home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


retentie, retentierecht, waterbuffer, waterberging, wachtbekken

 

retentie

1.Retentie is het vasthouden van water in een gebied en dient één of meer van de doelen:
- verdroging en piekafvoeren tegen te gaan (doel is hier d.m.v. retentie het grondwaterpeil te stabiliseren).  
- wateroverlast te beperken (in het gebied zelf, langs de rivier of meer benedenstrooms).

Vaak wordt een nieuw retentiegebied gecombineerd met natuurontwikkeling, d.w.z. dat landbouwgrond wordt omgevormd tot een gebied voor waterberging en natuur.

Voor het bufferen van hemelwater zijn verschillende mogelijkheden:
- retentiegebieden (meestal wat grotere gebieden die onder water mogen lopen; in het Vlaams met een mooie term wachtbekkens genoemd)
- droge bergingen (gebieden die alleen in noodgevallen onder water mogen lopen, bijvoorbeeld speciaal aangewezen polders)
- wadi's (retentiegebieden in het klein)
- bergbezinkbassins (en andere manieren om hemelwater in kunstmatige bakken in de grond tijdelijk vast te houden)
- rivieren, kanalen, singels, sloten, (berg)boezems e.d. (bijvoorbeeld als voorlopige berging van polderwater; soms als overloop van het riool; uiteraard moet vermeden worden dat een vuilwater-riool overloopt, bijvoorbeeld door toepassen van bergbezinbassins)
- groendaken (vooral in steden kunnen groendaken niet alleen voor waterberging zorgen maar op zeer warme dagen ook de buitentemperatuur iets verlagen, zeker als er ruimere begroeiing mogelijk is met bomen en struiken; de mate van buffering is afhankelijk van soort en dikte van het substraat, de drainagelaag, de soort en omvang van de beplanting)
- regentonnen
- grindkoffers
- bufferklinkers (bufferblokken; straatstenen met bergingscapaciteit voor hemelwater)
- in de Griekse en Romeinse tijd: het impluvium (een iets verlaagd waterbassin) met een cistern (een ondergronds waterreservoir).

Om wateroverlast te voorkomen is het van belang het water vertraagd af te voeren. In sommige gemeenten zijn bedrijven en zelfs particulieren verplicht iets te doen aan waterbuffering; dat kan eventueel door groendaken.
Een stuw kan zorgen voor het vasthouden van water in een watergebied, tijdelijk of voor langere tijd.


klik op de meeste afbeeldingen voor groter

retentiegebied nabij rekken (foto waterschap rijn en ijssel):


retentiegebied baasdam:


ondergelopen weiland bij de elsbeek als retentiegebied (foto hanhart consult):


een knijpstuw om ervoor te zorgen dat alleen bij hoge waterstand het retentiegebied gebruikt wordt (foto hanhart consult):


De term retentie is afkomstig van het Latijnse retentio (tegenhouden, vasthouden).

Met dank aan Waterschap Rijn en IJssel, Baasdam, Hanhart Consult en Gis Magazine.

Verg. noodafvoer, waterkering.

Eng. retention; retentiegebied is retention area; renetiebekken is retention basin


2. Retentierecht is het recht dat een schuldeiser heeft een goed of voorwerp van een ander tijdelijk achter te houden totdat de schuld door de eigenaar van het goed of voorwerp is voldaan. Kortom, een bedrijf kan de goederen van een klant achterhouden tot de nota betaald is.

Er zijn wel wat haken en ogen bij het retentierecht, zie het artikel "Wat is nog de waarde van het retentierecht?".

Eng. recht van retentie uitoefenen op is to exercise the right of retention in respect of