/r-de-ch : rez-de-chaussée – begane grond
rdj : rez-de-jardin – benedenverdieping grenzend aan tuin
rés: résidence - residentie
resid: résidence - residentie
Rétractation: wettelijk vastgelegde bedenktijd (délai de rétractation) bij het tekenen van een ‘voorlopig koopcontract’ van een huis, nieuwbouw of bestaand. Die termijn is 7 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de ondertekening van het compromis de vente. Deze bedenktijd is 10 dagen na het ontvangen van een voorstel van de bank bij het afsluiten van een hypothecaire lening.
sal: salon – zitkamer
sàm: salle à manger – eetkamer
sans visè-à-vis: vrij uitzicht
s/cour : sur cour – aan de achterzijde
sdb : salle de bains – badkamer met bad
sdd : salle de douche – doucheruimte
sde : salle d’eau – wasruimte of badkamer met douche
sect : secteur – sector
séj: séjour – woonkamer
SH: Surface Habitable – woonoppervlakte in vierkante meters
SHON: surface hors oeuvre net – bruto vloeroppervlakte, al dan niet bewoonbaar
Société civile immobilière (SCI ): een maatschap, vennootschap waarin een onroerende zaak is ondergebracht.
spa: spatieux – ruim
ss: sans – zonder
ss: sous-sol - kelder of souterrain
s/sol: sous-sol – kelder of souterrain
T2: type 2 - huis / flat met één slaapkamer
T3: type 2 - huis / flat met twee slaapkamers
T4: type 2 - huis / flat met drie slaapkamers
T5: type 5 - enz
tbe : très bien entretenu / très bon état – goed onderhouden / in erg goede staat
TCC: toutes charges comprises – alle kosten / lasten inbegrepen
terr: terrain - terrein
Tontine: niet veel toegepaste procedure voor niet-gehuwd samenwonenden waarbij het hoofdverblijf samen wordt gekocht en de notaris in de aankoopakte een clause de tontine of clause d’accroissement opneemt. Bij het overlijden van een van de partners is de overblijvende alleenbezitter van de onroerende zaak geworden, zonder dat hij zijn deel hoeft terug te kopen. Er hoeft geen successierecht te worden betaald als het om het hoofdverblijf gaat en de wettige erfgenamen kunnen niets opeisen. Niet-ingezetenen betalen wel successierecht over hun Franse vakantiehuis waarvoor de clause de tontine geldt.
tt.cft: tout confort – alle comfort
tvx/trx: travaux – achterstallig onderhoud
Usufruit: vruchtgebruik; juridische term voor het recht van gebruik en genot die de een heeft op het eigendom(srecht) van een ander. Dit recht is tijdelijk en eindigt over het algemeen bij het overlijden van de vruchtgebruiker.
Valeur vénale: marktwaarde van een onroerende zaak; prijs van het onroerend goed als het in de verkoop zou komen.
Viager: koopcontract van een onroerende zaak, waarbij de koper (ook wel genoemd de débirentier) aan de eigenaar (de crédirentier) gedurende het gehele leven van die eigenaar een lijfrente betaalt, genoemd de arrérage of rente viagère. Boven op die rente heeft de koper een eerste storting gedaan, de zogenaamde bouquet, die veel lager is dan de werkelijke waarde van de onroerende zaak en die in verhouding staat met de hoogte van de te betalen rente viagère. Het is verstandig om bij het berekenen van de rente en de eenmalige storting een lijfrentedeskundige te raadplegen.


Eng. abbreviations