home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


asbest

 

asbest

Asbest is meestal een grijs vezelachtig mineraal dat vroeger veel in de bouw werd toegepast. Asbesthoudende materialen hadden veel voordelen:
- vrijwel onbrandbaar (hittebestendig)
- warmte-isolerend
- chemisch vrijwel inert
- goede elektrische weerstand
- bestendig tegen micro-organismen
- redelijk goedkoop
- duurzaam (hier wordt bedoeld: het verweert niet snel).

Door de kankerverwekkende eigenschappen van het asbeststof is asbest al langere tijd ook voor de bouwwereld een verboden materiaal.

Vooral in gebouwen die tussen 1960 en ca. 1985 zijn gebouwd, is asbest in enige vorm aanwezig (afvoerpijpen, asbestdraden, vloerbedekking e.d.). In Nederland is sinds 1 juli 1993 het in voorraad hebben, toepassen of bewerken van asbest verboden.
Voor bestaande asbesthoudende materialen geldt dat asbest dat vastzit in het materiaal (zogenoemd hechtgebonden asbest) geen direct risico vormt als het in goede staat is (niet afbrokkelt e.d.) en niet bewerkt wordt (er in boren e.d.). Alle andere asbesthoudende materialen zouden eigenlijk verwijderd moeten worden, maar er is geen verplichting indien dat materiaal nog in goede staat is. Bij sloop, of wanneer de grenswaarde van asbest in de lucht binnenshuis wordt overschreden, dient het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd te worden. "Het uitvoeren van asbestinventarisatie in een niet-sloopsituatie is op basis van de landelijke regelgeving niet verplicht. Is een asbesthoudend product rechtmatig toegepast in bijvoorbeeld een woning, dus voor het verbod in 1993, dan is er geen verplichting vanuit [de] regelgeving om dit materiaal te verwijderen als dit product nog in goede staat is." (Kenniscentrum InfoMil
Bij een brand kan echter het "vastzittende" asbest als brokken en losse vezels vrijkomen en vormt daarmee een gevaar voor alle levende wezens in de omgeving.

Vanaf 2024 mogen geen asbestdaken meer bestaan, wat betekent dat de jaren vóór 2024 zeer veel daken vervangen zullen moeten worden.

Een aantal afkortingen die in deze sfeer veel gebruikt worden:
ACT = actinoliet (groen asbest)
AMO = amosiet (bruin asbest)
ANT = anthofyliet (geel asbest)
CHR = chrysotiel (wit asbest) 
CRO = crocidoliet (blauw asbest)
TRE = tremoliet (grijs asbest) 
en
ADK = AsbestDesKundige (voorheen DTA-C Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering)
CCDA = Centraal College Deskundigen Asbest
DIA = Deskundig Inventariseerder Asbest
SCA = Stichting Certificering Asbest
SMA-rt = StoffenManager Asbest risico-indelingstechniek, een digitaal systeem voor het bepalen van risicoklassen asbest.

Documentatie
-
Lijst met asbesthoudend materiaal

- Leidraad asbest, praktische info over asbest, met enkele test op aanwezigheid van asbest


asbest plaat waar de vezelstructuur zichtbaar is:


asbestvezels (het streepje onderaan is 30 micrometer):


asbest dient verwijderd te worden in speciale pakken en met speciale maskers (wal-sloopwerken):


een asbest dak dient vervangen te worden; dakbedekkingen van vóór 1994 kunnen asbest bevatten; wanneer bevat een dak asbest?;
klik voor groter! (milieu centraal):


Onder "asbest" wordt verstaan "alle stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten (CAS staat voor Chemical Abstract Service):
- actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4)
- amosiet (Cas-nummer 12172–73–5)
- anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5)
- chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5)
- tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6)
- crocidoliet (Cas-nummer 12001-28-4)."

Onder "vezel" wordt verstaan " een deeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1".

De term asbest is ontleend aan het middeleeuws Latijnse asbestos (asbest), uit het Griekse asbestos lithos (ongebluste kalk, dat "brandt" als er water op geworpen wordt). Dit Griekse woord betekent letterlijk "onblusbaar, onbedwingbaar", en vandaar misschien "niet (door vuur) te blussen (= vernietigen?) (steen)". Die betekenis is onduidelijk; wellicht is het een door volksetymologie beïnvloed leenwoord. Bron o.m. Etymologiebank. Wellicht moet hier voor "onblusbaar" gedacht worden aan "vuurvast".

Zie ook bijvoorbeeld ABC-golfplaat.

Eng. asbestos